Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1785

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

688 dokumentov
1518 dokumentov
33 dokumentov
18 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: postúpenie vecizákladné zásady trestného konaniazásada oficiality
R 94/1999
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podmienkou postúpenia veci inému súdu - preto, lebo skutok uvedený v obžalobe je trestným činom, na prerokovanie ktorého nie je súd, na ktorom bola podaná obžaloba príslušný - podľa § 222 ods. 1 veta prvá Trestného poriadku, je záver nepríslušného súdu, ktorý bol urobený na podklade dôkazov vykonaných na hlavnom pojednávaní a po ich vyhodnotení v zmysle zásad uvedených v § 2 ods. 5, ods. 6 Trestného poriadku. Na postúpenie veci podľa § 222 ods. 1 veta prvá Trestného poriadku preto nestačí iba záver o možnosti iného právneho posúdenia takého skutku. Tým sa postup podľa § 222 ods. 1 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť v trestnej veci proti obvinenému M. G. vedenej na Okresnom súde v K. pod sp. zn. 1 T 97/98, podlá § 24 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným na vykonanie konania v trestnej veci obvineného M. G. je Okresný súd v K. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v K. podal 9. septembra 1998, pod sp. zn. Pv 186/98, na Okresnom súde v K. obžalobu na obvineného M. G. pre viacnásobný trestný čin lúpeže podlá § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného z
Merito veci Postúpenie veci
Kľúčové slová: správny orgán postúpenie podaniapodanie podľa § 19 Správneho poriadku
R 77/2000
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak správny orgán zistil, že nie je príslušný na vydanie rozhodnutia, bol povinný postúpiť žiadosť navrhovateľa príslušnému správnemu orgánu.

