SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231748
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126280
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427415
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
28.09.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: povinná školská dochádzka


Približný počet výsledkov: 122 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinná školská dochádzka
  • povinny nájdené 122449 krát v 28554 dokumentoch
  • skolsky nájdené 2036 krát v 560 dokumentoch
  • dochadzka nájdené 668 krát v 345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 2429 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty
Odborné články 5 dokumentov


Právna veta: Ak žiadateľ o invalidný dôchodok splnil zdravotnú podmienku pre vznik nároku na túto dávku pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, rozhodujúcim obdobím pre posúdenie jeho nároku je obdobie pred vznikom invalidity pred skončením povinnej školskej dochádzky a nie obdobie, v ktorom za neho bolo zaplatené poistenie ako za dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu po tomto dni.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /54/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa T. , narodeného X. , bytom O. P., zastúpeného E. , byt om O.P. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline .
Právna veta: Podmienky nároku na sirotský dôchodok upravuje zákon o sociálnom poistení. Podľa § 76 ods. 1 citovaného zákona nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 1. a ods. 3 písm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky J. C., bytom v Ž., G. ul. č. X, zastúpenej JUDr. D. C., bytom v Z., G. ul. č. X, proti odporkyni S. P. B., U. č. X, o sirotský dôchodok, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 29. marca 2007, č. k. .
Právna veta: Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú uvedené v ustanovení § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v zmysle ktorého poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72, a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 70 ods. 2 cit. zákona fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členov JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky M. N., bytom v R., zastúpenej M. N., otcom navrhovateľky, bytom tamtiež, proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 23. augusta 2007, č.k. 12 Sd/214/2006-32, takto .
Právna veta: Jednoročný pomaturitný kurz pre sekretárky na Štátnom stenografickom ústave v školskom roku 1972 / 1973 nebol štúdiom na škole, preto nezodpovedá podmienkam, za ktorých by bolo možné pre výšku dôchodku hodnotiť toto obdobie ako dobu zamestnania, resp. poistenia.

Úryvok z textu:
... ktorého zamestnaním je aj doba štúdia na školách, vrátane vysokých, potrebná na prípravu na povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky. Citované ustanovenie hovorí o dobe štúdia na školách, nevylučuje nadstavbové pomaturitné školy, pričom podľa vyjadrenia Ministerstva ... prípravu na povolanie, ale aby išlo o štúdium na školách, včítane vysokých škôl a samozrejme po skončení povinnej školskej dochádzky. Zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) stanovil, že školskú .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť k dieťaťu, zanedbanie povinnej výživy, zánik trestnosti

Zbierka NS 2/2002
R 23/2002
Rozsudok
Právna veta: I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Trestného zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu v naturálnej podobe, t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj. II. Pri riešení otázky, či vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 zákona o rodine v znení neskorších predpisov) nemožno vychádzať len z toho, že dieťa už ukončilo zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého ročníka dvojročného odboru stavebná výroba. Nemal ukončené základné vzdelanie (6 tried). Z dôvodu sústavnej absencie bol vylúčený po ukončení povinnej školskej dochádzky. A. T. od 8. marca 1999 a P. T. od 28. apríla 1999 boli na Okresnom úrade práce K. III .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
... č. 193/1994 Z. z., lebo u A. V. nešlo o zaevidovanie sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení povinnej školskej dochádzky, ale po prerušení jej stredoškolského štúdia, resp. po jeho zanechaní. Dôvodne preto odporkyňa zdôrazňovala v konaní, že z hľadiska trvania .
Kľúčové slová: podpora v nezamestnanosti, príprava na budúce povolania a výživné, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 3/2002
R 46/2002
Rozsudok
Právna veta: Poberateľa podpory v nezamestnanosti nemožno považovať za nezaopatrené dieťa ani v čase školských prázdnin, ktoré bezprostredne nadväzujú na skončenie štúdia. Túto dobu možno započítať do doby sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, a teda nemôže byť ani dobou starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorá podmieňuje poskytovanie vdovského, ale i sirotského dôchodku.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Za sústavnú .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, posudok posudkového lekára

