Nájdené rozsudky pre výraz: posudok služobného klinického psychológa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon. Podľa názoru odvolacieho súdu, uvádzanie podrobností z psychologického vyšetrenia by bolo nielen porušením vyššie uvedeného zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zák. č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, ale predstavovalo by zásah do osobnostných práv žalobcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/28 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: ppor. I. B. , zastúpeného JUDr. E. B. , advokátkou , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. SLV -76/PK -2009 z 24. a
Právna veta: Z psychologického hľadiska je žalobca podľa znalkyne osobnostne a intelektovo nadštandardne disponovaný pre výkon zodpovedného pracovného zaradenia s veľmi dobrou perspektívou kariérneho rastu, psychicky je plne spôsobilý bez pozitívneho nálezu vo všetkých diagnostikovaných psychických funkciách v procesoch a stavoch. Patologické a psychotické zmeny neboli u žalobcu diagnostikované. Z uvedeného vyplýva, že rozhodné skutočnosti v pôvodnom, právoplatne skončenom personálnom konaní a „nové“ skutočnosti, na ktoré poukazuje žalobca v dôvodoch na obnovu konania, nie sú totožné, pričom skutočnosti uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201973 Dátum vydania rozhodnutia: 19. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201973.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v p rávnej veci žalobcu: O. U., bytom P., zastúpeného JUDr. Alexandrom Fuchsom, advokátom so sídlom Štúrova
Kľúčové slová: Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe
Zbierka NS 4/2017
R 33/2017
Právna veta: Nemožno považovať za proporcionálne, keď policajný orgán vyžaduje nahradiť náklady na štúdium bez toho, aby bolo zrejmé, z akých dôvodov došlo k skončeniu služobného pomeru s príslušníčkou policajného zboru v skúšobnej dobe a keď nie je možné z napadnutého rozhodnutia overiť, či vôbec mohla svoj záväzok vo vzťahu k policajnému zboru objektívne splniť. Tieto dve roviny nemožno chápať izolovane a skutočnosť, že dôvody skončenia služobného pomeru v skúšobnej dobe spočívajú na objektívnych základoch, je povinný v prípade „sporu“ preukázať policajný orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/ 67 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sud cov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob kyne : Mgr. M. Ď. , J., právne zastúpen á: JUDr. Michal Krnáč, advokát, V. Tvrdého 793/21, Žilina , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline , Kuzmányho 26, Žilina , o pr
Právna veta: Zákon č. 73/1998 Z. z. neobsahuje legálnu definíciu konania - porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že na kvalifikovanie a posúdenie takého konania ponecháva zákonodarca pomerne širokú voľnú úvahu. Táto úvaha však nie je neobmedzená a nemôže zachádzať do prejavov svojvôle. To, či sa určitá osoba - príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, či Železničnej polície, dopustí porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, je potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/65/2014 1013201397 02.06.2015 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2015:1013201397.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: npráp. F. A., bytom L., právne zastúpený: JUDr. Ivan Vanko,
Meritum služobný pomer - prepustenie podľa § 192 ods. 1 písm.c/ zákona č. 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd 8Sžo/114/2 010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a z členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišo vej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu V. Š., bytom C. N. V. č. X. , zastúp en ého JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v S. N. V. , H. X. , proti žalovanej Gene rálnej riaditeľke Zboru väzenskej a justičnej stráže, Generáln
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. a člen ov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. , v právnej veci žalobcu: Ing. B. P. , nar. X. , M. , zastúpeného advokátom: Mgr. Štefanom Slováčikom, Farská č. 34, 949 01 Nitra , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova č. 2, 812
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201603 Dátum vydania rozhodnutia: 19. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015201603.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. E leny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Z. M., bytom T., právne zastúpený: Mgr. Alešom Zollerom, a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžk/15/2019 1018200290 18. 06. 2020 JUDr. Monika Valašiková ECLI:SK:NSSR:2020:1018200290.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.. A. Č., S. X, Z., právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Holič s.r.o., Poľovnícka 7, Bernolákovo, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, v konan
Meritum úhrade nákladov na policajné vzdelanie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3016200361 Dátum vydania rozhodnutia: 10. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200361.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a z členov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: J., právne zastúpený: JUDr. Jindřich Stoszek, so sídlom Černyševského 26, Bratislava, proti ž
MENU