SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225874
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: posudková komisia


Približný počet výsledkov: 235 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posudková komisia
  • posudkovy nájdené 19522 krát v 1960 dokumentoch
  • komisia nájdené 7927 krát v 2099 dokumentochPrávna veta: Za dôvod hodný osobitného zreteľa (§ 150 O.s.p.) treba považovať prípad, keď dokazovanie posudkom znalca nebolo vo veci dôchodkového zabezpečenia vykonané na žiadosť navrhovateľa, ale bolo vyvolané potrebou odstrániť rozpory medzi rozdielnymi závermi posudkových komisií.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom potvrdil roz- 4 hodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 29. marca 1988, ktorým bol navrhovateľovi odňatý invalidný dôchodok od 8. mája 1988 a súčasne mu bol od uvedeného dňa priznaný čiastočný invalidný dôchodok. Po doplnení a vyhodnotení dokazovania krajský súd dospel k záveru, že preskúmavané rozhodnutie je vecne správne, lebo v konaní bolo preukázané, že navrhovateľ je od roku 1988 už len čiastočne invalidný. Účastníkom náhradu trov .
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 12. januára 2001 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že nie je invalidná v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.‘j a nie je ani čiastočne invalidná podlá § 37 ods. 3 tohto zákona. Navrhovateľka podala proti uvedenému rozhodnutiu opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že jej zdravotný stav sa neustále zhoršuje, nemôže pracovať, je dezorientovaná a sčasti .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... rologického nálezu. Zdravotný stav navrhovateľky bol podľa názoru naj­ vyššieho súdu zistený nedostatočne, preto závery posudkových komisií nemožno považovať za objektívne a presvedčivé. Rozhodnutie odporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok preto nevychádzalo ... algický discogénny LS syndróm s dynamickým deficitom LS chrbti­ ce, algický polytopný vertebrogénny krčný syndróm. Posudková komisia pri­ tom v posudku uviedla, že navrhovateľka vzhľadom na dlhodobo nepriazni­ vý zdravotný stav je schopná .
Kľúčové slová: posudzovať zdravotný stav, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Uznesenie
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... sústavného zamestnania navrhovateľa bolo potrebné vykonať ďalšie dokazovanie odbornými neurologickými vyšetreniami ako aj doplnením po­ sudkov posudkovej komisie o posúdenie, či vzhľadom na stupeň vzdelania navrhovateľa jeho ochorenie nemá za následok zánik alebo redukciu ... posudkom o zdravotnom stave a pracovnej spôsobilosti navrhovateľa, ktorý podala 28. novembra 2003 v správnom konaní Posudková komisia sociálneho zabezpečenia č. 5 Sociálnej poisťovne, pobočka v P. Zo záverov posudku vyplýva, že diagnos­ .
Kľúčové slová: výpoveď daná zamestnávateľom, zmenená pracovná schopnosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Zbierka NS 4-5/1996
R 47/1996
Rozsudok
Právna veta: Účinnosť rozhodnutia o tom, že ide o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou nie je časovo obmedzená. Z hľadiska ochrany pracovníka podľa § 50 Zákonníka práce nie je právne významné, že takéto rozhodnutie bolo vydané ešte v čase, keď pracovník bol mladistvý, ani že zamestnávateľ v čase výpovede o tomto rozhodnutí nevedel.

Úryvok z textu:
... podala včas dovolanie žalovaná organizácia s odôvodnením, že napadnuté rozhodnutie vychádzalo z nezákonného rozhodnutia iného štátneho orgánu (posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia z 1. 3.1994), vydaného po vyše dvoch rokoch od doručenia výpovede, a na druhej ... výpovede rozsudkom z 9. 12. 1993 zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vydané rozhodnutie príslušnej okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia z roku 1972 o tom, že žalobca je osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou v zmysle .
Právna veta: Pre trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok v období pre 1.1.1995 nie je ustanovenie § 37 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. o nároku na výplatu dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov použiteľné.

Úryvok z textu:
... , či odporca medzičasom nevydal zmenové rozhodnutie, ktorým má priznať opätovne čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľovi v zmysle posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia so sídlom v B. z 27. februára 1995, a aj toto rozhodnutie preskúmať. Vzhľadom ... bol navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok odňatý a dňom 12. júna 1994 jeho výplata zastavená. Z doplňujúceho posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v B. z 27. februára 1995 vyplynulo, že do 31. augusta 1994 navrhovateľ nie je .
Kľúčové slová: podstatný pokles zárobku, pokles zárobku, čiastočný invalidný dôchodok, invalidný dôchodok podľa zákona 461/2003

Zbierka NS 2/1999
R 45/1999
Rozsudok
Právna veta: Lehota 12 kalendárnych mesiacov na posúdenie podstatného poklesu zárobku podľa § 37 ods. 8 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. neplynie od dátumu zasadnutia orgánu, na ktorom sa porovnanie vykonalo, ale od posledného dňa obdobia, za ktoré už bolo porovnanie vykonané.

