Nájdené rozsudky pre výraz: poskytovanie právnej pomoci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 514

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

214 dokumentov
1999 dokumentov
6 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v zákone o právnej pomoci upravuje predmet a rozsah právnej pomoci, ako aj podmienky jej priznania vo vzťahu k žiadateľom a pôsobnosť a úlohy orgánov verejnej správy pri rozhodovaní o žiadosti na poskytnutie právnej pomoci. Zákon sa vzťahuje nielen na ochranu zdravých fyzických osôb nachádzajúcich sa v materiálnej núdzi, ale z obsahu jeho právnej úpravy jednoznačne vyplýva, že sa vzťahuje na sociálne odkázané fyzické osoby, ktoré za splnenia zákonnom ustanovených podmienok sa nachádzajú v takej sociálnej, finančnej a majetkovej situácie, ktorá im neumožňuje zabezpečenie právnej pom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. J úlie Horskej a JUDr. Ľubici Filovej v právnej veci navrhovateľ ky Ing. H. K. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Augustínom Tomášom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Floriánska č. 16, proti odporcovi Centru právnej pomoci, kancelária Košice , o preskúmanie zákonno
Právna veta: V citovanej právnej úprave ustanovenej v § 14 ods. 1, písm. a/ zákona č. 327/2005 Z. z. zákonodarca zveril do právomoci centra skúmať, či žiadateľ, ktorému bola poskytnutá právna pomoc v spore, v ktorom žiadal o jej poskytnutie, spĺňa zákonné podmienky poskytnutia takejto právnej pomoci, a to počas celého procesu poskytovania právnej pomoci, priznanej právoplatným rozhodnutím Centra. V konaní priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci, ako aj v konaní odňatia nároku na právnu pomoc Centrum postupuje v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, a preto je jeho povinnosťou pre zistenie sktoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek sen átu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Ľubici Filovej, v právnej veci na vrhovateľa: P. , proti odporcovi: Centrum právnej pomoci , Kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu sp. zn. 3723/2015 - KaBa (11
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že navrhovateľovi bola poskytnutá pomoc spočívajúca v oslobodení od platenia súdnych poplatkov. Avšak to, či má navrhovateľ zároveň nárok na poskytovanie právnej pomoci, slovenský zákonodarca ponechal (od 1. januára 2012) výlučne v kompetencii centra právnej pomoci, ktoré v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je povinné postupovať výlučne v intenciách zákona č. 327/2005 Z. z.. Ak teda sám zákonodarca stanovil prísnejšie podmienky poskytovania právnej pomoci právnickým osobám, odporca v zmysle už vyššie uvedeného ústavného článku bol viazaný výlučne zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa: DEBUT s.r.o., so sídlom v Šamoríne, Cintorínska č. 2, IČO: 31 393 667, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. 12, v konaní o preskúmanie zákonnos
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 327/2005 Z.z. vyplýva jeho účel, a to vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobám. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200648 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200648.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci navrhovateľa: I., bytom D., D., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina, Národná
Právna veta: V súvislosti s vyriešením otázky, či v prejednávanej veci došlo k takémuto odňatiu možnosti pred súdom konať, treba uviesť, že podľa § 24 O.s.p. sa účastník môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. si ako zástupcu môže vždy zvoliť advokáta a jemu udelené plnomocenstvo nemožno obmedziť. Zvolený advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje (§ 25 ods. 2 O.s.p.). Ďalej je potrebné zdôrazniť, že zástupca, ktorému bolo udelené plnomocenstvo pre celé konanie, j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. L., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ A., bývajúcej v B., zastúpenej Ing. P., bývajúcim v B. 2/ H., P., v konaní o určenie príslušenstva k bytu, vedenom na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 9 C 136/2002, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 18. októbra 2006 sp. zn. 4 Co 312/2005, takto r o z
Právna veta: Advokát, ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky podľa § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii. Pri zastupovaní účastníkov konania v občianskom súdnom konaní pred súdmi na území Slovenskej republiky, advokát s bydliskom (sídlom) v Českej republike, nepodniká v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak nemá podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky. V takomto prípade zahraničná osoba nepotrebuje oprávnenie podnikať na území Slovenskej repub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 13. apríla 1994 č. k. 33 Cb 1024/94 konanie zastavil s tým, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil späťvzatím žaloby, a preto konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O.s.p., zastavil. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil tým, že po 1. januári 1993 je zástupca žalobcu osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, pričom oprávnenie podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka nepredloži
Právna veta: 1. Obaja účastníci sú v konaní zastúpení advokátmi, ktorí sú zo zákona povinní účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupujú (§ 25 O.s.p.). Medzi povinnosti advokáta patrí nielen využitie opravných prostriedkov, ale aj poučenie klienta o povinnosti účastníka prispieť k dosiahnutiu účelu občianskeho súdneho konania s ohľadom na zásady konania, a to predovšetkým zásady rýchlosti a hospodárnosti konania (§ 101 ods. 1 O.s.p.). 2. Podľa § 734 Obchodného zákonníka, ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku ceny peňažného z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J., Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; na odvolanie ža
Právna veta: Zákonom č. 332/2011 Z.z. bola zavedená osobitná miestna príslušnosť správnych súdov, ktoré budú podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Centra právnej pomoci vydaným v konaní o poskytnutí právnej pomoci, čo bude mať za následok efektívne rozhodovanie na základe rýchlo ustálenej judikatúry. Zároveň zákonom č. 332/2011 Z.z. bola vykonaná aj novelizácia § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, kedy od 01.01.2012 možno proti rozhodnutiu Centra právnej pomoci vydanom v konaní o nárok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/8/2016 5016200043 16. 02. 2016 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2016:5016200043.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: Z. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XX, XXX XX T., proti žalovanému: Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina, Národná 34, 011 00 Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 10992/2
Právna veta: Vzhľadom na zákonodarcom sledovaný cieľ stanovenia podmienok poskytovania právnej pomoci v zákone č. 327/2005 Z.z. nemohol najvyšší súd pri hodnotení materiálnej situácie navrhovateľa prihliadať na ním vyčíslené výdavky v podobe splácania prijatých úverov z banky, resp. od iných osôb, nakoľko za tieto mu bola poskytnutá protihodnota – peňažná suma poskytnutého úveru.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa: J. Ď. , bytom S., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Žilina, so sídlom Národná 34, Žilina, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. 6919/2013 z 28. októbra 20
MENU