SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159842
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35567
NSČR: 123896
NSSČR: 66928
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424457
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: posúdenie zdravotného stavu


Približný počet výsledkov: 867 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posúdenie zdravotného stavu
  • posudenie nájdené 114381 krát v 30487 dokumentoch
  • zdravotny nájdené 51154 krát v 6438 dokumentoch
  • stava nájdené 128426 krát v 31108 dokumentochPrávna veta: Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia, a to tak na účely správneho, ako aj na účely súdneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč ky senátu JUDr. Eleny Závadsk ej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffo vej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľa V. H. , bytom V. proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôch odok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsu dku Krajského súdu v Nitr e zo 14. novembr a 20 11, č. k. 23Sd /200 /20 11 -29 .
Právna veta: V preskúmavanej veci bolo potrebné vychádzať z § 249 ods. 2 OSP, podľa ktorého pre súd je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu (§ 250i ods. 1 OSP). Podľa § 11 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. V zmysle citovaného ustanovenia zákona posudkový lekár nie je povinný vždy vykonať posúdenie zdravotn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/4/2014 5013200764 28. 10. 2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:5013200764.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobkyne: K. I., bytom Q., právne zastúpená JUDr. Celestínom Stehurom, .
Právna veta: Zo spisu Krajského súdu v Ž. a z pripojených administratívnych spisov žalovaného odvolací súd zistil, že správne orgány konali a rozhodovali o žia­ dosti žalobkyne o poskytnutie sociálnej pomoci zo 17. januára 2002, a to prí­ spevku na kúpu osobného motorového vozidla. Podľa § 50 až § 57 zákona o sociálnej pomoci bol na účely posúdenia žiadosti (§ 92 uvedeného zákona) vydaný 3. júla 2003 posudok. Miera funkčnej poruchy maloletého bola stano­ vená na 60 % a podľa § 51 zákona o sociálnej pomoci sa maloletý považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto skutočnosti neboli sporné. V ďal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou z 25. septembra 2003 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutí žalovaného z 28. júla 2003 a z 29. júla 2003, ktorými boli potvr­ dené rozhodnutia Okresného úradu v D. K. z 12. júna 2002 o zamietnutí žiadosti o poskytnutie príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a rozhodnutie z 24. júna 2002 o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla od 1. júla 2002. Uznesením z 28. novembra 2003 Krajský súd .
Právna veta: Doručenie neformálneho podania, ktorým sa žiadateľ domáha priznania dávky sociálneho poistenia alebo jej zmeny, je okamihom doručenia žiadosti o dávku. Sociálna poisťovňa je povinná na jeho základe spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia, v ktorej bude dátum podania neformálnej žiadosti uvedený ako dátum uplatnenia nároku.

Úryvok z textu:
4So/173/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa G. N., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6. novembra 2009, č.k. 8Sd/47/2009-11 takto r o z h o .
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
... nároku na jej výplatu rozhodujúce. Predpokladom poskytovania príspevku bola odkázanosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré skúmal žalovaný na základe posúdenia zdravotného stavu žalobcu a po posúdení jeho sociálnych pomerov. Len vtedy, ak sa zmenili okolnosti, rozhodujúce pre trvanie nároku na peňažný príspevok .
Kľúčové slová: účastník konania v zmysle Správneho poriadku, zásada spoľahlivého zistenia skutočného stavu správnym orgánom

Zbierka NS 5/1999
R 109/1999
Rozsudok
Právna veta: Technická nedokonalosť jednotnej telekomunikačnej siete a z toho vyplývajúca možnosť zneužitia účastníckej stanice, nemôže bez akejkoľvek možnosti obrany dopadať automaticky na ťarchu účastníka. Účastníka nemožno postaviť do pozície nevyvratiteľnosti stavu impulzov, a tým aj výšky požadovanej úhrady, ktorá závisí nielen od počtu ním uskutočnených hovorov, ale aj od bezchybnosti a dokonalosti telekomunikačného zariadenia.

Úryvok z textu:
... (a ani správny orgán prvého stupňa) nevykonal ani jeden z ním navrhovaných dôkazov (pribratie znalca na posúdenie technických otázok, na posúdenie zdravotného stavu jeho syna, vypočutie svedkov na nemožnosť používania tel. stanice v čase ich neprítomnosti v byte a v čase maľovania bytu .
Právna veta: Technická nedokonalosť jednotnej telekomunikačnej siete a z toho vyplývajúca možnosť zneužitia účastníckej stanice, nemôže bez akejkoľvek možnosti obrany dopadať automaticky na ťarchu účastníka. Účastníka nemožno postaviť do pozície nevyvratiteľnosti stavu impulzov, a tým aj výšky požadovanej úhrady, ktorá závisí nielen od počtu ním uskutočnených hovorov, ale aj od bezchybnosti a dokonalosti telekomunikačného zariadenia.

