Nájdené rozsudky pre výraz: poučenie o opravnom prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 528

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

274 dokumentov
1284 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Udelenie azylu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/5/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201415 Dátum vydania rozhodnutia: 26.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1013201415.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a členov senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). To znamená, že predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti OSP v zmysle citovaného zákonného ustanovenia je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/256/2010 Slovenskej republiky 5Sžo/5/2011 5Ndz/2/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. M., bytom Z., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Drieňová 22,
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údajeprávo na ochranu súkromia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sži/9/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201632 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201632.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisnauerovej a členov sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 16. januára 2002 vyslovil, že mení rozhodnutie Krajského úradu v B., odboru životného prostredia (KÚ, OŽP) zo dňa 31. augusta 2001 tak, že nahrádza jeho poučenie poučením: ,Podlá § 68 ods. 2 Správneho poriadku môžu účastníci proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (rozklad) do 15 dní odo dňa jeho doručenia na KÚ, OŽP, B.“ V ostatných častiach ponecháva rozhodnutie KÚ, OŽP v platnosti. Žalovaný tak urobil na základe odvolania žalobcov 1), 2) proti označen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žaloba, ktorou sa uchádzač o výkon veterinárnej činnosti, ktorý nebol Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zapísaný do zoznamu veterinárnych lekárov, domáha ochrany na súde (§ 2 ods. 8 zákona SNR č. 10/1992 Zb.), nie je žalobou ani opravným prostriedkom na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa piatej časti O.s.p. (v znení zákona č. 519/1991 Zb..) O tejto žalobe je na konanie v prvom stupni príslušný okresný (obvodný) súd podľa tretej časti O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobou podanou podľa § 2 ods. 8 zák. SNR č. 10/1992 Zb. sa žalobca domáhal ochrany na Obvodnom súde Bratislava 4, kde žiadal určiť, že spĺňa podmienku trojročnej praxe v odbore veterinárnej činnosti a žalovaný je povinný zapísať ho do zoznamu veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Vec žiadal posúdiť podľa tretej (nie piatej) časti O.s.p. Obvodný súd vyslovil svoju vecnú nepríslušnosť a nariadil vec postúpiť Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej rep
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V súvislosti s námietkou žalobkyne ohľadom toho, že spotrebované výživné sa v zmysle zákona o rodine nevracia, odvolací súd uvádza, že nemožno stotožňovať dva odlišné inštitúty, a to inštitút výživného v zmysle zákona o rodine a inštitút opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa zákona č. 627/2005 Z. z. Opakovaný príspevok analogicky ako výživné slúži v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 627/2005 Z. z. na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa, avšak ide o príspevok, ktorým štát podporuje náhrad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 9Sžsk/9/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013201183 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7013201183.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama
Merito veci Prevod práva nájmu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ je úpadcom právnická osoba, do konkurznej podstaty v podstate patrí celý jej obchodný majetok (§ 6 ods. 1 OBZ), pričom rozsah tohto majetku je možné zistiť z jednotlivých položiek aktív z účtovnej rozvahy (bilancie), a to nehmotný a hmotný investičný majetok, finančné investície, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a finančný majetok. Samotný súpis konkurznej podstaty však nedokazuje, že v ňom zahrnuté veci (aktíva) do konkurznej podstaty patria. Podstatná je tiež otázka, či ide o veci (aktíva), ktoré právne môžu byť predmetom speňaženia, ktoré je konečným účelom súpisu, pre splnenie zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/5/2021 Identifikačné číslo spisu: 7007200691 Dátum vydania rozhodnutia: 21.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7007200691.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o žiadosti osôb poškodených násilnými trestnými činmi podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov nerozhoduje v správnom konaní ako orgán verejnej správy a nevydáva rozhodnutie podľa § 244 ods. 3 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku, zákonnosť ktorého by bola predmetom súdneho prieskumu. Poškodený sa môže domáhať náhrady škody proti štátu žalobou, podanou v občianskoprávnom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/66/2013 Identifikačné číslo spisu: 9012010001 Dátum vydania rozhodnutia: 17.12.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:9012010001.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., narodeného XX.XX.XXXX, bez domova, G., zastúpeného JUDr. Milan
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu ho treba doručiť (§ 309 ods. 1 veta druhá Tr. por.). Vyhlasuje sa úplné znenie výroku tak, ako bol odhlasovaný, aspoň podstatná časť odôvodnenia a poučenie o opravnom prostriedku (§ 171 ods. 2 veta prvá Tr. por.). Ak obžalovaný v priebehu vyhlasovania rozsudku opustí pojednávaciu miestnosť skôr, ako bol rozsudok vyhlásený v uvedenom rozsahu, bol rozsudok vyhlásený v jeho neprítomnosti. V takom prípade je oznámením rozsudku až doručenie jeho písomného vyhotovenia, čo zároveň určuje aj začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 47 /201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ľ. B. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. , o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej už
MENU