Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: posudkový lekár sociálneho poistenia


Približný počet výsledkov: 989 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posudkový lekár sociálneho poistenia
  • posudkovy nájdené 18664 krát v 1915 dokumentoch
  • lekar nájdené 20068 krát v 2709 dokumentoch
  • socialny nájdené 76173 krát v 10169 dokumentoch
  • poistenie nájdené 61848 krát v 6006 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské súdy SR 5872 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevylučuje moţnosť, aby poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 tohto zákona vznikol nový nárok na invalidný dôchodok preto, ţe miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zvýšila.

Úryvok z textu:
... preukázané, že navrhovateľka 6. mája 2008 požiadala o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu podstatného zhoršenia jej zdravotného stavu a posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka B. v posudku z 11. júna 2008 určil, že navrhovateľka je od 11. júna 2008 invalidná podľa .
Kľúčové slová: poistné, spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby

Zbierka NS 6/2013
R 74/2013
Rozsudok
Právna veta: Započítanie obdobia poistenia spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, za ktorú nebolo zaplatené poistné možno hodnotiť ako dobu dôchodkového poistenia (zamestnania) na účely § 72 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov len od okamihu zaplatenia poistného za toto obdobie. Ustanovenie § 60 ods. 1 uvedeného zákona poskytuje ochranu len zamestnancovi, za ktorého zamestnávateľ neodvádzal poistné, ale nevzťahuje sa na spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb.

Úryvok z textu:
... . s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55% od 1. februára 2006 . Od 1. augusta 2006 bola na základe posúdenia posudkového lekár sociálneho poistenia miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšená na 60%. Navrhovateľ bol prihlásený na nemocenské a dôchodkové poistenia ako spolupracujúca .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. je ochrana tých poistencov, ktorým nárok na (čiastočný) invalidný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Z ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. ani z dôvodovej správy k návrhu zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým bolo toto ustanovenie do zákona č. 461/2003 Z.z. doplnené, však nevyplýva, že by poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1,2 nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za preukázané, že navrhovateľka 6. mája 2008 požiadala o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu podstatného zhoršenia jej zdravotného stavu a posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava v posudku z 11. júna 2008 určil, že od 11. júna 2008 je invalidná podľa § .
Právna veta: Podľa § 88 ods. 1 a 3 zákona o sociálnom poistení poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len „pokles pracovnej schopnosti\") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2, alebo v priamej súvislosti s plnením prac ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Podľa § 153 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár soc iálneho poistenia ústredia, ktorá činnosť (úrazového poistenia) zahŕňa ... FRO vyšetrenia, ako aj jednorazového neurologického vyšetrenia z 10. novembra 2008. Odvolací súd zistil, že posudkoví lekári sociálneho poistenia vypracovali lekárske posudky v zmysle § 153 zákona o sociálnom poistení, medzi ich závermi nie sú .
Právna veta: Je zrejmé, že navrhovateľ nezískal potrebnú dobu dôchodkového poistenia, ktorá je v zmysle § 72 ods. 1 písm. f/ zákona 5 rokov. Navrhovateľ v opravných prostriedkoch ani v odvolaní nespochybnil tento záver, len poukazoval na svoj zlý zdravotný stav a preto rozhodnutie odporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok krajský súd dôvodne považoval za vydané v súlade so zákonom. Navrhovateľ, hoci s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60% splnil podmienku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, nesplnil ďalšiu z podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k 2.9.2008 nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Po podaní opravného prostriedku bol zd ravotný stav navrhovateľa posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočk y v Bratislav e, dňa 1.4.200 9, podľa záveru ktorého je navrhovateľ invalidn ý, pretože .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a/ bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. je zrejmé, že povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Teda zákon stanovil výnimku len pre občana ako fyzickú osobu, keďže len fyzická osoba a nie právnická osoba, môže byť zdravotne postihnutá. Navyše prípustnosť výkladu žalobcu pri tomto ustanovení by znamenala, že ak by boli v akejkoľvek spoločnosti v štatutárnych orgánoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, potom by pracovníci týchto spoločností nemuseli pri predaji tovaru používať ERP na evid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... X. X.X. o priznaní invalidného dôchod ku B. Č. od 20.08.2013 s prílohami – posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce zo dňa 20.08.2013 o zdravotnom stave menovaného a osobným listom dôchodkového poistenia . ... č. X. X. o priznaní invalidného dôchodku B. Č. od 20.08.2013 s prílohami – posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce zo dňa 20.08.2013 o zdravotnom stave menovaného a osobným listom dôchodk ového poistenia .
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z. z.. Z obsahu pripojeného administratívneho spisu odporkyne zistil, že zdravotný stav navrhovateľa bol posúdený posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta a ústredia, pričom posudkami mu bola zhodne stanovená miera poklesu zárobkovej ... posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa a určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť boli lekárske posudky posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta zo dňa 23.04.2014 a 06.08.2014 a .
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, účinný od l. januára 2004, obsahuje úpravu lekárskej posudkovej činnosti, avšak táto sa týka výlučne sociálneho poistenia (nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia). V zmysle tejto zákonnej úpravy posudkový lekár sociálneho poistenia vykonáva kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom z hľadiska účelného vynakladania prostriedkov na nemocenské a pri kontrolných lekárskych prehliadkach posudzuje pracovnú schopnosť poistenca len na účely sociálneho poistenia. V rámci kontroly posudzovania spôsobilosti n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posudkovej činnosti, avšak táto sa týka výlučne sociálneho poistenia (nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia). V zmysle tejto zákonnej úpravy posudkový lekár sociálneho poistenia vykonáva kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom z hľadiska účelného vynakladania prostriedkov na nemocenské a pri kontrolných lekárskych prehliadkach .
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona o sociálnom poistení). Podľa § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len \"p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú čin nosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") a podľa odseku 2 písm. b) ... zdravotného stavu, ktoré by bolo v rozpore s hodnotením posudkových lekárov sociálneho poistenia. O ich odbornej úrovni, objektívnosti a správnosti záverov posudkových lekárov sociálneho poistenia odvolací súd preto nemal dôvod p ochybovať. Najvyšší súd .
Právna veta: Lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonáva najmä posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. V zmysle konštantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok ako výsledok lekárskej posudkovej činnosti je len jedným z podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonáva najmä posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia . V zmysle kon štantnej judikatúry vyplýva, že lekársky posudok ... zákona o sociálnom poistení, l ekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len „posudkový lekár“) a podľa odseku 2 písm. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.