SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1191108
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65693
USSR: 37251
NSČR: 126659
NSSČR: 68554
USČR: 80915
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427804
Krajské súdy (ČR): 47259
Posledná aktualizácia
20.10.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinné osoby


Približný počet výsledkov: 1963 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinné osoby
  • povinny nájdené 123006 krát v 28657 dokumentoch
  • osoba nájdené 220936 krát v 34393 dokumentochPrávna veta: Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná . osoba k dispozícii, a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť. Rozširujúci výklad, podľa ktorého by povinná osoba musela spracovávať údaje do inej formy, ako je tá, v ktorej sa nachádzajú, alebo poskytovať oprávnenej osobe kompletné podklady, ktoré má k dispozícii, by žiadosť o poskytnutie informácie v skutočnosti zmenil na pokyn nadriadeného, čo nebolo a nie je účelom zákona o informáciách Žiadosť o poskytnutie informácie má za cieľ sprístupniť verejnosti jej neznáme údaje vo veciach ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: E., O. Z., zastúpeného advokátom Mgr. V. Š., proti, žalovanému: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. mája 2007, č. CD-2007-9843/20415-1:sekr., o .
Právna veta: Zákon o slobode informácií neobsahuje vo svojich ustanoveniach legálnu definíciu zneužitia práva. Zákaz zneužívania výkonu práva je však jedným z ústavných princípov právneho štátu, ktoré ústava implicitne obsahuje v čl. 1 ods. 1. Zneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu. Je potrebné odlišovať tento reálny záujem, ktorý súvisí s vážnosťou prejavenej vôle žiadateľa. Existenciu tohto reálneho záujmu, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sži/4/2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: T. R. , nar. X. , bytom H. , t. č. v ÚVTOS , D. , právne zastúpený Mgr. Petrou Hrubovou, advokátko u, Mierové námestie 93, 019 01 Il ava , na základe plnomocenstva a Rozhodnutia Centra právnej pomoci, kancelária .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Podľa § 120 od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu J., proti žalovanej S. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. P-622-1465/2006-Odv. zo dňa 28. apríla 2006, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/149/2006-38 zo dňa 29. novembra 2006, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: povinné osoby, sprístupnenie informácie, Nazeranie do spisov

Právna veta: Právna norma ustanovená v § 3 zákona o slobode informácií je hmotnoprávnou úpravou práva na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právna úprava ustanovená v § 23 ods. 2 správneho poriadku má procesnoprávny charakter a oprávňuje správny orgán konajúci vo veci, aby povolil nazrieť do spisov, urobiť si výpis, poskytnúť kópiu alebo informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám ako účastníkom konania, ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Odvolací súd súhlasí s tvrdením žalovaného, že aj na konanie v danom prípade sa vzťahujú ustanovenia správneho por ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd <0016008e00910098008700900095008d0087008c000300940087009200970084008e008b008d009b00030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300 03000300030003000300030003000300030003000300030003> R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v .
Právna veta: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov má slúžiť iba ako nástroj spoločenskej kontroly a nie ako prostriedok na zneužitie práva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sži/6/2012 1009200696 28.02.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:1009200696.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu Aliancie Fair-play, občianske združenie, so sídlom v Bratislave, Páričkova .
Právna veta: Podľa § 2 ods.2 zákona o slobode informácií povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona.Žalobca okrem tohto, že spĺňa rozsah osobnej pôsobnosti podľa § 2 ods.1 zákona ako právnická osoba, ktorej zákon zveril právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, spĺňa i osobnú pôsobnosť zákona určenú podľa § 2 ods. 2 zákona, pretože je právnickou osobou zriadenou zákonom (§ 2 ods.1 zákona č. č. 274/1994 Z. z., ako verejnoprávna inštitúci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž -o-KS 88/2005 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu J. F. , bytom Z. č. X. , V. , proti žalovanému Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 042 .
Kľúčové slová: povinné osoby , oblasť pracovnoprávnych vzťahov, vylúčenie zo štúdia

Zbierka NS 3/1996
R 24/1996
Rozsudok
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 87/1991 Zb. ani z iného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva spôsob preukazovania skutočností rozhodných pre úpravu dôchodku podľa § 24 ods. 5 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 22. októbra 1993 zamietol žiadosť navrhovateľky o úpravu dôchodku podľa § 24 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách s odôvodnením, že navrhovateľka nepreukázala potvrdením zo školy vylúčenie zo štúdia v dôsledku politickej perzekúcie alebo postup porušujúci všeobecne uznávané ľudské práva a slobody. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľky rozhodnutie z 22. októbra 1993 preskúmal a napadnutým rozsudkom ho zrušil. Na základe vykonaného .
Právna veta: Ak žiadateľ požiadal o sprístupnenie informácií o súkromí alebo osobných údajov (resp. dokumentov obsahujúcich tieto informácie), povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby (osoby, ktorej sa týka informácia o súkromí alebo osobný údaj).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: MUDr. J., bytom T., zastúpeného JUDr. I., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova č. 7, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP-29-22/SI- .
Právna veta: "Podľa § 57 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/ 4/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E. , T. , B. , IČO: X. , zastúpeného M. . V. Š., advokátom so sídlom N. , B. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného zo dňa 25. júna 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4S/168/2009 -64, 4S/20 2/2009 -64 zo dňa 23. .
Kľúčové slová: sprístupňovanie informácií na žiadosť, povinná osoba, konanie o poskytnutie informácií

