Nájdené rozsudky pre výraz: poučenie o procesných právach a povinnostiach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
457 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť aj jeho ďalšie náležitosti. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v ustanovení § 19 ods. 2 Správneho poriadku ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie účastníkov tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli osoby, ktorá ho robí. To na jednej strane vyžaduje, aby správny orgán odstránil možné pochybnosti o úmysle účastníka ta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: M. , nar. X. , trvale bytom L. , právne zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v P. , proti žalovanému: Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , ul. Pionierska č. 33, 08
Právna veta: Dovolaciu námietku, že žalovaný nebol náležite poučený priamo „v predvolaní na pojednávanie“ tak ako to vyžaduje zákon, ale iba v rámci osobitného (generálneho) poučenia, ktoré bolo iba samostatnou prílohou predvolania vyhodnotil dovolací súd ako neopodstatnenú. Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, podľa ktorého poučenie bolo súčasťou predvolania na pojednávanie. Poučenie o procesných právach a povinnostiach strán sporu nesporne obsahuje aj poučenie v zmysle § 273 až § 274 C. s. p. (č. l. 83 spisu) z čoho vyplýva, že sa vzťahuje na konkrétne predvolanie na pojednávanie a pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/67/2019 1112241495 11. decembra 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:1112241495.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Viliam Turan TURANCAR, s miestom podnikania Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra, IČO: 36 861 961, zastúpeného Šiška & Partners s. r. o., advokátskou kanceláriou, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861
Právna veta: Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach (§ 5 ods. 1 O.s.p.). Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 O.s.p.). Rozsah poučenia o procesných právach a povinnostiach, ktoré je súd povinný poskytnúť účastníkovi konania nezastúpenému advokátom, vždy závisí od konkrétneho prípadu. Táto povinnosť nesmie byť chápaná ako bezbrehá. Súd ju realizuje len v takom čase a v takom procesnom rámci, v ktorom je jej poskytnutie účelné vzhľadom na procesnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. B. , bytom B. , zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ B. V. , bytom V. , 2/ R. M. , s.r.o. so sídlom vo S., IČO: X. , zastúpen ým Advokátskou kanceláriou A., s.r.o. so sídlom v B. , I ČO: X. , 3/ Z. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , 4/ F. H. , bytom P., o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 1
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Obsahom ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi je aj poučovacia povinnosť súdu v občianskom súdnom konaní upravená v § 5 ods. 1 O. s. p. Poučovacia povinnosť súdu sa týka predovšetkým tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Optimálne plnenie poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej povinnosti súdu. Tieto dve základné pravidlá umožnia súdu vyhnúť sa všetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 385 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob cu P. , bývajúceho v P., D. , v dovolacom konaní zastúpen ého JUDr. L. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovan ému M. , so sídlom v H. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. A. , ad vokáto m so sídlom v S., o určenie, že na nehnuteľnosti nevzniklo vecné bremeno , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9C/48/2013 , o dovolan í žalob cu proti rozsudku K
Právna veta: Pokiaľ zákon (S.s.p.) v § 49 ods.1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno pristupovať formalisticky a správny súd nemôže „automaticky“ žalobu odmietnuť, pretože by tým mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti a porušenia práva na prístup k správnemu súdu (bližšie pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 435/2014-www.ustavnysud.sk). V predmetnej veci krajskému súdu nič nebránilo, aby vyzval sťažovateľa aj na predloženie splnomocnenia udelenému advokátovi, nakoľko absencia zastúpenia žalobcu advokát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6316208018 Dátum vydania rozhodnutia: 10. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6316208018.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): M. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., právne zastúpený: JUDr. Stanislav Rešutík , advokát so sídlom Nám. M. R. Štefánika č. 29/36, Brezno, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Polic
Právna veta: Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republ iky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W .., so sídlom v P.i, IČO X. zastúpeného Mgr. P.B. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanému I.so sídlom v B., . IČO X, zastúpeného advokátskou kanceláriou B .. so sídlom v B. , , o zaplatenie 1190,06 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza, pod sp.zn. 11 C 111/2011, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajs kého súdu v Trenčíne, z 26. júla 2012, sp.zn. 19 C
Právna veta: Dovolací súd má za to, že aj v prípade, ak by uvedené poučenie neobsahovalo poučenie o ust. § 120 ods. 4 O. s. p., malo by to vplyv na konanie pred odvolacím súdom, a to z dôvodu následkov uvedených v § 205aO. s. p. Nesprávne alebo absentujúce poučenie o obsahu práv a povinností vyplývajúcichz ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by znamenal, že strana sporu dotknutá nesprávnym alebo absentujúcim poučením o ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by mohla v rámci odvolacieho konania predložiť alebo označiť nové dôkazné prostriedky alebo uviesť nové skutočnosti (pri nových skutočnostiach platí, že museli nastať do ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob do /48 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalobcu: H. K. F. , IČO: X. , so sídlom P. , zastúpeného právnym zástupcom JUDr. I. P. G. , advokátom, so sídlom S., proti žalovanému: H. R. , k. s., so sídlom S., správca konkurznej podstaty úpadcu M.. Č. , nar. X. , bytom Z. (pôvodne podnikajúcemu pod obchodným menom M. Č. – T. , I ČO: X. , s miestom podnikania K.), o zapla tenie 5 815,83 eur (pôvodne o zaplatenie 175 207,8
Meritum o zaplatenie 37 380 Sk a prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 35/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací v právnej veci žalobcu: I. B., miesto podnikania S., IČO: X., zast. JUDr. O. B. advokátkou, Advokátska kancelária, S., proti žalovanému: P. P., bytom a miestom podnikania B., IČO: X., o zaplatenie 37 380,-- Sk a prísl., na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. marca 2007 č. k. 8 Cob 89/2006 - 58 (vec Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 16 Rob
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Ndob 21/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: B. spol. s r. o., N., Bratislava, IČO: X., zast. JUDr. E. G. advokátkou, Advokátska kancelária, Z., Bratislava, proti odporcovi: Ing. F. L., CSc., K., Bratislava, o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, v tomto konaní o námietke odporcu o zaujatosti sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. A. S. v dôsledku spochybnenia jej zaujatosti v konaní tohože súdu ved
MENU