Zbierka NS 1/2007
R 11/2007
Uznesenie
Právna veta: Záver posudku posudkového lekára, že invalidita žiadateľa nevznikla pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, a preto nemohol byť vôbec zamestnaný, ani sa pripravovať na sústavné zamestnanie, je predmetom súdneho preskúmania v rámci zisťovania vecnej správnosti rozhodnutia. Rovnako závery odborných lekárskych vyšetrení žiadateľa o invalidný dôchodok o jeho schopnosti vykonávať sústavné zamestnanie (resp. odporúčané práce) musia byť dostatočné a presvedčivé aj v určení dátumu vzniku invalidity. Posudok posudkového lekára súd v konaní hodnotí vo vzájomnej súvislos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadla navrhovateľka včas podaným odvola­ ním. Namietla, že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nebola schopná ukončiť povinnú školskú dochádzku a ukončila len šiesty ročník základnej školy, po celý čas bola považovaná za ťažko zdravotne postihnutú a ... neukončila ani základnú školu. Na základe psychologického vyšetrenia jej 23. januára 2001 bolo od­ poručené ukončenie povinnej školskej dochádzky s odôvodnením, že by bolo neetické vystavovať ju nadmernej záťaži, ktorú by pre ňu predstavovalo preradenie .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 46/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak občan žiada o priznanie invalidného dôchodku z mladosti v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, treba jeho zdravotný stav pre posú­denie invalidity posúdiť ku dňu, kedy dovŕšil vek, v ktorom sa kon­čí povinná školská dochádzka, resp. kedy školskú dochádzku ukon­čil.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona o so­ ciálnom zabezpečení treba zdravotný stav navrhovateľa posúdiť ku dňu, kedy dovŕšil vek, kedy sa končí povinná školská dochádzka, t. j. kedy ukon­ čil školu, nie jeho zdravotný stav, ktorý pre tento prípad nie je rozhodujúci. Posudky posudkovej ... Občan má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, nemo­ hol byť preto zamestnaný vôbec alebo po dobu potrebnú pre nárok na tento dôchodok a dosiahol vek 18 rokov .
Kľúčové slová: hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie, evidencia uchádzačov o zamestnanie, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 4/2000
R 80/2000
Uznesenie
Právna veta: Nárok na sirotský dôchodok trvá dieťaťu, mladšiemu ako 18 rokov po ukončení povinnej školskej dochádzky len vtedy, ak je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ale nárok na hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie mu nevznikol (§ 49 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb..)

Úryvok z textu:
... na sirotský dôchodok za predpokladu, že by bola sirota zaradená do zoznamu uchádzačov o zamestnanie a išlo by o ukončenie povinnej školskej dochádzky (§ 49 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb.). A. V. ale prerušila stredoškolské štúdium a potom bola 20. mája .
Právna veta: Na dôchodkové účely nemožno považovať za nezaopatrené dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky nastúpilo do zamestnania a zo svojej zárobkovej činnosti má vlastný zdroj príjmu, alebo dieťa, ktoré je poberateľom hmotného zabezpečenia uchádzača o zamestnanie podľa predpisov o zamestnanosti (zákon č. 1/1991 Zb., zákon č. 83/1991 Zb., prípadne zákon č. 387/1996 Z. z..) Neohlásenie skutočnosti, že poberateľ sirotského dôchodku má vlastný príjem alebo poberá hmotné zabezpečenie ako uchádzač o zamestnanie, môže mať za následok zodpovednosť za preplatok na dôchodku.

Úryvok z textu:
... ustanovenia sa za nezaopatrené dieťa považuje aj dieťa, ktoré je po skončení povinnej školskej dochádzky vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a od skončenia povinnej školskej dochádzky mu nevznikol nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, najdlhšie do 18 ... dieťaťu pri úmrtí jeho živiteľa (rodiča). Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky nastúpilo do zamestnania a zo svojej zárobkovej činnosti má vlastný zdroj príjmu. Za takýto zdroj príjmu .
Kľúčové slová: rekvalifikačný kurz, nezaopatrené dieťa, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 5/2003
R 99/2003
Rozsudok
Právna veta: Pre vznik nároku na sirotský dôchodok treba dieťa považovať za nezaopatrené vtedy, ak sa po skončení povinnej školskej dochádzky nepripravuje sústavne na budúce povolanie, nezamestnalo sa, je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, avšak bez nároku na podporu v nezamestnanosti podľa § 387/1996 Z. z.. Krátkodobý rekvalifikačný kurz za sústavnú prípravu na budúce povolanie považovať nemožno a ani príjmy nenahradzujú príjem zo zamestnania.

Úryvok z textu:
... 3 za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je po skončení povinnej školskej dochádzky vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie a od skončenia povinnej školskej dochádzky mu nevznikol nárok na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, najdlhšie do ... Cieľom uvedeného ustanovenia bolo rozšíriť okruh nezaopatrených detí aj o tie deti, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky nepripravujú sústavne na budúce povolanie, nezamestnali sa, sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, avšak .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.