Nájdené rozsudky pre výraz: poučenie o právnych následkoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/22/2019 1218204737 11.12.2019 JUDr. Daniela Švecová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1218204737.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Z. Z., zomr. XX. XX. XXXX, naposledy bývajúci v G., Z. XX, 2/ M. Z., nar. XX. XX. XXXX, bývajúca v G., Z. XX, právne zastúpených JUDr. Karolom Spišákom, advokátom so sídlom v Bratislave, Bajkalská 5/C, p
Meritum o vymoženie 159,73 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M., N., proti povinnému Ľ., bývajúcemu v K., o vymoženie 159,73 € (4 812 Sk), vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 9 Er 616/2007, o podaní povinného z 21. januára 2008, takto r o z h o d o l : Podanie povinného o d m i e t a . Oprávnenému náhradu trov konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením z 19. júna 2008 č
Meritum právnu pomoc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžk/29/2020 1018201685 25.08.2020 JUDr. Marián Trenčan sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1018201685.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa: Q. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. X, XXX XX A., korešpondenčná adresa: V.Y. XX, XXX XX A., proti žalovanému: Centrum právnej pomoci, kancelária Bratislava, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/43/2020 2019200317 25. 08. 2020 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2020:2019200317.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľa): BaF TRADING s.r.o., so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, IČO: 45 378 771, zastúpený: VGD Legal s.r.o., so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 51 019 957
Meritum o nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa C., spol. s.r.o. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. M., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni T., bývajúcej v Č., o nahradenie prejavu vôle, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 28/2004, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 2008 sp. zn. 8 Co 401/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Meritum o zaplatenie 7 327,44 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v Ž., zastúpenej JUDr. D., advokátom so sídlom v Ž., proti žalovanému JUDr. J., advokátovi so sídlom v Ž., zastúpenému Mgr. A., advokátom so sídlom v Ž., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného K., a.s. V., so sídlom v B., o zaplatenie 7 327,44 € (220 746 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 50/2006, o dovolaní žalobk
Meritum zaplatenie 13 941,45 €
Najvyšší súd 5 Cdo 119/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D.G. s r.o., so sídlom v B., IČO X., zastúpenej JUDr. E.K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej M.K. bývajúcej v P., zastúpenej Advokátskou kanceláriou K. spol. s.r.o. so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná JUDr. R.K. o zaplatenie 13.941,45 € (420 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 C 148/2008, o dovolaní žalobkyne proti uznese
Meritum zaplatenie 13 941,45 €
Najvyšší súd 5 Cdo 119/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D.G. s r.o. , so sídlom v B. , IČO X. , zastúpenej JUDr. E.K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanej M.K. bývajúcej v P., zastúpenej Advokátskou kanceláriou K. spol. s.r. o. so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná JUDr. R.K. o zaplatenie 13.941,45 € (420 000 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 C 148/2008, o dovola
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Asan/14/2019 7016200282 27. 07. 2020 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2020:7016200282.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľa): X.. K. Z. -
MENU