SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351827
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie pohľadávky


Približný počet výsledkov: 1359 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: postúpenie pohľadávky
  • postupenie nájdené 19834 krát v 6566 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 62742 krát v 8240 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 748 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 17568 dokumentov
Odborné články 31 dokumentov


Právna veta: Pohľadávka prechádza v stave, v akom existuje v čase postúpenia, vrátane jej príslušenstva. Zmluvu uzaviera pôvodný veriteľ (postupiteľ) a iný subjekt postupník, ktorý nastupuje na miesto pôvodného veriteľa. Ide o dvojstranný právny úkon bez účasti dlžníka, pretože zmena v osobe veriteľa sa nedotýka práv a povinností dlžníka zo záväzkového vzťahu. Čas, miesto, predmet plnenia i ďalšie podmienky zostávajú nezmenené. Predmetom postúpenia môže byť len určitá pohľadávka, t. j. právo na plnenie od dlžníka, nie však celý záväzkový vzťah, z ktorého pohľadávka vznikla, v ktorom prípade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu : CH. H. , a. s., J., IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom, O. , proti žalovanému : E. A. , s. r. o., P. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. R. D. , advokát kou , M. , v ko naní o zaplatenie 99 581 ,76 Eur (3 0 00 000 Sk) s .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, zdravotná poisťovňa, peňažná pohľadávka, zmena obsahu pohľadávky

Zbierka NS 6/2004
R 86/2004
Právna veta: Zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti je zdravotná poisťovňa v postavení dlžníka a zdravotnícke zariadenie v postavení veriteľa, ktorému nič nebráni, aby svoju pohľadávku postúpil novému veriteľovi, ktorým môže byť aj iný subjekt než zdravotnícke zariadenie. Postúpením pohľadávky sa postavenie dlžníka nezhoršuje; zmena veriteľa nemá vplyv na obsah pohľadávky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo 7. februára 2002, č. k. 22 C 67/99-75, zastavil konanie v časti o zaplatení istiny 219 902,90 Sk, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z istín bližšie uvedených vo výroku rozsudku a žalobu vo zvyšku zamietol. Žalovanej napokon uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni aj náhradu trov konania. Zastavenie časti konania súd prvého stupňa odôvodnil späťvzatím žaloby a zamietnutie zvyšku žaloby jej .
Právna veta: Postúpenie pohľadávky podľa § 524 a nasl. OZ zakladá nový záväzok len medzi postupníkom a postupcom. Obsahom nového záväzku je prechod pohľadávky z majetku postupcu na majetok postupníka. Obsah pôvodného záväzku sa postúpením nemení a samotným uzavretím zmluvy o postúpení sa nemení ani postavenie dlžníka. Jeho postavenie sa mení až tým, že mu postúpenie postupca alebo postupník oznámi. Nemení sa nič na jeho povinnosti dlh splatiť. Povinnosť dlžníka sa potom, ak mu niektorý z účastníkov zmluvy o postúpení postúpenie oznámi spôsobom predpokladaným v § 526 OZ, mení len v tom, že miesto pôvodnému ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu: I.. V. T., Š., B. – Ž., Česká republika, zastúpený advokátom JUDr. P., F., Nitra, proti žalovaným v 1. rade: P. v konkurze, zastúpený správcom konkurznej podstaty JUDr. V., M., N. a v 2. rade: V. spol. s r.o., V., L., zastúpený advokátkou JUDr. A., Z., Bratislava, o .
Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69 /2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š. , V. , zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T. , M. R. Š. , správca konkurznej podstaty úpadcu S. , M. , IČO: X. , zastúpeného Mgr. H. H. , na základe plnej moci zo dňa 07. 06. 2012, o vylúčenie veci z .
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje prevod práva zo záväzkového právneho vzťahu – postúpenie pohľadávky v §§ 524 – 530. Občiansky zákonník však stanovuje určité obmedzenia pri aplikácii princípu všeobecnej prevoditeľnosti práva zo záväzkových vzťahov v § 525, podľa ktorého nemožno postúpiť pohľadávku, a/ ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, b/ ktorej obsah by sa zmenil zmenou veriteľa, c/ ktorá nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia, d/ postúpenie ktorej odporuje dohode veriteľa a dlžníka. Z uvedeného tak vyplýva (berúc do úvahy fakt, že podľa § 524 Občianskeho zákonníka predmetom postúpenia nem ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Š V bývajúceho v B, proti žalovaným 1/ M, V, 2/ H , P, zastúpenému JUDr. J K, CSc., advokátom v B, o vydanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 11 C 97/92, o dovolaní žalovanej 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. marca 2007 sp.zn. 2 Co 529/06 .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ

