SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119640
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: poplatková povinnosť


Približný počet výsledkov: 6695 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poplatková povinnosť
  • poplatkovy nájdené 15316 krát v 7127 dokumentoch
  • povinnost nájdené 221079 krát v 44555 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 803 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Krajské súdy SR 14846 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 8 dokumentov


Právna veta: Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 181, Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112, v zastúpení JUDr. Pavol Gombos, advokát, Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné ri aditeľstvo Slovenskej republiky, Lazov ná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1 100308/1/43260/2013 zo dňa 19. februára 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: DUO CENTER Slovakia s.r.o. , so sídlom Pribinova 23 , Bratislava, IČO: 35 832 126, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajskéh o súdu v Bratislave č. k. 6S/7/2012 -57, č. k. 6S/52/2012 -57 zo dňa 11. marca .
Právna veta: V zmysle § 42 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba...V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 236 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnych veci ach navrhovateľky Lawyer Partners , a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislav e, Prievozská č. 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ V. K. , bývajú ce mu vo V. , 2/ G. D. , bývajúce j vo V. , 3/ M. S., bývajúce j vo V. , 4/ J. I., bývajúcemu vo V. , 5/ D. H. , bývajúcemu vo V. , o za .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v danej veci poukazuje na špecifickosť návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách tak postavenie navrhovateľa, ako aj postavenie odporcu (iudicium duplex). Táto skutočnosť sa prejavuje najmä tým, že podaním návrhu navrhovateľa na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom je uplatnené aj rovnaké právo odporcu, a taktiež jeho právo na súdnu ochranu v tejto veci. V prípade takéhoto návrhu (t. j. návrhu na vyporiadani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 154 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. M. , bytom B. , F., proti odporcovi J. M. , bytom B. , F., zastúpený JUDr. J. Jaroščákom, advokátom, so sídlom v B. , Radničné námestie č. 33 , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 1 C 162/2009, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 29. apríla 2013 , sp. zn. 8 Co 157/2012, takto r .
Právna veta: Na žalobcu sa nevzťahuje osobné oslobodenie od poplatku podľa § 4 ods. 2 písm.n/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v znení platnom ku dňu rozhodnutia odvolacieho súdu) v spojení s ustanovením § 21a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (zákon o pôde) v znení neskorších predpisov, keď z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v tomto konaní neuplatňoval reštitučné nároky podľa citovaného zákona o pôde, ale uplatňoval si nárok na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka v sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. V. Z., advokátom v K., proti žalovanému P., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 Nc 28/1996, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. septembra 2000, sp.zn. 14 Co 230/00, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov .
Právna veta: Podaním odvolania vzniká účastníkovi, ktorý podal odvolanie podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len zákon) povinnosť zaplatiť súdny poplatok. V § 10 ods. 1 zákon ukladá súdom povinnosť zastaviť odvolacie konanie, ak účastník napriek poučeniu o následkoch nezaplatil súdny poplatok, a to ani v dodatočnej lehote desiatich dní od doručenia výzvy. Uvedený postup však prichádza do úvahy, len ak odvolateľ bol skutočne povinný poplatok zaplatiť, resp., ak podanie odvolania podlieha poplatku. Zo znenia § 1 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. a/ zákona vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu P., zastúpeného JUDr. V., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. P., o zaplatenie 51 165 Sk s príslušenstvom, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 7 Cb 56/04, na dovolanie žalovaného .
Právna veta: Poplatková povinnosť vzniká podaním odvolania a poplatok za návrh je splatný vznikom poplatkovej povinnosti t.j. podaním odvolania /§ 5 ods. 1 písm. a/ a § 8 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb. v znení 273/2007 Z.z. Podľa ust. § 6 ods. 2 cit. zák. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Táto zásada platila a platí aj v súčasnej právnej úprave súdneho poplatku za odvolanie. Ide o zásadu rovnakej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 22/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k. a.s., C.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, o zaplatenie 4 847 217 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. januára 2008 č.k. 38 Cb 28/00-172, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. .
Právna veta: Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o súdnych poplatkoch“) podaním odvolania vzniká poplatková povinnosť. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej podľa ust. § 6 ods. 2, druhá veta zákona o súdnych poplatkoch. Základ poplatku pri percentnej sadzbe v odvolacom konaní je cena nároku uplatňovaného v odvolaní (ust. § 7 ods. 10, prvá veta zákona o súdnych poplatkoch). Podľa § 7 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch cena príslušenstva sa zahrnie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 11/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu 1/ D. C. L. , so sídlom S., právne zast. spoločnosťou E. L. , s. r. o., J., IČO: X. a žalobcu 2/ H. , spol. s r. o., L. , IČO: X. , právne zast. Advokátskou kanceláriou M. a N. , s. r. o., K. , IČO: X. , proti žalovanému zastúpení JUDr. B. M. , advokátom, N. , vedľajší účastník PhDr. I. P. , G. , o zaplatenie 2 416 693,70 € (72 805 317,65 Sk) s príslušenstvom, na odvolanie .
Právna veta: Ústavnú zásadu vyjadrenú v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom (dôraz na stupeň právnej sily normatívneho právneho aktu), alebo na základe zákona (dôraz na pozitívny obsah právnej normy), plne rešpektuje i zákon o súdnych poplatkoch. Obsahom poplatkovo-právneho vzťahu je vždy – subjekt (poplatník), predmet (objekt), základ (fundament) a sadzba (limit). V ustanovení § 1 zákon o súdnych poplatkoch zákonodarca definoval, čo má byť predmetom poplatkov (čoho sa týkajú poplatky), v § 2 stanovil, kto má byť poplatníkom (kto je povinný popl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 2/20 11 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., k.s., so sídlom v B. , IČO X. , správca konkurznej podstaty úpadcu K., s.r.o. v konkurze, so sídlom v S., IČO X. zastúpeného JUDr. P. K. , advokátom, so sídlom v B. , proti žalovanému B. R. , bývajúceho v B. o 567,54 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I p od sp.zn. 7 Ro 34/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 138 upravuje možnosť individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov (niekedy nazývaného aj oslobodením na návrh účastníka, alebo individuálneho osobného oslobodenia). Pri rozhodovaní súdu o žiadosti účastníka o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. ide druhovo o úplne odlišné\ oslobodenie (než je vecné oslobodenie konania od súdnych poplatkov podľa zákona o súdnych poplatkoch), pri ktorom súd skúma osobné pomery účastníka, resp. charakter uplatňovaného práva, a na základe týchto (individuálnych) okolností, môže svojím rozhodnutím ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 173/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. A. S., bývajúceho v M. , proti žalovan ej Slovenskej republike , v mene ktorej podľa označenia žalobcu má konať 1/ Národná rada Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1 a 2/ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na Okresnom .
Právna veta: Ak bolo odvolanie (dovolanie) podané po 30. septembri 2012, vzťahuje sa na poplatkovú povinnosť v odvolacom (dovolacom) konaní právna úprava účinná od 1. októbra 2012, i keď konanie vo veci samej na súde prvého stupňa začalo pred 30. septembrom 2012.