Úryvok z textu:
... má zisťovať podmienka podstatného poklesu na zárobku. Zo spisov vyplýva, že navrhovateľka sa stala čiastočne invalidnou od 11. februára 1992. Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne v B., pobočky v T. skúmala naposledy podstatný pokles zárobku u navrhovateľky v apríli 1994( a .
Právna veta: Sociálna poisťovňa môže v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov použiť zaplatené poistné, ktoré by inak musela vrátiť ako preplatok, na započítanie svojej pohľadávky na poistnom v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. Ak dôchodca vykazoval preplatok na poistnom, ktorý ešte nebol započítaný na úhradu nedoplatku na poistnom v inom časovom úseku poistenia, musí orgán sociálneho zabezpečenia zistiť, či pre započítanie pohľadávok na poistnom neboli splnené podmienky. Poznámka: */ pozri § 3 zákona č. 71/1967 Zb

Úryvok z textu:
... konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu nemožno vyhovieť. Navrhovateľ bol uznaný invalidným od 18. novembra 1999 Posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia č. I. Sociálnej poisťovne, pobočky B. okolie so sídlom v M. dňa 16. decembra 1999 podľa § 29 .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, vykonávanie dôkazov, čiastočný invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2005
R 9/2005
Rozsudok
Právna veta: Posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia má v konaní o priznanie alebo odňatie dávky, podmienenej dlhodobo ne-priaznivým zdravotným stavom rovnakú právnu hodnotu, ako znalecký posudok vypracovaný súdnym znalcom. Žiadnym z týchto dôkazných prostriedkov nie je súd viazaný a posudzuje ich podľa svojej úvahy jednotlivo, ale tiež v ich vzájomnej súvislosti s ostatnými dôkazmi.

Úryvok z textu:
... že „výpovedná hodnota znaleckého po­ sudku má vyšší stupeň právnej sily ako posudok posudkovej komisie sociál­ neho zabezpečenia". Posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia má v konaní o priznanie alebo odňatie dávky, podmienenej dlhodobo ne­ ... tvrdil ako vecne správne a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Do­ kazovaním, ktoré bolo vykonané posudkami posudkových komisií sociálne­ ho zabezpečenia, mal preukázané, že navrhovateľ je postihnutý detskou mozgovou obrnou, má epilepsiu, Mariánov .
Právna veta: O odvolaní proti rozhodnutiu, vydanému posudkovou komisiou pobočky Sociálnej poisťovne, v konaní podľa § 3 až § 6 vyhlášky č. 76/1957 Ú. v. v znení vyhlášky FMPSV č. 268/1990 Zb. o prechode z pracovnej neschopnosti do čiastočnej invalidity, rozhoduje ako vecne príslušný odvolací orgán podľa § 14 písm. a) zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov* posudková komisia Sociálnej poisťovne - ústredia. Súd na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ako správneho orgánu prvého stupňa nie je vecne príslušný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... R. S.) uznala navrhovateľa dňom 19. mája 1997 za čiastočne invalidného. Súd tak rozhodol na základe skutočnosti, že posudková komisia Sociálnej poisťovne - pobočka v R. S. vypracovala posudok po náležitom lekárskom vyšetrení a po zvážení všetkých okolností, ... v znení vyhlášky č. 268/1990 Zb. o prechode z pracovnej neschopnosti do čiastočnej invalidity, rozhoduje príslušná odvolacia posudková komisia Sociálnej poisťovne - ústredie. Z uvedeného je zrejmé, že neboli splnené podmienky na to, aby krajský súd v .
Právna veta: Pri skúmaní, či úraz, ktorý utrpel vojak v priebehu trvania jeho vyslania do vojenskej misie, je služobným úrazom, treba tiež skúmať, či k nemu nedošlo počas prestávok v službe a posudzovať, či vzhľadom na podmienky výkonu služby k úrazu nedošlo pri vykonávaní činností, obvyklých v čase takýchto prestávok.

Úryvok z textu:
... táto úloha čiastkovo splnená. Iné aktivity posudzovanému neboli dané ani funkčnými podmie nkami, ani rozkazom veliteľa. Posudková komisia neakceptovala záver úrazovej komisie z toho dôvodu, že výkon služby vojaka je ohraničený funkčnými povinnosťami vojaka ... . Podľa § 87 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom zabezpečen í policajtov a vojakov posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, či úmrtie bolo dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.