Zbierka NS 3/2002
R 42/2002
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
Okresný súd Č. rozsudkom z 2. októbra 1997, sp. zn. 10 C 472/97, uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 400 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. júla 1996 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 200 Sk a na účet advokáta JUDr. D. K. trovy právneho zastúpenia v sume 740 Sk, všetko do troch dní. Vychádzal zo zistenia, že právny predchodca navrhovateľa Z. investičný fond K. dal verejný prísľub podľa ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka, v ktorom sľúbil prvým 100 000 občanom, .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, bezúročný spotrebiteľský úver, postúpenie pohľadávky

Zbierka NS 7/2019
R 72/2019
Právna veta: Právo spotrebiteľa domáhať sa na súde určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru zostáva zachované aj voči tomu, na koho dodávateľ postúpil svoju pohľadávku z úveru.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/125/2018 7515218477 27. júna 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:7515218477.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ K. I., bývajúcej v J., 2/ L. I., bývajúceho v J., obaja zastúpení Advokátskou kanceláriou Peter Dittrich s.r.o., so sídlom v Košiciach, Mudroňova č. 29, proti žalovanému L. N., bývajúcemu v L., o určenie neplatnosti právneho .
Právna veta: Pre platný vznik i zmenu právnych vzťahov riadiacich sa Hospodárskym zákonníkom (zákonom č. 109/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) platil formálno-právny princíp. Jeho vyjadrením je i ustanovenie § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka, podľa ktorého na platnosť zmlúv a ostatných právnych úkonov organizácií sa vyžaduje písomná forma, pokiaľ právnymi predpismi alebo dohodou nebolo ustanovené inak. Prípadná existencia „subdodávateľského“ vzťahu alebo „prevzatie fakturácie“, bez ďalšieho (na prvý pohľad) nepreukazuje splnenie podmienok o vzniku platného hospodárskoprávneho vzťahu medzi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 149/201 0 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I. M. bývajúceho v O., Č ., zastúpeného JUDr. A., advokátkou v Č., proti povinnej O., o vymoženie 28 717,22 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 8 Er 93/2005, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 25. februára 2010 sp.zn. 2 CoE 31/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávneného o d m i e t a. .
Právna veta: Uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zmenu v osobe veriteľa, pôvodný veriteľ (postupca) stráca postúpenú pohľadávku s príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými a nie je už ďalej oprávnený pohľadávku vymáhať a prijímať od dlžníka plnenie. Postúpením pohľadávky sa veriteľom stane postupník. Ak veriteľ postúpil pohľadávku po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, stráca aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie znamená, že ten, kto tvrdí svoje hmotnoprávne oprávnenie, v skutočnosti toto oprávnenie nemá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanej JUDr. B. R. , bývajúcej v S., zas túpenej JUDr. A. B. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 2 046,73 € (61 660 Sk) s príslušenstvom a 3 684,86 € (110 010 SK) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006 a sp. zn. 5 C 122/2006 , na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajskéh o súdu v Trnave z 26. .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, poplatok z omeškania, príslušenstvo pohľadávky, omeškanie dlžníka

Zbierka NS 1/1998
R 7/1998
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr č. 620006, 620809, 620810 a 620811 vo výške 1, 328 603 Kčs za obdobie od 1. januára do 31. marca 1992. Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok z 5. augusta 1992 postúpil Č., a.s. P., o. i. aj pohľadávky na zaplatenie tovarových faktúr 620006, 620809, 620810, 620811, v dôsledku čoho podľa § 524 ods.2 Občianskeho .
Právna veta: S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka aj príslušenstvo pohľadávky. Postupca a postupník sa môžu dohodnúť i tak, že príslušenstvo pohľadávky zostáva postupcovi.

Úryvok z textu:
... k pohľadávke, ako i všetkých práv s ňou spojených, k platne uzavretému zmluvnému postúpeniu pohľadávky. Preto pokiaľ zmluvné ujednanie strán o postúpení pohľadávky prechod jeho príslušenstva, ktorým sú úroky z omeškania, upravuje odchylne, ide o dohodu ... vrátane jej príslušenstva a všetky práva z postúpenia pohľadávi voči dlžníkovi nadobúda nový veriteľ. Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky bez jej príslušenstva, musí súd skúmať, či takéto usporiadanie právneho vzťahu bolo vykonané podľa vlastnej vôle .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky, absolútna neplatnosť právneho úkonu

Zbierka NS 8/2018
R 60/2018
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.

