Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094166
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie povinnosti advokáta


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie povinnosti advokáta
  • porusenie nájdené 75656 krát v 20715 dokumentoch
  • povinnost nájdené 220302 krát v 44458 dokumentoch
  • advokat nájdené 59218 krát v 24663 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Krajské súdy SR 58 dokumentov


Právna veta: Vzťah klienta a advokáta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát pri poskytovaní právnych služieb získava od svojho klienta informácie za účelom efektívneho presadzovania jeho oprávnených záujmov. Pre advokáta je záujem klienta prvoradý a jeho oprávnené záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta. Pokiaľ na základe informácii získaných od klienta pri poskytovaní právnych služieb vstupuje advokát do právnych vzťahov s klientom, ktoré sa netýkajú jeho úkonov ako splnomocneného právneho zástupcu, t.j. netýkajú sa oprávnených záujmov klienta, ale záujmov advokáta ako súkromnej osoby, uvedené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžo/91/201 4 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júli e Horskej a JUDr. Ľubic e Filovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Radovan Jurika, advokát so sídlom Mickiewiczova 2, Bratislava, zastúpený advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., IČO: 35 951 087, Mickiewiczova 2, Bratislava, proti žalovanému: .
Právna veta: 1. Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (§ 566 ods. 1 Obchodného zákonníka). Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať (§ 574 ods. 1 Obchodného zákonníka). Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. , akciovej spoločnosti M ., so sídlom v M. , IČO: X. , proti žalovanej JUDr. I. K. , advokátk e so sídlom v K. , zastúpenej JUDr. A. F., advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 6 339,37 € (190 980 Sk ) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 1053/2000, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu .
Merito § 9 ods. 1 písm. a/, § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z., porušenie povinnosti advokáta, peňažná pokuta, § 250i ods. 3 O.s.p., vady
... zrušiť. V dôvodoch odvolania uviedol, že VI. Disciplinárny senát SAK rozhodoval o dvoch skutkoch, ktorými došlo k závažnému porušeniu povinnosti advokáta a uznal žalobcu rozhodnutím sp. zn.: DS VI. -186/09:2183/2009 za vinného z dvoch skutkov, ... Krajský súd ďalej uviedol, že preskúmaval žalobcom uvádzaný hlavný dôvod nezákonnosti rozhodnutia žalovaného a to, že nemohlo dôjsť k porušeniu povinnosti advokáta podľa § 9 ods . 1 písm. a/ citovaného zákona, keďže rozsudkom Krajského súdu v Tr enčíne sp. .
Merito o náhradu škody 26 451,60 eur s prísl.
... tom zm ysle, že k porušeniu povinnosti advokáta nedošlo vôbec, resp. či odvolací súd konštatoval, že k porušeniu povinnosti zo strany žalovaného došlo, ale zodpovednosť za ... Z rozhodnutia nie je jednoznačné, čo mal krajský súd na mysli, keď uviedol, že v konaní nebolo zistené také porušenie povinnosti advokátom, ktoré by zakladalo jeho zodpovednosť za vznik škody. Z uvedeného nie je zrejmé, či možno odôvodnenie chápať v .
Merito o zaplatenie 7 327,44 € s príslušenstvom
... žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 220 746 Sk s príslušenstvom titulom náhrady škody spôsobenej jej žalovaným v dôsledku porušenia povinností advokáta pri jej právnom zastúpení. Žalobkyňu zaviazal nahradiť žalovanému trovy konania. Za nepreukázané označil tvrdenie žalobkyne, že splnomocnila žalovaného nielen na .
Merito náhrada škody vo výške 28 895,31 €
... napr. ním zastupovaný klient nebol v určitom k onaní úspešný. Zodpovednosť advokáta nastupuje len vtedy, keď neúspech klienta je dôsledkom porušenia povinností advokáta v súvislosti s výkonom advokácie (pozri 3 M Cdo 18/2009 ). 1 Cdo 30 /20 10 8 Prvým p redpokladom .
Merito Iná povaha rozhodnutia
... pracovnoprávneho vzťahu ignorovali dodržiavanie pravidiel stanovených právnym poriadkom a internými normami Slovenskej advokátskej komory v dôsledku čoho došlo nielen k porušeniu povinnosti advokáta vo vzťahu k zamestnancovi, ale aj jeho základných povinností, pretože pri výkone advokácie má postupovať tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho .
Merito Iná povaha rozhodnutia
... administratívnom spise žalovanej sa pritom nachádza podanie sťažovateľky zo 4. januára 2011 s uvedenou jej adresou. Navyše, citovaný rozsudok konštatoval porušenie povinnosti advokáta v minulosti, vzhľadom k čomu snaha žalobcu o zistenie platobného miesta nepredstavuje takú okolnosť, na ktorú by sa malo hľadieť .
Merito § 59 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z.
... konferencie advokátov o príspevku na činnosť Slovenskej advokátskej komory . 2) Nezaplatenie príspevku v určených termínoch bez vážneho dôvodu je závažné porušenie povinností advokáta. 3) Ak nebude príspevok zaplaten ý do troch mesiacov od jeho splatnosti, je nesplnenie príspevkovej povinnosti dôvodom na začatie disciplinárneho .
Merito o náhradu škody
... ,95 € spolu s príslušenstvom (vymedzeným v žalobe) , ktorá predstavuje výšku žalobcovej škody (§ 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka) spôsobenej žalovaným porušením povinnosti advokáta pri výkone advokácie [§ 18 ods. 1 a 2, § 22 ods. 1, 2 a 5, § 26 ods. 1 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.