SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187477
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
10.07.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: posudzovať zdravotný stav


Približný počet výsledkov: 93 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posudzovať zdravotný stav
  • posudzovat nájdené 30822 krát v 18795 dokumentoch
  • zdravotny nájdené 51943 krát v 6485 dokumentoch
  • stava nájdené 129798 krát v 31335 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 483 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že ustanovenia § 263 ods. 2 a ods. 4 až 7 zák.č. 461/2003 Z.z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Reakciou na uvedený nález Ústavného súdu bolo prijatie zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým boli do zákona č. 461/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2006 vložené aj ustanovenia § 263a a § 263b. V nadväznosti na uvedený nález Ústavného súdu SR a naň nadväzujúcu právnu úpravu odporkyňa posudzovala zdravotný stav navrhovateľa a rozhodovala vo veci tak, ako keby posudzovala trvanie invalidity, resp. čiastočnej invalidity podľa pôvodného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa Ing. M. L., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2Sd/265/2005- 92 z 29. .
Kľúčové slová: posudzovať zdravotný stav, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Uznesenie
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v P. podľa § 250q ods. 2 O. s. p. po­ tvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 29. decembra 2003, ktorým odporkyňa zamietla navrhovateľovu žiadosť o invalidný dôchodok stotožniac sa s názo­ rom odporkyne, že navrhovateľovo zdravotné poškodenie nezodpovedá inva­ lidite alebo čiastočnej invalidite. Proti tomuto rozsudku krajského súdu navrhovateľ podal v zákonnej le­ hote odvolanie, v ktorom uviedol, že jeho zdravotný stav mu nedovoľuje plne pracovať. K odvolaniu pripojil aj .
Právna veta: Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , v znení účinnom do 31. júla 2006, a poistenec poberá alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí sa výška jeho dôchodku z toho priemerného osobného mzdového bodu, zisteného podľa § 63 ods. 7 až 12 a podľa § 79 zákona o sociálnom poistení, ktorý je vyšší.

Úryvok z textu:
... poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne z 30. marca 2006 posudkový lekár ústredia Sociálnej poisťovne posudzoval zdravotný stav a pracovnú schopnosť navrhovateľa iba v súlade s § 263a zákona, invaliditu neposudzoval podľa § 71 zákona. Rozhodnutím z 30 .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, posudok posudkového lekára

Zbierka NS 1/2007
R 11/2007
Uznesenie
Právna veta: Záver posudku posudkového lekára, že invalidita žiadateľa nevznikla pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, a preto nemohol byť vôbec zamestnaný, ani sa pripravovať na sústavné zamestnanie, je predmetom súdneho preskúmania v rámci zisťovania vecnej správnosti rozhodnutia. Rovnako závery odborných lekárskych vyšetrení žiadateľa o invalidný dôchodok o jeho schopnosti vykonávať sústavné zamestnanie (resp. odporúčané práce) musia byť dostatočné a presvedčivé aj v určení dátumu vzniku invalidity. Posudok posudkového lekára súd v konaní hodnotí vo vzájomnej súvislos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V správnom konaní príslušná posudková komisia dospela k záveru, že navrhovateľka nie je invalidná ani čiastočne invalidná. V súdnom konaní posudzovala zdravotný stav a pracovnú schopnosť navrhovateľky posudková lekárka ústredia Sociálnej poisťovne v B. 29. ja­ nuára 2004 so záverom, že menovaná nie .
Právna veta: Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov percentuálnym rozpätím, potom posudkový lekár (alebo znalec) v konaní o dávke, podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť riadne odôvodniť svoj záver o konkrétne vyjadrenej miere poklesu tejto schopnosti. Skutočnosť, že konkrétne percentuálne vyjadrenie nevybočuje zo zákonom predpokladaného percentuálneho rozpätia nie je dostatočn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 45 %. Kraj­ ský súd dospel k záveru, že posudkový lekár pobočky a následne aj posudko­ vý lekár ústredia Sociálnej poisťovne posudzovali zdravotný stav navrhovate­ ľa pri kontrolnej lekárskej prehliadke na základe nálezov odborných lekár­ skych vyšetrení a nepovažoval za potrebné ďalšie doplnenie dokazovania .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 46/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak občan žiada o priznanie invalidného dôchodku z mladosti v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, treba jeho zdravotný stav pre posú­denie invalidity posúdiť ku dňu, kedy dovŕšil vek, v ktorom sa kon­čí povinná školská dochádzka, resp. kedy školskú dochádzku ukon­čil.

