Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065296
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: popretie pohľadávky


Približný počet výsledkov: 111 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: popretie pohľadávky
  • popretie nájdené 2287 krát v 1755 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 56287 krát v 7716 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 69 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 779 dokumentov


Kľúčové slová: popretie pohľadávky, incidenčné konanie, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie

Zbierka NS 7/2017
R 63/2017
Uznesenie
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok. II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob do /70 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : J., bytom Š., proti žalovan ému : J., advokát , so sídlom K. , správca konkurznej podstaty úpadcu P. , s miestom podnikania S., IČO: X. , zastúpené ho advokátom JUDr. R. , so sídlom C. , o určenie popretých pohľadávok , vedenej na Okresn om súd e Trenčín pod sp. zn. 36Cbi /30/2013 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 23 . august a 201 6, č .
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, neúčinnosť právneho úkonu, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem, popretie pohľadávky

Zbierka NS 5/2004
R 76/2004
Rozsudok
Právna veta: Nedostatok naliehavého právneho záujmu [§ 80 písm. c) O. s. p.] na určení neplatnosti právneho úkonu nemožno vyvodiť z toho, že veriteľ má možnosť domáhať sa vyslovenia neúčinnosti tohto právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Galanta rozsudkom z 26. júna 2001, č. k. 6 C 88/00-80, určil, že zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1. februára 1995, uzavretá medzi žalovanými, je neplatná. Súčasne zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v sume 3 160,- Sk do troch dni. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že predmetná nájomná zmluva je v rozpore s ustanovením § 37 Občianskeho zákonníka, lebo je nejasná a neurčitá, a preto je neplatná. Z jej obsahu .
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, popretie pohľadávky

Zbierka NS 9/2018
R 92/2018
Uznesenie
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7115215992 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7115215992.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, správca konkurznej p odstaty úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, .
Právna veta: Keďže ustanovenie § 31 ods. 5 ZKV neupravuje striktne formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, veriteľ tak môže urobiť aj doručením daňového platobného výmeru, z ktorého obsahu vyplýva bez pochybnosti charakter pohľadávky, jej výška a právny dôvod uplatnenia pohľadávky. Iné náležitosti uplatnenia pohľadávky proti podstate ako upravené v § 31 ods. 5 ZKV zákon neukladá. Preto námietku správcu, že žalobca (veriteľ) si u neho nemohol uplatniť pohľadávku proti podstate doručením platobného výmeru, bez označenia, že ide o konkurznú prihlášku, odvolací súd nepovažoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo/9/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Mesto L. , Š.L. , IČO: X. , právne zast úpeného JUD r. M. A. , advokátom so sídlom v B. , pobočka M. , proti žalovanému : JUDr. V. N. , S., správca konkurznej podstaty úpadcu M. a.s. „v konkurze“, so sídlom L. , IČO: X. , právne zast úpenému JUDr. P. T. , advokátom, so sídlom N. , o urče nie právneho dôvodu a výšky správcom popretej pohľadávky vo výške 100 457,38 Eur , na .
Kľúčové slová: určenie právneho dôvodu prihlásenej pohľadávky, rozvrhové uznesenie , konkurzný súd

Zbierka NS 7/2014
R 110/2014
Uznesenie
Právna veta: Zmenu rozvrhového uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté, že zistená pohľadávka sa neuspokojuje, možno dosiahnuť len riadnym opravným prostriedkom - odvolaním. Zmenu rozvrhovým uznesením vytvoreného stavu, že sa pohľadávka nebude uspokojovať, nemožno dosiahnuť podaním žaloby žiadajúcej o určenie pravosti pohľadávky.

Úryvok z textu:
... konania o určenie pravosti do konkurzu prihlásenej pohľadávky je okrem riadneho prihlásenia pohľadávky aj jej popretie správcom konkurznej podstaty. Bez popretia pohľadávky ( § 23 ods. 2 ZKV ) nemá žaloba na určenie pravosti, výšky alebo poriadia základ ani zmysel. Vychádzajúc z účelu a .
Kľúčové slová: nemožnosť použitia Občianskeho súdneho poriadku, pravosť pohľadávky, konkurzné konanie

Zbierka NS 6/2003
R 114/2003
Rozsudok
Právna veta: Konanie o určenie pravosti, výšky a alebo poradia pohľadávky nie je konkurzným konaním, preto sa naň ustanovenie § 66f zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahuje.