Úryvok z textu:
... zákonodarca rozlišuje pre poplatkové účely medzi konaním na jednom stupni a konaním odvolacím a dovolacím, preto potom poplatková povinnosť za odvolanie sa posudzuje podľa právneho stavu platného v čase účinnosti začatia odvolacieho konania. Odvolací súd v ... ďalšomkonštatoval, že žaloba bola podaná pred 1. októbrom 2012, preto jej podaním nevznikla žalobcovi poplatková povinnosť. Prvostupňový rozsudok ale napadol žalobca odvolaním, ktoré podal 7. júla 2014. Týmto dňom sa začalo odvolacie .
Kľúčové slová: úkony súdu, vznik poplatkovej povinnosti, poplatníci, osvedčenie o dedičstve

Zbierka NS 1/1999
R 5/1999
Stanovisko
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
... Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, so zreteľom aj na obsah došlých vyjadrení prijalo toto stanovisko k poplatkovej povinnosti dedi- I čov v prípade nadobudnutia dedičstva vydaním osvedčenia o dedičstve: Poplatníkom je dedič alebo iný ... uznesením z 19. júla 1996 toto uznesenie okresného súdu ako nezákonné zrušil s odôvodnením, že dedičom poplatková povinnosť, v prípade vydania osvedčenia o dedičstve podlá cit. ust., nevznikla. Na základe rozdielnych právoplatných rozhodnutí súdov .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... na náhradu trov konania odôvodnil úspešnosťou žalobkyne v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p. ), a výšku náhrady trov poplatkovou povinnosťou z návrhu a jej právnym zastúpením advokátkou. Krajský súd v Trenčíne o odvolaní žalovaných rozhodol rozsudkom z 2. mája 2007 .
Právna veta: Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Porovnaj aj rozhodnutie uverejnené pod č. 53/1997 Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky.)

