Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie pohľadávky na poistnom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: z § 480 Obchodného zákonníka vyplýva, že práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho a za takýto treba kvalifikovať aj prechod práv a povinností týkajúci sa sociálneho zabezpečenia zamestnancov podniku, upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Podľa žalovanej na kupujúceho záväzok doplatiť za predávajúceho poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ako aj penále, v súvislosti s úhradou dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v zmysle § 19 ods. 1 zákona a záväzky súvisi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu O.E., s.r.o., K., proti žalovanej S.P. – Ú., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 13. mája 2004, č. 422-229-GC-04/2004, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19. apríla 2007, č.k. 2Sp/8/2004-63 , takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Kľúčové slová: prechod záväzkuzmluva o predaji podniku
Zbierka NS 3/2007
R 38/2007
Právna veta: Zmluva o predaji podniku zakladá záväzkový vzťah súkromno- právnej povahy, ktorého subjekty (predávajúci a kupujúci) majú rovnoprávne postavenie. Na jej základe prechádzajú záväzky vzniknuté len zo záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú obchodnú povahu; neprechádzajú však záväzky verejnoprávnej povahy, ako je platenie daní či poistného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra vydal dňa 22. apríla 2002 poverenie na vykonanie exekúcie na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov č. 1/1999, vydaným dňa 4. januára 1999 oprávnenou, na vymoženie 379 538,- Sk s prísl. od povinného v prospech oprávnenej. Súdny exekútor na to vydal a povinnému doručil upovedomenie o začatí exekúcie dňa 22. júla 2002. Povinný dňa 2. augusta 2002 podal proti upovedomeniu o začatí exekúcie námietky, ktorých predmetom mali byť skutočnosti, smerujúce k zastaveniu exekúcie, lebo p
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky Sociálnou poisťovňouSociálna poisťovňaúhrada za postúpenú pohľadávku
Zbierka NS 5/2011
R 52/2011
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 9. júla 2008 potvrdil rozhodnutia z 26. marca 2007 a 28. júna 2007, ktorými odporkyňa podľa § 70 a § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za pr
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
93/2004
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu O. s.r.o., K., V., proti žalovanej Sociálnej poisťovni - ústredie v Bratislave, Ulica 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 20. mája 2004, č. X., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 18. apríla 2
Meritum o 41 615,42 eur a 30 076,63 eur
Najvyšší súd 4 Cdo 189 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci navrhovateľa G. , zastúpeného JUDr. Felixom Ne upauerom, advokátom v Bratislav e, Karadžičova 10, proti odporcovi R. o zaplatenie 41.615,4 2 Eur a 30.076,63 €, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp.zn. 3 C 199/2008 , o dovolaní navrhovateľa pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/42/2017 4015200995 29. 01. 2020 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2020:4015200995.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: A. Y., nar. XX.XX.XXXX, N. XXX, zastúpený: Advokátska ka
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200163 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200163.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Judity Ko kolevskej, v právnej veci navrhovateľa: H. J., bytom N. č. XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou Burian
MENU