Nájdené rozsudky pre výraz: posúdenie technického stavu veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie autorského osvedčenia závisí výlučne od posúdenia technického stavu veci a samo osebe neznamená právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania. Preto takéto rozhodnutie podľa § 248 ods. 2 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku nepodlieha súdnemu preskúmavaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky domáhal preskúmania rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. júla 1999, ktorým rozhodol o rozklade, ktorý podal žalobca proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1998. Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bolo o žiadosti žalobcu na zrušenie autorského osvedčenia s názvom „Antiagregačné činidlá na báze fenolov alebo polyfenolov“ vyd
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR v určovacom konaní nie je vylúčené zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b) O. s. p., pretoţe posudzovanie technického stavu veci je nevyhnutne spojené s právnym hodnotením pri aplikácii zákona. Posúdenie technického stavu vecí, ktoré je súčasne spojené s aplikáciou zákona, je nevyhnutné povaţovať za zákonom povolenú voľnú úvahu správneho orgánu (správne uváţenie) a súd preskúmava iba to či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 SžoKS 153/2006 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, ako súd odvolací v právnej veci žalobkyne D. F., právne zastúpenej JUD. K. C., proti žalovanému Ú., v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zn. PP 1567-96/patent SK 281981-II/141-2005 zo dňa 21.12.2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/119/2006-81 zo dňa 27.09.2006 takto r o z h o d o l : Naj
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade, ak účastníci konania predložia také znalecké posudky, ktoré spochybnia závery vyslovené Úradom v jeho rozhodnutiach, je úlohou súdu v správnom súdnictve vykonať kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie pochybností, ktoré je potrebné pre rozhodnutie vo veci. V rámci plnej jurisdikcie môže súd vykonať dokazovanie nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého administratívneho rozhodnutia. Správny súd by nariadením kontrolného znaleckého dokazovania nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len odstránil pochybnosti, ktoré v rámci správneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžhuv/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 6013200232 Dátum vydania rozhodnutia: 02.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Gerdová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6013200232.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. B. C., I., právne zastúpený: Pirč, s.r.o., advok
Merito veci Úžitkový vzor
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Otázka posúdenia, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, je otázkou právnou a orgán verejnej správy vychádza pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného na základe hodnotenia dôkazov. Správna úvaha orgánu verejnej správy sa preto v takomto prípade uplatní iba v obmedzenom rozsahu. Skutkové a právne závery orgánu verejnej správy o týchto otázkach správny súd preskúmava v rámci riadneho posudzovania námietok uplatnených v žalobe, a to v plnom rozsahu. Ak v konaní pred správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžhuv/2/2014 Identifikačné číslo spisu: 6012200286 Dátum vydania rozhodnutia: 03.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6012200286.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. I
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžh/2/2016 Identifikačné číslo spisu: 6015201064 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201064.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. O. Z., bytom Y., právne zastúpený: PRO iURE - advok
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 4 zákona č. 435/2001 Z. z. na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR patent. Udelením patentu nastal pre majiteľa patentu stav právnej istoty, ktorý nemožno svojou istotou svojvoľne zmeniť, tj. bez toho, aby sa vyporiadal so správnou úvahou, ktorá ho viedla k udeleniu patentu a následne, k čomu sa skutkový stav pre zrušenie patentu odlišuje od toho pri udelení patentu. Tak ako zákon ponecháva Úradu správnu úvahu pri udelení patentu, v prípade zrušenia patentu patentový zákon vyžaduje preukázanie podmienok najmä zrušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžh/3/2015 Identifikačné číslo spisu: 6014200834 Dátum vydania rozhodnutia: 08.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014200834.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. N
Merito veci PROCES - § 248 písm. b/ OSP.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžh 1/2007 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.K., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. P.V., K. proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova č. 43, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 141-2001/ÚV 2964 II/43-2006 zo dňa
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného a o odvolaní žalobcu proti uzneseniu krajského súdu
Najvyšší súd 4 SžoKS 162/2005 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, ako súd odvolací v právnej veci žalobcu K, právne zastúpeného J, proti žalovanému Ú, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 313-96/ÚV/1396 II/59-2005 zo dňa 31.05.2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S 152/2005-50 zo dňa 26.10.2005 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzne
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného a o odvolaní žalobcu proti uzneseniu krajského súdu
Najvyšší súd 4 SžoKS 162/2005 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, ako súd odvolací v právnej veci žalobcu K, právne zastúpeného J, proti žalovanému Ú, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 313-96/ÚV/1396 II/59-2005 zo dňa 31.05.2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S 152/2005-50
MENU