Zbierka NS 4/2015
R 37/2015
Uznesenie
Právna veta: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o slobode informácií) je podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe. Nepostačuje, aby sa povinná osoba dozvedela iba o jej podaní, ale musí poznať jej obsah. Až odo dňa, v ktorom môže poznať jej obsah, dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií.

Úryvok z textu:
Žalobou z 2. mája 2013 sa žalobca domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia žalovaného vo veci poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, doručeného žalobcovi 9. marca 2013 a fiktívneho rozhodnutia žalovaného vo veci poskytnutia informácií podľa zákona o slobode informácií, doručeného žalobcovi 7. apríla 2013. K žalobe pripojil text žiadosti o poskytnutie informácií v .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svedka v trestnom konaní, ktoré § 129 od s. 2 Trestného poriadku spája s povinnosťou mlča nlivosti v prípade neoslobodenia povinnej osoby od zachovávania povinnosti mlčanlivosti príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záu jme má túto povinnosť (také neoslobodenie a jeho právne .
Kľúčové slová: vydanie veci, majetková krivda, reštitučný nárok

Zbierka NS 6-7/1998
R 92/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak oprávnená osoba vyzvala povinnú osobu na vydanie veci ešte pred účinnosťou zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, má tento právny úkon účinky výzvy uplatnenej podľa ustanovenia § 5 ods. 2 cit. zákona. Výzva na vydanie veci adresovaná obecnému úradu (mestskému úradu) má tie isté účinky, ako keby bola adresovaná priamo obci (mestu.)

Úryvok z textu:
... 12. 3. 1991 smerovala jednoznačne voči mestu S. prostredníctvom jeho mestského úradu, ktoré podľa reštitučného zákona bolo povinnou osobou. Tento ich právny úkon bol určitý, zrozumiteľný, obsahoval právny dôvod vydania nehnuteľnosti i podľa ktorého zákona je ich ... sa tzv. predčasný právny úkon, teda výzva na vydanie veci, stal perfektným a tým i záväzným pre povinnú osobu. V súvislosti s posudzovaním platného doručenia písomnej výzvy žalobcov ako oprávnených osôb, adresovanej Mestskému úradu v S. treba .
Kľúčové slová: vyrovnanie dedičských podielov, procesné spoločenstvo

Zbierka NS 6-7/1998
R 96/1998
Rozsudok
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o vyrovnanie dedičských podielov podľa zákona č. 293/1992 Zb. má každá povinná osoba samostatné procesné postavenie. O povinnosti každej z nich treba rozhodovať nezávisle od povinnosti ostatných povinných osôb. Ak v tomto konaní vystupuje niekoľko povinných osôb, každá z nich koná sama za seba (§ 91 ods. 1 O.s.p..) Odvolanie podané len niektorou z povinných osôb má suspenzívny účinok len ohľadne napadnutej časti výroku rozhodnutia súdu.

Úryvok z textu:
... konanie ani nenahrádza, vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu len medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou, nie však medzi niekoľkými povinnými osobami navzájom. Vzťah oprávnenej osoby voči niekoľkým povinným osobám môže byť vyporiadaný rôzne podľa ... prichádzajúcim povinným osobám. Pri vyrovnaní má každá povinná osoba samostatné postavenie. Povinnosť každej povinnej osoby možno a treba preto posudzovať a o nej rozhodovať nezávisle od povinnosti ostatných povinných osôb, pravda s prihliadnutím na to, že .
Právna veta: Uplatnením práva na súde nenastane spočívanie plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku späťvzatia návrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej osoby v prekluzívnej lehote najneskôr 30. júna 1993 a na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe plynúcej od uplatnenia nároku u povinnej osoby.

