Nájdené rozsudky pre výraz: poučovacia povinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 99

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
275 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 21/2021
Právna veta: I. Ustanovenie § 202 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nevyžaduje vyjadrenie žalobcu, či žiada o nariadenie pojednávania, ako obligatórnu náležitosť správnej žaloby v sociálnych veciach. II. V rámci poučovacej povinnosti je preto súd povinný poučiť žalobcu - fyzickú osobu, ktorá nie je zastúpená advokátom a nemá vysokoškolské právnické vzdelanie, o možnosti požiadať o nariadenie pojednávania v súdom určenej lehote.

Úryvok z textu:
1. Žalovaná Sociálna poisťovňa (jej generálny riaditeľ) rozhodnutím číslo x zo dňa 23.05.2018 v správnom konaní zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia č. x zo dňa 13.10.2018, ktorým bol žalobcovi podľa § 70 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) od 05.04.2016 priznaný invalidný dôchodok vzhľadom na uznanú 65% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činno
R 18/2021
Právna veta: Správny súd je povinný zároveň s doručením správnej žaloby poučiť žalovaného a ďalších účastníkov konania, že najneskôr vo vyjadrení k žalobe môžu požiadať, aby súd vo veci nariadil pojednávanie (§ 105 ods. 2 písm. a) v spojení s § 199 Správneho súdneho poriadku).

Úryvok z textu:
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné rozhodnutím zo dňa 04.08.2016 č. 700-68/2016, 22445-5-2016-HE (ďalej len „prvostupňové správne rozhodnutie“) podľa § 178 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) rozhodla, že samostatne zárobkovo činnej osobe MUDr. T. H. nezaniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie dňa 30. júna 2006 a zaniklo dňa 30. júna 2008. Na odvolanie žalobkyne žalovaná rozhodnutím zo dňa 23.01
Právna veta: V rámci zaručeného práva účastníka na spravodlivý proces, sú súdy povinné poskytnúť účastníkom konania poučenie o tom, aké práva a povinnosti im procesné predpisy priznávajú a ukladajú (§ 5 O.s.p.). Uvedené zákonné ustanovenia nemožno vykladať tak, že súdy sú povinné hneď na začiatku konania poučiť účastníka o všetkých do úvahy prichádzajúcich procesných právach a povinnostiach. Záver o tom, kedy je a kedy nie je namieste poučenie súdu v zmysle § 5 O.s.p., je treba urobiť v každom jednotlivom prípade podľa konkrétne existujúcich okolností (IV. ÚS 41/95). Predpokladom poučovacej povinnosti v z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ V. , bývajúcej v Ž. , 2/ J., bývajúceho X. , 3/ D. , bývajúceho W. 5/ A. bývajúceho v Ž. , 6/ R. , bývajúceho v Ž. , proti žalovanej J., advokátke so sídlom v M. , o zaplatenie 47.951,44 eur , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 5 C 195/1997 , o dovolaní žalobcu 5/ proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája 2013 sp. zn. 8 Co 206/2013 , takto r o z h o d o l
Právna veta: Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach (§ 5 ods. 1 O.s.p.). Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 O.s.p.). Rozsah poučenia o procesných právach a povinnostiach, ktoré je súd povinný poskytnúť účastníkovi konania nezastúpenému advokátom, vždy závisí od konkrétneho prípadu. Táto povinnosť nesmie byť chápaná ako bezbrehá. Súd ju realizuje len v takom čase a v takom procesnom rámci, v ktorom je jej poskytnutie účelné vzhľadom na procesnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. B. , bytom B. , zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ B. V. , bytom V. , 2/ R. M. , s.r.o. so sídlom vo S., IČO: X. , zastúpen ým Advokátskou kanceláriou A., s.r.o. so sídlom v B. , I ČO: X. , 3/ Z. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , 4/ F. H. , bytom P., o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 1
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Obsahom ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi je aj poučovacia povinnosť súdu v občianskom súdnom konaní upravená v § 5 ods. 1 O. s. p. Poučovacia povinnosť súdu sa týka predovšetkým tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Optimálne plnenie poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej povinnosti súdu. Tieto dve základné pravidlá umožnia súdu vyhnúť sa všetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 385 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob cu P. , bývajúceho v P., D. , v dovolacom konaní zastúpen ého JUDr. L. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovan ému M. , so sídlom v H. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. A. , ad vokáto m so sídlom v S., o určenie, že na nehnuteľnosti nevzniklo vecné bremeno , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9C/48/2013 , o dovolan í žalob cu proti rozsudku K
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné dodať, že súdy síce majú poučovaciu povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 O.s.p., avšak obsahom poučenia účastníka súdom podľa tohto ustanovenia je iba poučenie o procesných právach a procesných povinnostiach. Procesné práva a povinnosti sú obsahom procesnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú po začatí občianskeho súdneho konania. Súd je povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké procesné práva im priznávajú a aké procesné povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy, ako treba nimi urobené procesné úkony vykonať, aby vyvolali nimi sledo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/23/2011 7209227571 27.03.2014 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2014:7209227571.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. R., bývajúceho v E., zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom so sídlom v Košiciach, Konopná č. 18, proti žalovanému VSŽ Zlievarne spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii, so sídlom v Košici
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdupasívna legitimáciapoučenie o hmotnom práve
R 38/1994
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať, ich dôsledkoch a procesnom postupe.) Zo žiadnych ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný, nebolo by to poučením o procesných právach a povinnostiach ale poučením o hmotnom práve, ktoré súd nie je povinný ani oprávnený poskytnúť.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 20 853 Sk poplatkov z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry č. 5142659 z 23. septembra 1991. Rozhodol tak s odôvodnením, že odberateľom dodávky, ktorá je predmetom fakturácie bola akciová spoločnosť V. a žalobca nepreukázal, že by záväzok tejto spoločnosti zaplatiť faktúru prešiel na žalovanú spoločnosť. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal, ab
Právna veta: Poskytovanie poučenia účastníkom občianskeho súdneho konania je obmedzené na poučenie najmä o procesných úkonoch, ktoré účastníci môžu vykonať, o ich dôsledkoch a o procesnom postupe. Súd pri tom nemôže zaujímať stanoviská k hmotnoprávnym podmienkam uplatňovania nároku, či dokonca vyjadrovať obsah prípadného budúceho rozhodnutia vo veci.

