Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095454
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: postup odvolacieho orgánu


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: postup odvolacieho orgánu
  • postupit nájdené 72293 krát v 30455 dokumentoch
  • odvolaci nájdené 583646 krát v 54390 dokumentoch
  • organ nájdené 291825 krát v 28828 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 63 dokumentov


Právna veta: Je nepochybné, že metodický pokyn ako vnútorný predpis nie je právne záväzný a správne orgány môžu konať len na základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na danú vec sa vzťahuje právna úprava obsiahnutá v zák. č. 582/2004 Z. z., preto správny orgán aplikoval relevantné ustanovenia tohto právneho predpisu a zdanil daňový subjekt podľa ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 citovaného zákona ako aj VZN mesta. Iná situácia by nastala, pokiaľ by správca dane svojim metodickým pokynom šiel nad rámec zákona v prospech daňového subjektu, v takom prípade by sa jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/ 29,30,31 /201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr .. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr .. Zdenky Reisenauerovej a JUDr .. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobc u: 1) J.. S. V. , bytom K. X.X. B. , 2.) J.. A.. V. , bytom K. X.X. B. , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazov ná 63, Banská Bystrica , o preskúmanie .
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovení zákona o správe daní ako aj z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Musí preto v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Výrok rozhodnutia musí byť vždy určitý a presný. Túto požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to preto, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /48/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu I. P. , bytom K. , Stará C. X. , zastúpeného advokátom JUDr. Eugenom Kostavčíkom, so sídlom v Košiciach, Gelnická č. 33, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v .
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 59 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti, ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie, a to aj mimo rámca dôvodov odvolania Pri zmene rozhodnutia v dôsledku toho môže preskúmané rozhodnutie zmeniť aj v neprospech odvolateľa (t.j. neuplatňuje sa zákaz reformatio in peius), ba dokonca môže rozhodnúť aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o správnosti uvedených skutkových zistení a ich právnom posúdení, ktoré okolnosti napokon žalobca v podanej žalobe ani nespochybnil. Namietal iba postup odvolacieho orgánu, pokiaľ tento na podklade odvolania žalobcu zmenou rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu podstatne zvýšil pokutu, uloženú žalobcovi za zistený správny delikt .
Kľúčové slová: rozhodnutie orgánu verejnej správy, právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, správny orgán , náležitosti rozhodnutia

Zbierka NS 7/2013
R 106/2013
Rozsudok
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v správnom súdnictve môžu byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti.

Úryvok z textu:
... rešpektovaní zmyslu a účelu zákona o slobode informácií a medzí, ktoré zákon stanoví, dospieť pri dodržiavaní logického výkladu k rozhodnutiu. Postup odvolacieho orgánu je uvedený v § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií. Odvolací orgán musí rozhodnúť do 15 dní od doručenia .
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, odôvodnenie rozsudku , právo na spravodlivý súdny proces

Zbierka NS 10/2015
R 106/2015
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ odvolací správny orgán účastníčku konania ním novo vykonanými dôkazmi, ktoré zabezpečil v štádiu odvolacieho konania, neoboznámil a nedal jej ani príležitosť vyjadriť sa k takto novo vykonaným dôkazom, tvrdiac, že takúto povinnosť nemá a že účastníčka konania o nahliadnutie do administratívneho spisu nežiadala, porušil potom svojim postupom právo na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého podstatou je garancia zachovania právnych požiadaviek v priebehu konania i pred orgánmi verejnej moci, a to pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyjadreniami mjr. M. P. a npor. P. B. , ako i kamerovým záznamom. Zo znenia uvedeného ustanovenia sa potom javí i postup odvolacieho orgánu ako nevyhnutný, keď považoval za potrebné a nevyhnutné doterajšie konanie doplniť o dôkazy nové . Tieto ďalši e dôkazy žalovaný vykonal .
Právna veta: Podľa § 29 ods.1 Správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Predbežnou otázkou treba rozumieť takú otázku, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Odvolací súd v prvom rade považuje za potrebné zdôrazniť, že správne konanie, a to prvostupňové vrátane druhostupňového, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v čase rozhodnutia (16.2.2009) nejestvovala – žaloba bola podaná 18. februára 2009 . Túto skutočnosť žalobca ani nenamietal, namietal však postup odvolacieho orgánu, ktorý v čase rozhodovania vedel o podanej žalobe, teda o predbežnej otázke vedomosť mal . Z § 59 ods. 1 Správneho .
Právna veta: Podľa zhora citovaného § 19 zákona o slobode informácií možno podať opravné prostriedky, ktorými sa žiadateľ môže brániť proti odmietnutiu požadovanej informácie alebo nečinnosti povinnej osoby, ktorá spočíva v márnom uplynutí lehoty na rozhodnutie o žiadosti ustanovenej v § 17 cit. zákona. V § 19 ods. 4 tohto zákona sa ustanovuje, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, za ktorý sa považujú ustanovenia § 244 a nasl. OSP Napriek legislatívne neobvyklému zaradeniu súdnej ochrany k opravným prostriedkom podľa správneho poriadku, v sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy (§ 19 ods. 2 zákona o slobode informácií). Postup odvolacieho orgánu je uvedený v § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií. Odvolací orgán musí rozhodnúť do 15 dní od doručenia .
Právna veta: V konaní o dodatočnom povolení stavby je nevyhnutné skúmať otázku, či dodatočné povolenie nie je v rozpore s chránenými verejnými záujmami, pričom verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod.. Posúdenie súladu s nimi vykonáva príslušný stavebný úrad. V súlade s technickou normou, vzťahujúcou sa na hromadné garáže (STN 73 6058). sú státia v hromadnej garáži radené pri vnútornej komunikácii alebo vo viacerých radoch za sebou. Norma určuje minimálny priestor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 47 ods. 2 vymedzuje obsahové náležitosti výrokovej časti rozhodnutia správneho orgánu. V ustanovení § 59 správneho poriadku je vymedzený postup odvolacieho orgánu. Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozho dnutia a musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo .
Merito § 33 ods. 2, § 47 ods. 2, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
... 47 ods. 2 vymedzuje obsahové náležitosti výrokovej časti rozhodnutia správneho orgánu. V ustanovení § 59 správneho poriadku je vy medzený postup odvolacieho orgánu. Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia a musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo .
Merito žaloba prokurátora, právo na informácie sprístupnenie informácie, vada konania
... podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ús tredného orgánu štátnej správy (§ 19 ods. 2 zák ona o slobode informácií). Postup odvolacieho orgánu je uve dený v § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií. Odvolací orgán musí rozhodnúť do 15 dní od .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.