Úryvok z textu:
... odvolanie účastníkov rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej potvrdil. Vo výroku o poplatkovej povinnosti napadnutý rozsudok zmenil tak, že uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne s odporkyňou súdny poplatok 10 324 Sk ... O. s. p. a výrok o trovách konania účastníkov ustanovením § 142 ods. 2 O. s. p. Uloženie poplatkovej povinnosti odôvodnil príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Krajský súd v P. na .
Kľúčové slová: vydanie veci oprávnenej osobe, súčasť veci

Zbierka NS 4/2002
R 66/2002
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
... príslušných podieloch v rovnakej lehote a vo zvyšku žalobu zamietol. Zároveň rozhodol o trovách konania účastníkov a štátu a o poplatkovej povinnosti žalovaného. Rozhodnutie vo veci samej odôvodnil záväzným právnym názorom Krajského súdu v B. B. vysloveným v uznesení z 30. apríla .
Právna veta: Existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov nezakladá zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak.

Úryvok z textu:
... 000,- Sk v lehote do troch dní a vo zvyšku žalobu zamietol. Zároveň zmenil tento rozsudok aj vo výrokoch o poplatkovej povinnosti žalovaného a o trovách konania žalobcu a vyslovil, že vo výroku o trovách štátu zostáva nedotknutý. Napokon rozhodol aj o .
Kľúčové slová: stanovy družstva, vznik a zánik členstva, družstvo

Zbierka NS 6/1996
R 58/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak podľa stanov družstva je podmienkou členstva v družstve pracovný vzťah člena k družstvu, dňom zániku pracovného vzťahu zaniká zo zákona aj jeho členstvo v družstve. Vo veci zrušenia pracovného vzťahu je aj v takomto prípade na prejednanie vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... členstva žalobcov v družstve ide, nemožno posúdiť ani vecnú správnosť napadnutého uznesenia o uložení poplatkovej povinnosti za odvolanie. Odvolací súd preto toto uznesenie zrušil s tým, že o poplatkovej povinnosti bude znova rozhodnuté v závislosti od skutočnosti, či pôjde o sadzbu podľa položky 1 .
Právna veta: Námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné považovať za odvolanie. Ide o samostatný opravný prostriedok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Súdny poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní sa vyrubuje uznesením. Konanie o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné zastaviť pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Úryvok z textu:
... proti zmenkovému platobnému rozkazu. V týchto veciach odvolací súd vychádzal z právneho názoru, že o poplatkovej povinnosti za námietky sa rozhoduje uznesením. Na základe uvedených rozdielnych právoplatných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky obchodné ... dôsledok, že súd ho na splnenie tejto povinnosti zaviaže rozhodnutím, a to uznesením alebo na splnenie poplatkovej povinnosti ho len vyzve (bez vydania rozhodnutia) s poučením o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku. Rozdiel v uvedenom .
Právna veta: Za súdne konania, ktoré nie sú uvedené v Prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov), sa súdne poplatky nevyberajú; v takomto prípade poplatková povinnosť nevzniká a analogické určenie výšky súdneho poplatku neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
... nesprávne vyzval oprávnenú na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie a nesprávne odvolacie konanie pre nesplnenie neexistujúcej poplatkovej povinnosti zastavil. Svojím nesprávnym rozhodnutím porušil základné právo oprávnenej na súdnu ochranu, čím jej zároveň bola ... súdnych poplatkoch záver rešpektujúci zásadu „v pochybnostiach v prospech poplatníka", t. j. záver, že poplatková povinnosť v týchto prípadoch nevznikla. Zákon o súdnych poplatkoch v položke 13 sadzobníka stanovuje sadzbu súdneho poplatku .
Kľúčové slová: následky nezaplatenia poplatku, poplatková povinnosť, zastavenie súdneho konania, súdny poplatok

Zbierka NS 1/2003
R 4/2003
Rozsudok
Právna veta: Ak navrhovateľ (žalobca) splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podaním návrhu (žaloby) na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, nemôže odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdiť; v takom prípade odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
... štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku o odvolaní. Na základe uvedeného možno uzavrieť, že ak navrhovateľ splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podanim návrhu na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, ... rozhodnutia. Žalobca vyslovil názor, že postup a spôsob rozhodnutia súdov bol formalistický, opomínajúci skutočný účel splnenia poplatkovej povinnosti. Takýto postup súdov je podlá neho v rozpore s ústavným právom na spravodlivý súdny proces. Navyše, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.