Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie pohľadávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 802

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

376 dokumentov
8576 dokumentov
4 dokumenty
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávkybezdôvodné obohatenie v zmysle OZ
R 42/2002
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
Okresný súd Č. rozsudkom z 2. októbra 1997, sp. zn. 10 C 472/97, uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 400 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. júla 1996 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 200 Sk a na účet advokáta JUDr. D. K. trovy právneho zastúpenia v sume 740 Sk, všetko do troch dní. Vychádzal zo zistenia, že právny predchodca navrhovateľa Z. investičný fond K. dal verejný prísľub podľa ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka, v ktorom sľúbil prvým 100 000
Právna veta: Zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti je zdravotná poisťovňa v postavení dlžníka a zdravotnícke zariadenie v postavení veriteľa, ktorému nič nebráni, aby svoju pohľadávku postúpil novému veriteľovi, ktorým môže byť aj iný subjekt než zdravotnícke zariadenie. Postúpením pohľadávky sa postavenie dlžníka nezhoršuje; zmena veriteľa nemá vplyv na obsah pohľadávky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo 7. februára 2002, č. k. 22 C 67/99-75, zastavil konanie v časti o zaplatení istiny 219 902,90 Sk, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z istín bližšie uvedených vo výroku rozsudku a žalobu vo zvyšku zamietol. Žalovanej napokon uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni aj náhradu trov konania. Zastavenie časti konania súd prvého stupňa odôvodnil späťvzatím žaloby a zamietnutie zvyšku žaloby jej
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr č. 620006, 620809, 620810 a 620811 vo výške 1, 328 603 Kčs za obdobie od 1. januára do 31. marca 1992. Po vykonanom dokazovaní súd zistil, že žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok z 5. augusta 1992 postúpil Č., a.s. P., o. i. aj pohľadávky na zaplatenie tovarových faktúr 620006, 620809, 620810, 620811, v dôsledku čoho podľa § 524 ods.2 Obč
Právna veta: S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka aj príslušenstvo pohľadávky. Postupca a postupník sa môžu dohodnúť i tak, že príslušenstvo pohľadávky zostáva postupcovi.

Úryvok z textu:
V sporoch o postúpenie príslušenstva pohľadávky inému účastníkovi ako účastníkovi, ktorému bola postúpená vlastná pohľadávka, aplikácia ust. § 2 ods. 3 a § 524 Občianskeho zákonníka nie je jednotná. Rozdielny výklad k uvedeným ustanoveniam zaujímajú senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto kolégia, v konaní sp. zn. 5 Obo 107/98, vyslovil právny záver, že § 524 Občianskeho zákonníka ustanovuje prechod príslušenstva k pohľadávke, ako i všetkých práv s ňou spoje
Právna veta: Relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení. Dlžník sa v takomto prípade nemôže úspešne dovolať neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky alebo jej neexistencie. To by mohol vtedy, ak by postúpenie pohľadávky preukazoval zmluvou o postúpení postupník.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 412 195,60 Sk so 17,5 % úrokom z omeškania od 16. decembra 1998 do zaplatenia a316214,-Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak po vykonanom dokazovaní, z ktorého zistil, že žalovaný ako objednávateľ a spoločnosť a. s., RK, B. ako zhotoviteľ uzavreli dňa 5. septembra 1996 zmluvu o dielo č. 960103, ktorej predmetom bolo dokončenie rozostavanej stavby WZ P., vrátane odstránenia zistených vád na základe stavebno-te
Právna veta: Pohľadávka prechádza v stave, v akom existuje v čase postúpenia, vrátane jej príslušenstva. Zmluvu uzaviera pôvodný veriteľ (postupiteľ) a iný subjekt postupník, ktorý nastupuje na miesto pôvodného veriteľa. Ide o dvojstranný právny úkon bez účasti dlžníka, pretože zmena v osobe veriteľa sa nedotýka práv a povinností dlžníka zo záväzkového vzťahu. Čas, miesto, predmet plnenia i ďalšie podmienky zostávajú nezmenené. Predmetom postúpenia môže byť len určitá pohľadávka, t. j. právo na plnenie od dlžníka, nie však celý záväzkový vzťah, z ktorého pohľadávka vznikla, v ktorom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu : CH. H. , a. s., J., IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom, O. , proti žalovanému : E. A. , s. r. o., P. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. R. D. , advokát kou , M. , v ko naní o zaplatenie 99 581 ,76 Eur (3 0 00 00
Právna veta: Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok nemožno vyvodiť zo skutočnosti, že súdu nie je známa odplata za postúpenie pohľadávky. Postúpenie pohľadávky môže byť odplatné a aj bezodplatné, a súd v konaní o zaplatenie postúpenej pohľadávky, a ani dlžník nie sú oprávnení požadovať sprístupnenie sumy, za ktorú bola pohľadávka postúpená, a to aj v prípade odplatného postúpenia. Predmetná požiadavka zo strany okresného súdu nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Inými slovami povedané, v spore o zaplatenie postúpenej pohľadávky nemá čo súd zaujímať, za koľko bola pohľadávka postúpená, súd má len rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/64/2019 7216213898 11. decembra 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:7216213898.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 414 315, zastúpeného advokátskou kanceláriou smith&smith legal s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,
Právna veta: Uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zmenu v osobe veriteľa, pôvodný veriteľ (postupca) stráca postúpenú pohľadávku s príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými a nie je už ďalej oprávnený pohľadávku vymáhať a prijímať od dlžníka plnenie. Postúpením pohľadávky sa veriteľom stane postupník. Ak veriteľ postúpil pohľadávku po začatí súdneho konania proti dlžníkovi, stráca aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie znamená, že ten, kto tvrdí svoje hmotnoprávne oprávnenie, v skutočnosti toto oprávnenie nemá.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanej JUDr. B. R. , bývajúcej v S., zas túpenej JUDr. A. B. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 2 046,73 € (61 660 Sk) s príslušenstvom a 3 684,86 € (110 010 SK) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006 a sp. zn. 5 C 122/2006 , na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajskéh o súdu v Trna
R 4/2021
Právna veta: Ustanoveniu § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka neodporuje a zásade zmluvnej voľnosti zodpovedá aj dohoda spotrebiteľa a veriteľa v spotrebiteľskej zmluve o tom, že pri doručovaní zásielky spotrebiteľovi sa môže uplatniť fikcia doručenia zásielky na poslednú známu adresu spotrebiteľa. Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení do 31. decembra 2016 oprávňovalo banku postúpiť tretej osobe len pohľadávku, ktorá bola v čase postúpenia splatná.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 4.1. Okresný súd Dunajská Streda (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 11. februára 2016 č. k. 8C/13/2015-93 konanie o zaplatenie 473,40 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8 % ročne za dobu omeškania od 19. marca 2012 do zaplatenia zastavil (I. výrok) a vo zvyšku žalobu žalobkyne zamietol (II. výrok). Žalobkyni vrátil na jej účet súdny poplatok vo výške 22,80 Eur prostredníctvom Pošty Košice (III. výrok). O trovách konania rozh
MENU