Úryvok z textu:
... (a ani správny orgán prvého stupňa) nevykonal ani jeden z ním navrhovaných dôkazov (pribratie znalca na posúdenie technických otázok, na posúdenie zdravotného stavu jeho syna, vypočutie svedkov na nemožnosť používania tel. stanice v čase ich neprítomnosti v byte a v čase maľovania bytu .
Kľúčové slová: ochranné pásmo lesa, stavebné povolenie, záväzné stanovisko dotknutého orgánu, rozhodnutie o umiestnení stavby

Zbierka NS 6/2019
R 70/2019
Uznesenie
Právna veta: Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nepodlieha súdnemu prieskumu, nakoľko ide o opatrenie, ktorým nebolo trvalým spôsobom zasiahnuté do subjektívnych práv žalobcu, a preto až konečné meritórne rozhodnutie vo veci samej, vydané v územnom, príp. stavebnom konaní, bude následne možné podrobiť súdnemu prieskumu správnym súdom.

Úryvok z textu:
... na subjektívnych právach účastníka konania, f) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti; to neplatí na .
Právna veta: Ak dôchodca, ktorý poberal čiastočný invalidný dôchodok do 31. decembra 2003, požiadal o nové posúdenie zdravotného stavu po 1. januári 2004 ešte pred určeným termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nemôže Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu rozhodnúť o odňatí jeho čiastočného invalidného dôchodku alebo o znížení tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
... , že navrhovateľka trpí viacerými chorobami a je pod dohľadom lekárov nepovažoval za dôvod pre nové prehodnotenie jej zdravotného stavu. Na posúdenie zdravotného stavu podľa jeho názoru nemá vplyv ani rozhodnutie, podľa ktorého je navrhovateľka vzhľadom na celiakiu považovaná za občianku s ťažkým zdravotným .
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
... a chrbtice, návalmi, tŕpnutím končatín a upadávaním do bezvedomia. So zreteľom na to malo byť posúdenie zdravotného stavu posudkovými komisiami zamerané predovšetkým na uvedené zdravotné ťažkosti. Príčiny a dôsledky ochorenia, vyvolávajúceho bolesti bedrového ... plnom rozsahu platí aj na navrhovateľkou tvrdené stavy bezvedomia. Treba dodať, že z hľadiska celkového posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky bol v roku 1998 považovaný za významný pri priznávaní čiastočnej invalidity nález vyšetrenia mozgu na .
Kľúčové slová: preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálne služby

Zbierka NS 1/2005
R 10/2005
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu nemožno vylúčiť zo súdneho prieskumu, lebo nie je rozhodnutím, ktorého vydanie závisí výlučne na posúdení zdravotného stavu.

Úryvok z textu:
... prípadov posúdenia miery funkčnej poruchy). Takto zákonom vymedzená miera funkčnej poruchy preto nespočíva vý­ lučne v posúdení zdravotného stavu žiadateľa, ale závisí najmä na posúdení vplyvu jeho zdravotného stavu na obsah a rozsah zdravotného znevýhodne­ nia ... Podľa § 248 písm. b) O. s. p. súdy nepreskúmavajú rozhodnutia, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technic­ kého stavu vecí, ak samy osebe neznamenajú právnu prekážku výkonu po­ volania, zamestnania alebo .
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí a postupov, občan so zdravotným postihnutím, účastník právneho vzťahu

Zbierka NS 2/2005
R 18/2005
Uznesenie
Právna veta: Pred rozhodnutím o uznaní alebo odňatí postavenia osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou musí správny orgán skúmať, či je občan invalidný alebo čiastočne invalidný, preto takéto rozhodnutie nemožno vylúčiť zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b) O. s. p. ako rozhodnutie, ktoré závisí výlučne na posúdení zdravotného stavu.

Úryvok z textu:
... štyroch horeuvedených prípadov zmenenej pra­ covnej schopnosti je teda podmienkou pre rozhodnutie správneho orgánu nielen zistenie a posúdenie zdravotného stavu, ale v každom z vymedzených prípadov je potrebné aj zistenie a posúdenie vplyvu zdravotného stavu na možnosť ... Podľa § 248 písm. b) O. s. p. súdy nepreskúmavajú rozhodnutia, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technic­ kého stavu vecí, ak samy osebe neznamenajú právnu prekážku výkonu po­ volania, zamestnania alebo .
Právna veta: Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , v znení účinnom do 31. júla 2006, a poistenec poberá alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí sa výška jeho dôchodku z toho priemerného osobného mzdového bodu, zisteného podľa § 63 ods. 7 až 12 a podľa § 79 zákona o sociálnom poistení, ktorý je vyšší.

Úryvok z textu:
... predpisov účinných od 1. januára 2004 v sume 4 521 Sk mesačne. Rozsudok krajského súdu napadol navrhovateľ odvolaním. Nesúhlasil s posúdením zdravotného stavu a určenou 60% -nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre neustále sa zhoršujúci zdravotný stav, najmä progresiu degeneratívnych zmien .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.