Úryvok z textu:
... k jej bankrotu. Napokon dovolateľ poukázal aj na skutkové okolnosti, za ktorých zo strany správcu konkurznej podstaty došlo k popretiu pohľadávky navrhovateľa a toto popretie označil za účelové, aby navrhovateľ ako jeden z najväčších veriteľov (88,75 % hlasov z ... č. 118/1996 Z. z., ale nechal bez povšimnutia, že k prihláseniu pohľadávky veriteľom, ako aj k popretiu pohľadávky správcom konkurznej podstaty došlo v rámci konkurzného konania, ktoré je špecifickým druhom civilného konania a ktoré sa v prvom .
Kľúčové slová: právomoc súdov v občianskom súdnom konaní, správny orgán , incidenčné spory, konkurzný veriteľ

Zbierka NS 6/2003
R 116/2003
Uznesenie
Právna veta: Okolnosť, že procesné normy správneho práva výslovne neupravujú postup správnych orgánov v incidenčných sporoch, nemá vplyv na záver, že právomoc rozhodnúť takú vec má príslušný správny orgán. Nemá na to vplyv ani skutočnosť, že orgán, ktorý má právomoc spor rozhodnúť, je súčasne v postavení konkurzného veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
... vyrovnaní, pretože v zmysle § 7 O. s. p. súdy nie sú príslušné rozhodovať spory vyplývajúce z Colného zákona. Po popretí pohľadávky žalovaným v konkurznom konaní je potrebné v zmysle § 23, aby si na základe charakteru pohľadávky, t. j. na základe .
Právna veta: Úpadca je aj v tomto štádiu konania v úpadku podľa § 1 ods. 2 ZKV, pretože má viac veriteľov, ktorým nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky.Podľa § 44 ods. 1 písm. a/ ZKV, súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že nie sú predpoklady pre konkurz. Za predpoklady pre konkurz je treba považovať najmä existenciu úpadku, vrátane existencie viacerých veriteľov, voči ktorým má dlžník záväzky po lehote splatnosti a súčasne nie je schopný tieto záväzky plniť (§ 1 ods. 2 a 3).

Úryvok z textu:
... , pretože takéto oprávnenie zákon (§ 23, 24 ZKV) zveruje len správcovi konkurznej podstaty a ostatným konkurzným veriteľom a v prípade popretia pohľadávok v prieskumnom konaní tiež súdu, ktorý o dôvodnosti popretia bude rozhodovať v incidenčnom konaní. Z uvedeného je zrejmé, že v .
Právna veta: Súdne a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené. Uplatnenie pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý je v úpadku a bol na majetok takéhoto úpadcu vyhlásený konkurz je možné uplatniť len v konkurznom konaní, tak ako tento postup uplatnenia upravil zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorý je zákonom osobitným proti všeobecnému právnemu predpisu. Inak ako v konkurznom konaní uplatnená pohľadávka veriteľa by v zmysle citovaného ust. § 14 ods. 1 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uznal a poprel ju v sume 407 932,29 Sk z dôvodu uplatneného vyššieho úroku než dohodnutého. Upovedomenie o čiastočnom popretí pohľadávky a výzva súdu na podanie určovacej žaloby nebola zatiaľ žalovanému doručená. V tejto časti uplatneného nároku ide o osobitné konanie .
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyrovnaním je súd viazaný nielen petitom žaloby, ale aj prihláškou a rozhodnutím, ktorým bola ur čená lehota na uplatnenie, resp. popretie pohľadávky. V danej veci odvolací súd dospel k záveru, že prvostupňový súd okrem toho, že nemal pred svojim rozhodnutím jednoznačne ustálený .
Právna veta: Podľa ust. § 23 ods. 2 zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške, alebo na prieskumnom pojednávaní. V konkurznej prihláške, ktorú podal žalobca na súd dňa 15. 07. 2004 sa domáhal poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obdobie pohľadávku uplatnil. Ďalej uviedol, že žalovaný sa k pohľadávke žalobcu vyjadroval ako k hrubej mzde, preto súd posudzoval dôvodnosť popretia pohľadávky v hrubej mzde, ako bola žalovaným popretá. Právna zástupkyňa žalobcu v podaní zo dňa 17. 12. 2007 uviedla, že ... a ušlej mzdy od 20. 05. 2004 do 30. 06. 2004 a poučil ho, že ak nesúhlasí s čiastočným popretím pohľadávky, aby nárok uplatnil na súde do jedného mesiaca od obdržania tejto výzvy. Žalobca uvedený prípis súdu prevzal dňa 11. 07 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.