Úryvok z textu:
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „Ra- da“)rozhodnutím z 29. októbra 1998 zamietla žiadosť navrhovateľa o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu do vybavenia licencie a žiadosť o predĺženie lehoty správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v meste V. nad T. Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu bolo, že na vydanie takéhoto povolenia je príslušný Telekomunikačný úrad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. o postúpení veci príslušnému súdu je možné aplikovať len v štádiu predbežného prejednania obžaloby. Podmienky pre postúpenie veci z hlavného pojednávania upravuje ustanovenie § 222 Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti mestského prokurátora Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 24. augusta 1993, sp. zn. 1 T 28/93 a tomuto súdu prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením mestský súd z hlavného pojednávania podlá § 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. postúpil trestnú vec mladistvého J. P. Obvodnému súdu Bratislava 2 ako miestne a vecne príslušnému v podstate s odôvodnením, že po vylúčení predmetnej veci z trestnej veci proti obžalova
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Nesplnenie povinnosti podľa § 42 zákona č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov - viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe podnikateľom na úseku zbraní a streliva a porušenie zákazu držať a nosiť nedovolené zbrane, ktorý vyplýva z ustanovenia § 55 uvedeného zákona, právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je správnym deliktom podľa § 51 písm. c/ zákona č. 246/1993 Z. z. a nie priestupkom podľa § 52 ods. 1 tohto zákona. V dôsledku toho je vylúčené postúpenie veci podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, lebo postúpiť vec podľa tohto usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením (§ 268 ods. 2 veta posledná a § 274 ods. 2 Trestného poriadku) vyslovil, že právoplatným uznesením okresného prokurátora v T. z 20. septembra 2001, sp. zn. 1 Pv 814/01-13, a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5 a § 171 ods. 1 Trestného poriadku v prospech obvineného J. Š. Napadnuté uznesenie zrušil a okresnému prokurátorovi v T. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu pre- jednal a rozhodol. Z od
Kľúčové slová: spory o príslušnosťpríslušnosť niekoľkých súdov
R 99/2018
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak v prípade postúpenia veci inému súdu z dôvodu príslušnosti rozhodoval o sťažnosti proti takému uzneseniu nadriadený súd postupujúceho súdu, nemôže už súd, ktorému bola vec právoplatne postúpená a ktorý je v obvode dotknutého nadriadeného (sťažnostného) súdu, vyvolať spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku. Súd, ktorý rozhoduje spor o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Trestného poriadku, môže určiť aj príslušnosť iného než niektorého zo sporiacich sa súdov. Ak iný než sporiaci sa súd, ktorého príslušnosť bola určená podľa predchádzajúceho odseku a ktorého nadriadeným súdom ni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením zo 4. septembra 2018, sp zn. 2 Ndt 25/2018, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bratislava IV a Okresným súdom Banská Bystrica podľa § 22 ods. 1 Tr. por. rozhodol tak, že súdom príslušným na konanie v prvom stupni v trestnej veci obvineného I. T., vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5T/33/2018, je Okresný súd Trenčín. Z odôvodnenia: Najvyšší súd ako najbližšie spoločne nadriadený súd Okresnému s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenia o disciplinárnych priestupkoch v zákone č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov ochraňujú špecifické spoločenské vzťahy, vznikajúce vo vnútri ozbrojených síl v súvislosti s plnením ich úloh v zmysle Branného zákona. Prepustením obvineného do zálohy zaniká právomoc vojenských orgánov na prerokovanie jeho disciplinárneho priestupku a žiadny zákon nezmocňuje iný orgán na rozhodovanie o takýchto priestupkoch. Preto nie je splnená zákonná podmienka na postúpenie veci podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, ale sú splnené zákonné podmienky na zastavenie trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne sťažnosť vojenského obvodného prokurátora v Bratislave proti uzneseniu Vojenského obvodového súdu v Bratislave z 22. apríla 2002, sp. zn. 2 T 111/02, zamietol podlá § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový súd v Bratislave uznesením z 22. apríla 2002, sp. zn. 2 T 111/02, podlá § 314c ods. 1 písm. a) Trestného poriadku trestné stíhanie z dôvodov § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil pre skutok, kvalifikovaný ako pokus
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Postúpenie veci inému orgánu podľa § 171 ods. 1 Tr. por. vždy predpokladá, že vec je náležíte objasnená z toho hľadiska, že nejde o žiadny trestný čin, ale že skutok obvineného môže byť priestupkom. II. Za neoprávnené vniknutie do domu alebo do bytu iného v zmysle § 238 ods. 1 Tr. zák. treba považovať každé nežiaduce, bez súhlasu alebo proti vôli oprávneného užívateľa uskutočnené vojdenie do domu alebo do bytu, ktorým sa prakticky zasahuje do domovej slobody.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora v Banskej Bystrici z 11. apríla 1995, sp.zn. 1 Pv 6/95, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným uznesením z 11. apríla 1995, sp.zn. 1 Pv 6/95, okresný prokurátor v Banskej Bystrici podľa § 171 ods. 1 Tr. por. postúpil trestnú vec obvineného A. L. pre trestný čin násili
Merito veci Postúpenie veci
Kľúčové slová: postúpenie veci podľa SSPsprávny súdnemeritórne uznesenie
R 65/2016
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak v správnom súdnictve rozhoduje správny súd o postúpení veci uznesením (§ 18 ods. Správneho súdneho poriadku), nejde v tomto prípade o uznesenie, ktorým sa rozhoduje vo veci samej, a preto podpisovanie rozhodnutia - uznesenia všetkými členmi senátu za tejto procesnej situácie neprichádza do úvahy, pretože zákonodarca neustanovil pri tejto forme senátneho rozhodovania inú povinnosť, a preto sa na nemeritórne uznesenie použijú ustanovenia o rozsudku iba primerane (a to vrátane ustanovenia § 139 ods. 4 a § 141 Správneho súdneho poriadku). V takomto prípade členovia senátu podpisujú spoločne iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Žalobou doručenou Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 10. júna 2016 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. x, bez uvedenia dátumu vydania, doručeného žalobcovi dňa 22.04.2016, ktorým mu žalovaný podľa § 2 ods. 1, 2 a § 5 zákona č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám nepriznal jednorazový finančný príspevok. 2. Najvyšší súd skúmal splnenie základných procesných podmienok pre ďalšie vedenie konania o návrhu na preskúmanie rozh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí podľa § 406 ods. 2 Trestného poriadku súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, len ak zákon neustanovuje inak. Takúto výnimku predstavuje § 407 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Keďže podľa § 10 ods. 4 Trestného poriadku sa na účely tohto zákona súdom rozumie nielen okresný súd, ale aj krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo 6. septembra 2016, sp. zn. 2 Tost 23/2016, podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného Ing. R. R. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. júna 2016, sp. zn. 1T/13/1995. Z o dô v o dne ni a : Krajský súd v Bratislave (ďalej tiež „krajský súd“) uznesením z 29. júna 2016, sp. zn. 1T/13/1995, podľa § 90 ods. 1 písm. c), ods. 3 Tr. zák. (zákon č. 300/2005 Z. z.) rozhodol, že výkon trestu odňatia slobody u odsúdeného Ing.
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžalobypostúpenie vecinepriamy úmyselvražda
R 31/1998
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Pri rozhodovaní súdu o postúpení veci v štádiu predbežného prerokovania obžaloby z dôvodu iného právneho posúdenia žalovaného skutku ako ho posudzuje obžaloba, nie je možné pri vyhodnocovaní dôkazných prostriedkov odôvodňujúcich podanie obžaloby nezvratné uzatvárať skutkové zistenia a tieto rovnako nezvratné subsumovať pod niektorú skutkovú podstatu osobitnej časti Trestného zákona a na tomto základe rozhodnúť o postúpení veci podľa § 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Činnosť na tejto kvalitatívnej úrovni je vyhradená pre hlavné pojednávanie, kde súd vykonáva dokazovanie za aktívnej účasti proce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti mestského prokurátora v Bratislave, proti uzneseniu bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. októbra 1996, sp. zn. 1 T 117/96, podľa § 149 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie a bývalému Mestskému súdu v Bratislave prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor v Bratislave podal na obžalovaného P. U. dňa 4. júna 1996 obžalobu pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. a pre trestný čin krádeže podľ
MENU