Úryvok z textu:
Mestský súdv Bratislave uznesením z 11. mája 1993 konanie o preskúmanie rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia zastavil, lebo navrhovateľ vzhľadom na hodnotenie poškodenia jeho zdravotného stavu posudkovými komisiami vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia zamietajúceho jeho žiadosť o invalidný dôchodok späť. Navrhovateľ v odvolaní podanom proti tomuto uzneseniu nesúhlasil so zastavením konania. Na priznaní invalidného dôchodku trval a nebol si vedomý svojho prejavu s takými dôsledkami, aké z
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdupoučenie o opravnom prostriedku
Právna veta: Pokiaľ ide o poučenie o opravnom prostriedku, ústavný súd sa už vo svojej rozhodovacej činnosti vyjadril, že pod právnymi účinkami rozhodnutí rozumieme platnosť (viazanosť súdu rozhodnutím po jeho vyhlásení, vyhotovení alebo doručení), právoplatnosť a (predbežnú) vykonateľnosť, ktoré nastávajú vždy, ak nedôjde k odloženiu týchto účinkov v dôsledku úkonov účastníkov konania. K právnym účinkom rozhodnutia preto nemožno radiť aj obsah rozhodnutia, ku ktorému patrí aj poučenie o možnosti použiť opravný prostriedok. Takéto poučenie nemá žiaden účinok, je iba plnením špeciálnej poučovacej povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/33/2019 7817202879 22. augusta 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:7817202879.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci spôsobilosti na právne úkony W. I., narodenej X. júna XXXX, bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Máriou Ďurajovou, advokátkou v Rožňave, Námestie 1. mája 11 a Bc. S. O., zamestnankyňou Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave ako p
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdov principiálne zakotvená v doterajšom ustanovení § 5 ods. 1 O.s.p. sa vzťahovala výlučne len na procesné práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce pre nich z Občianskeho súdneho konania. Súd bol povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesné predpisy, ako je potrebné nimi zamýšľané procesné úkony vykonať, aby sledovali procesné účinky, prípadne ako je potrebné odstrániť vady už vykonaných procesných úkonov, aké právne následky sú spojené s prevedenými procesnými úkonmi a ako je potrebné splniť procesnú povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6305204976 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6305204976.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. B., bývajúceho vo N., zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Stahovcovou, so sídlom v Brezne, ČSA 18, proti žalovanej B. Q., bývajúcej v C., zastúpenej advokátom JUDr. Ľubomírom Kaščákom, so sídlom v Banskej Byst
MENU