Úryvok z textu:
... vykonal, keď pouká­ zal na predložené zápisnice posudkových komisií sociálneho zabezpečenia vrátane posudkov prijatých posudkovými lekármi sociálneho poistenia, kto­ rí posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity z mladosti. Žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z mladosti bola správnym orgá­ nom zamietnutá bez zadováženia .
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
... vysvetlí, z akého dôvodu nemožno ten-ktoiý názor zohľadniť. Posudkové komisie, ktoré v predmetnom konaní posudzovali zdravotný stav navrhovateľky, takto ale nepostupovali a nepovažovali za potrebné oboznámiť sa s priebehom a predbežnými výsledkami tejto ... N. rozsudkom z 28. januára 2000. Po podaní opätovnej žiadosti o invalidný dôchodok (23. novembra 2000) posudzovala zdravotný stav navrhovateľky najskôr Posudková komisia sociálneho zabezpečenia č. II Sociálnej poisťovne - pobočky G., so sídlom v Š., .
Kľúčové slová: svojvoľne sa vzdialiť z pojednávacej miestnosti, vyhlásenie rozsudku , odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 4/2003
R 80/2003
Rozsudok
Právna veta: Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... už zodpovedá invalidite. Takéto zhoršenie ale navrhovateľ nepreukázal. Po podaní novej žiadosti o invalidný dôchodok posudzovala zdravotný stav navrhovateľa a jeho pracovnú schopnosť najskôr Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne, pobočky v P. ... rozsudku odôvodnil poukazom na zhodné závety, ku ktorým dospeli všetky posudkové komisie sociálneho zabezpečenia, ktoré posudzovali zdravotný stav navrhovateľa a jeho pracovný potenciál po tom, ako požiadal o invalidný dôchodok. Ich posudkami .
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. a/ uvedeného zákona priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť ustanovenú vo všeobecne záväznom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou. Podľa ods. 2 za priestupok podľa ods. l písm. a/ možno uložiť pokutu do 7 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka. Podľa § 67 ods. 1 a 2 uvedeného zákona priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh (§ 68 ods. 1). Podkladom na začatie konania o priestupku je sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je v podstate tiež pre nedostatočne zistený skutkový stav veci nepreskúmateľné, nakoľko nie je zrejmé, z akých dôkazov vychádzal, keď posudzoval zdravotný stav žalobcu a dospel k záveru, že jeho zdravotný stav nie je sporný. V písomnom vyjadrení na odvolanie žalovaný navrhol napadnutý .
Právna veta: Jednou z rozhodujúcich skutočností pre priznanie úrazových dávok podľa zákona o sociálnom poistení je, že poškodený (§ 83) utrpel pracovný úraz, alebo sa u neho zistila choroba z povolania. Zo znenia § 251 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú od 1. januára 2004 za pracovný úraz a chorobu z povolania podľa tohto zákona. Treba pripomenúť, že právne predpisy, účinné do 31. decembra 2003 používali viacero pojmov, vyjadrujúcich poškodenie na zdraví pri práci, napr. pojem pracovný úraz, choroba ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... MUDr. J. K., vedúceho lekára oddelenia pracovného lekárstva a toxikológie Nemocnice s poliklinikou v P. z 15. apríla 2003 ktorý posudzoval zdravotný stav žalobkyne a zistil u nej iné poškodenie zdravia z práce vyplýva, že, zoznam chorôb z povolania nie je definitívny, lebo .
Právna veta: Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť každej ťažko zdravotne postihnutej fyzickej osobe, ale iba takej, ktorá okrem podmienky ťažkého zdravotného postihnutia spĺňa niektorú z ďalších zákonom stanovených podmienok. To v danom prípade znamená, že sa nedokáže premiestniť k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kompenzáciu vyplýva, že nie každý sociálny dôsledok je nevyhnutné kompenzovať peňažným príspevkom. Zákon č. 447/2008 Z. z. zveril kompetencie posudzovať zdravotný stav, určovať mieru funkčnej poruchy ako aj posudzovať odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom posudkovým lekárom príslušných orgánov. Ich úlohou .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.