SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: poplatok sa platí


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poplatok sa platí
  • poplatok nájdené 134124 krát v 20047 dokumentoch
  • sum nájdené 1343767 krát v 66251 dokumentoch
  • platit nájdené 42702 krát v 23056 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 55 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov
Krajské súdy SR 235 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote 10-tich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6 7/2012 Slovenskej republiky 5 Obo 70/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. s. r. o., H. , IČO X. , zastúpeného Advokátska kancelária K. spol. r. o., H. , proti žalovanému R. a T. S., M. , IČO X. , o zaplatenie 165 969,59 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -356 a uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. februára 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -326, takto .
Právna veta: V konaní na súdoch Slovenskej republiky môžu štátni občania Českej republiky i právnické osoby so sídlom v Českej republike platiť súdny poplatok neprevyšujúci 5.000,- Sk kolkovými známkami Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Metský súd uznesením zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca na výzvu súdu v stanovenej lehote nezaplatil súdny poplatok prevodným príkazom. Poukázal na ust. § 9 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého žalobca ako cudzinec nemôže platiť súdne poplatky kolkovými známkami. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie. Namietal, že nebol v zmysle § 5 O.s.p. .
Kľúčové slová: súdny poplatok za odvolanie, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, súdny poplatok

Zbierka NS 6-7/1998
R 104/1998
Právna veta: Súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania.

Úryvok z textu:
Proti uzneseniam, ktorými krajský súd uložil žalobcom zaplatiť súdny poplatok z podaného odvolania vo veci samej vo výške 3000 Sk, podali včas odvolanie poplatníci. Namietali jeho neopodstatnenosť, lebo za žalobu obidvaja žalobcovia zaplatili po 3000 Sk, avšak súd ani po vyše troch rokov nevydal rozhodnutie ohľadne uplatnených nárokov. Najvyšší súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa vrátane konania, ktoré ich vydaniu .
Kľúčové slová: osvedčenie o dedičstve, poplatníci, vznik poplatkovej povinnosti, úkony súdu

Zbierka NS 1/1999
R 5/1999
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
... 1996 vydala notárka a ktoré nadobudlo dňa 6. marca 1996 účinky právoplatného uznesenia. Podlá položky 18a Sadzobníka súdnych poplatkov, súdny poplatok sa platí za konanie o dedičstve bez ohľadu na to, či vo veci bolo rozhodnuté uznesením súdu podlá § 175q ods. 1 ... Položky č. 18a Sadzobníka súdnych poplatkov (prílohy zákona č. 71/1992 Zb.). Z tejto zákonnej úpravy je tiež zrejmé, že poplatok sa platí za konanie, a nie za jednotlivé úkony súdu, prípadne notára. Možno z nej vyvodiť aj to, že konanie o dedičstve .
Kľúčové slová: konanie o vypratanie nehnuteľnosti, určovacia žaloba, právo na ochranu vlastníckeho práva

Zbierka NS 5/2002
R 81/2002
Právna veta: V konaní o žalobe na vypratanie nehnuteľnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.) sa súdny poplatok vymeria percentuálne z ceny nehnuteľnosti podľa položky 1 písm. a/ sadzobníka.

Úryvok z textu:
... . 3 C 527/97) spor o vypratanie nehnuteľnosti posudzoval ako prípad, keď hodnotu veci nemožno vyjadriť v peniazoch, preto aj poplatok sa platí podľa položky 1 písm. b) sadzobníka, t. j. vo výške 500 Sk. Naproti tomu vo veci Krajského súdu v Trenčíne .
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, miestne poplatky, poplatok zo vstupného

Zbierka NS 3/2000
R 57/2000
Právna veta: Ak obec (mestská časť) v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 15 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti upravila jednotlivé druhy miestnych poplatkov a zahrnula medzi ne aj výstavy, bola oprávnená vyrubiť poplatok zo vstupného za výstavno-propagačnú akciu.

Úryvok z textu:
... sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu, a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely .
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, poplatok zo vstupného

Zbierka NS 3/2000
R 57/2000
Právna veta: Ak obec (mestská časť) v zmysle zmocňovacieho ustanovenia § 15 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti upravila jednotlivé druhy miestnych poplatkov a zahrnula medzi ne aj výstavy, bola oprávnená vyrubiť poplatok zo vstupného za výstavno-propagačnú akciu.

Úryvok z textu:
... sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu, a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely .
Právna veta: Detské hojdacie zariadenie, ktoré sa spúšťa vhodením mince, patrí do skupiny zariadení, ktoré sú určené na zábavu, ako napr. rôzne druhy kolotočov, hojdačiek a iných zariadení detských ihrísk. V prípade detského hojdacieho zariadenia chýba prvok hry, ktorý je dôležitým kvalifikačným kritériom pre zaradenie tohto zábavného prístroja ako prístroja alebo automatu podliehajúceho poplatkovej povinnosti podľa § 10b zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... detského hojdacieho zariadenia chýba prvok hry. Žalovaný správny orgán navrhol podanú žalobu zamietnuť. Poukázal na to, že poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry, do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry ... a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná. Podlá § 10b ods. 1 zákona č. 544/1990 Zb. poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje“), do ktorých sa .
Právna veta: Podaním odvolania vzniká účastníkovi, ktorý podal odvolanie podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len zákon) povinnosť zaplatiť súdny poplatok. V § 10 ods. 1 zákon ukladá súdom povinnosť zastaviť odvolacie konanie, ak účastník napriek poučeniu o následkoch nezaplatil súdny poplatok, a to ani v dodatočnej lehote desiatich dní od doručenia výzvy. Uvedený postup však prichádza do úvahy, len ak odvolateľ bol skutočne povinný poplatok zaplatiť, resp., ak podanie odvolania podlieha poplatku. Zo znenia § 1 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. a/ zákona vyplýva, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24.7.1997, sp. zn. 1 Co 10/97, podľa ktorého súdny poplatok sa neplatí za odvolanie alebo dovolanie podané proti súdnym rozhodnutiam procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania. Z uvedených dôvodov žiadal ... poznámkach k položke 1, resp. k položkám 1 a 2 v časti I. Sadzobníka súdnych poplatkov sa výslovne neuvádzalo, že poplatok sa platí len za odvolanie vo veci samej, ako to bolo v poznámke 4 do 30.12.2000 a ako to je .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase rozhodovania odvolacieho súdu, vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Zákon o súdnych poplatkoch novelou účinnou od 1.1.2006 (do 30.6.2007) stanovil, že vo veciach poplatkov, rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený poplatkový úkon vykonať. Keďže vo veciach poplatkov za odvolanie je týmto orgánom krajský súd, bol tento kompetentný rozhodnúť o zastavení odvolacieho konania, ak žalobca poplatok splatný podaním odvolania nezaplatil súčasne s podaním opravného prostriedku, a ani na výzvu odvo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorého určenia sa žalobca v podanom návrhu domáhal, hoci zákon o súdnych poplatkoch takúto možnosť nepripúšťa a stanovuje, že súdny poplatok sa platí z návrhu ako celku. Rovnako nesprávne postupoval súd, keď neurčil sadzbu súdneho poplatku podľa právneho stavu platného v čase začatia .
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len percentná sadzba) alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného s sadzobníku. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie (§ 7 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 4/ proti uzneseniu súdu prvého stupňa o zastavení konania o odvolaní žalovaného 4/ ktorý namietal, že súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy, Krajský súd v Prešove unesenie súdu prvého ... za odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktoré smerovalo do výroku o náhrade trov konania. Súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania, pretože .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.