Úryvok z textu:
... preto sa na platnosť zmluvy o postúpení nevyžaduje súhlas dlžníka. Zámerom právnej úpravy postúpenia pohľadávky je zabrániť tomu, aby postúpením pohľadávky došlo k zhoršeniu právneho postavenia dlžníka. Za týmto účelom sa mu zac hovávajú ... ako 90 kalendárnych dní. Uvedené skutočnosti považoval za zákonné predpoklady pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktoré musia byť splnené v čase postúpenia pohľadávky. Ďalej konštatoval, že splnenie osobitných zákonných predpokladov postúpenia bankovej pohľadávky sa .
Právna veta: Previesť zmenku „na raď' formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom, nie je možné.

Úryvok z textu:
... významu, kedy by išlo o rektazmenku, u ktorej je vylúčený pre­ vod rubopisom. Previesť zmenku „na rad" formou postúpenia pohľadávky zo zmenky podľa ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne inou formou, než rubopisom v zmysle súčasnej právnej ... . 16, K. - B., v prospech ktorého bol vo veci vydaný zmenkový platobný rozkaz, predložil odvolaciemu súdu Zmluvu o postúpení pohľadávky zo dňa 27. septembra 2000, ktorou tento žalobca pohľadávku vo výške 247 892,- Sk s prísl., vyplývajúcu zo zmenky z .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, zmluva o prevzatí dlhu, istina, príslušenstvo

Zbierka NS 1/2004
R 5/2004
Právna veta: Ak na základe zmluvy o prevzatí dlhu dôjde k prevzatiu dlhu len v časti týkajúcej sa istiny, povinnosť zaplatiť príslušenstvo, existujúce ku dnu prevzatia dlhu k tejto istine, na nového dlžníka neprechádza.

Úryvok z textu:
... ďalej vychádzal z názoru, že ustanovenie § 524 ods, 2 Občianskeho zákonníka nie je kogentné, ale dispozitívne, a preto pri postúpení pohľadávky alebo pri prevzatí dlhu je možné dohodou účastníkov vylúčiť prechod tohto príslušenstva, ktoré už do dňa rozhodovania o prevode istiny .
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právny úkon zmenšuje majetok dlžníka na úkor veriteľa. Súdna prax medzi také úkony zaradila kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, prevzatie dlhu, postúpenie pohľadávky, odmietnutie dedičstva, odmietnutie daru, odpustenie dlhu, úmyselné nevymáhanie dlhu spôsobujúce premlčanie nároku, prevzatie nevýhodného ručiteľského záväzku, použitie časti majetku na .
Meritum Zmenka
Právna veta: Údaj o dátume vystavenia zmenky nemusí byť pravdivý, ale musí byť dodržaná vnútorná logika zmenky. Dôkazné bremeno o splnení, resp. čiastočnom splnení zmenkového záväzku, je plne na zmenkovom dlžníkovi.

Úryvok z textu:
... . Dôkazné bremeno o tom, že zmenková suma bola zaplatená, ťaží žalovaného. Žalovaný v tomto smere neuniesol dôkazné bremeno. Zmluva o postúpení pohľadávky vo výške 3 000 000,Sk nie je dôkazom o platbe sumy 500 000,- Sk, ktorú podľa tvrdení žalovaného mal .
Kľúčové slová: konkurzná podstata, právne účinky vyhlásenia konkurzu

Zbierka NS 4/2006
R30/2006
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
... aktívnu legitimáciu navrhovateľa I. na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, nakoľko dlžník namietal ab­ solútnu neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok (v balíku 13 mld/Sk) zo Slovenskej konsolidačnej banky, a. s. na navrhovateľa. Citoval dôvody dlžníka ohľadne ... rozhodnutia, ktorým bol konkurz vyhlásený z hľadiska skúmania trestnej činnosti S. k., a. s. pri uzavretí zmlúv o postúpení pohľadávky, na základe ktorej sa navr­ hovateľ I. stal konkurzným veriteľom, je taktiež v danom prípade bezpred­ metné, .
Kľúčové slová: sadzba poistného, splatnosť preddavku na poistné, platenie poistného, dlžné poistné

Zbierka NS 1/2005
R 8/2005
Právna veta: I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkrom¬ného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy. II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je obsiahnuté v predpise práva verejného, v ktorom je upravená len oblasť verejnoprávnych vzťahov. Zmluvu o postúpení pohľadávky, podľa ktorej by zdravotnícke zariadenie (Lekáreň u Anjela) mohlo platne a účinne postúpiť žalobcovi svoju pohľa ... ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ktorý neumožňoval žalovanej uzavrieť so zdravotníckym zariadením zmluvu dovoľu­ júcu postúpenie pohľadávky. Z tohto ustanovenia práva verejného však ne­ vyplýva, že by pohľadávka zdravotníckeho zariadenia mohla byť postúpená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.