Úryvok z textu:
... teda po uplynutí trojročnej premlčacej doby (§101 Občianskeho zákonníka), ktorá začala plynúť odo dňa, keď bolo právo u povinnej osoby - žalovanej - uplatnené (§ 102 Občianskeho zákonníka). Odvolací súd vyslovil názor, že aplikácia ustanovenia § 112 Občianskeho ... ostatných dedičov v porovnaní s nadobúdateľom týchto pozemkov alebo opomenutiu dedičov, má oprávnená osoba právo žiadať od povinných osôb vyrovnanie svojho podielu v lehote do 30. júna 1993; inak právo zaniká. Z citovaného ustanovenia vyplýva, .
Právna veta: Nejednotnosť rozhodovania všeobecných súdov v niektorých otázkach upravených zákonom č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ktorá bola prekonaná zákonom stanoveným zjednocujúcim mechanizmom, nenesie bez ďalšieho znaky zlyhania štátu, v ktorom by bol opodstatnený záver, že ak štát v konaní o náhradu škody podľa tohto zákona vznesie námietku premlčania, koná v rozpore s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
... subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené plniť svoje povinnosti. Ak uplynula záko nom ustanovená premlčacia doba a oprávnená ... osoba v nej určeným spôsobom svoje právo nevykonala, vzniká povinnej osobe oprávnenie vzniesť námietku premlčania a tým spôsobiť, že oprávnená osoba sa už nemôže s úspechom domáhať na .
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, predkupné právo štátu, zmluvná voľnosť, katastrálny úrad, konanie o povolenie vkladu

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j. oprávnená osoba (v tomto prípade štát) má právo kúpiť (vykúpiť) vec od druhého individuálne určeného subjektu, t. j. od povinnej osoby (v tomto prípade vlastník dotknutého pozemku) ako prvý za predpokladu, že vlastník veci sa rozhodne vec predať. Ide teda o ... vzťah, v ktorom právu oprávnenej osoby zodpovedá povinnosť povinnej osoby ponúknuť vec tejto oprávnenej osobe ako prvej ku kúpe. 61. Kasačný súd poukazuje na to, že každá právna norma .
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZ, nakladanie s majetkovým podielom, majetkový podiel, začiatok plynutia premlčacej lehoty

Zbierka NS 2/2006
R 18/2006
Rozsudok
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply­ núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
... a že trojročná premlčacia doba začína plynúť márnym uplynutím 90 dní od písomnej výzvy oprávnenej osoby adre­ sovanej povinnej osobe, v ktorej požiadala o vydanie majetkového podielu. Dovolací súd poznamenáva, že sa v dovolacom konaní vecne nezaoberal ... v obchodnom registri, ak bola podaná výzva oprávnenou osobou pred dňom zápisu do obchodného registra, od negatívnej odpovede povinnej osoby adresovanej oprávnenej osobe alebo márnym uplynutím 90-tich dní od podania výzvy oprávnenou osobou." Žalobkyne 2/ a 4 .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, splnenie dlhu, výživné

Zbierka NS 6/1993
R 57/1993
Rozsudok
Právna veta: Ak štát poskytol na výživu oprávnenej osoby príspevok, môže zánik trestnosti podľa § 214 Tr. zák. nastať až potom, čo obvinený uhradí štátnu pohľadávku, ktorá mu tým vznikla, pokiaľ trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky. Toto ustanovenie o účinnej ľútosti treba aplikovať aj v prípade, keď obvinený nevedel, že štát na výživu dieťaťa poskytol príspevok a výživné zaplatil len do rúk matky dieťaťa. V prípade, keď povinná osoba zaplatí príspevok na výživu, resp. výživné prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, z hľadiska zániku trestnosti podľa § 214 Tr. zák. sa považuje dlh za splnen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti generálneho prokurátora SR, podanej v neprospech obvineného J. L., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora v Trebišove z 15. januára 1993, sp. zn. Pv 2118/92 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením z 15. januára 1993, sp. zn. Pv 2118/92, okresný prokurátor v Trebišove podlá § 172 ods. 1 písm. f) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému J. L. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, zákonná vyživovacia povinnosť

Zbierka NS 2/1999
R 23/1999
Rozsudok
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia páchateľa trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona, ak je súkromným podnikateľom, nie je možné vychádzať len zo zistenia, že nemá v peňažnom ústave žiadny vklad. Osoba, ktorá má zákonnú povinnosť vyživovať iného, musí využiť všetky možnosti na to, aby si túto povinnosť v reálne možnej výške splnila (§ 9 ods. 1 Trestného poriadku), bez ohľadu na to, že mu podnikateľská činnosť dočasne neprináša zisky v takom rozsahu, z akého sa vychádzalo pri určení výšky jeho vyživovacej povinnosti. II. Predmetom útoku trestného činu zanedbania povinnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vychádzať k zo štatisticky vykázaných príjmov uvádzaných konkrétnymi zamestnávateľmi. Ro nako tiež nemožno vychádzať len zo zistenia, že povinná osoba (ak je súkromný pa nikatelj, nemá v peňažnom ústave žiaden vklad. Akceptovanie takéhoto prístupu’ vytvorilo pre súkromných ... a i tak nebola v stave zákonnú vyživovaciu p vinnosť splniť, ostalo by nesplnenie tejto povinnosti zo strany povinnej osoby btf trestné, pretože by tu chýbala akákoľvek forma zavinenia. V novom konaní bude tiež potrebné, aby obvinený .
Kľúčové slová: vydanie veci oprávnenej osobe, zmiernenie následkov majetkových a iných krívd, reštitúcia majetku

Zbierka NS 3-4/1993
R 19/1993
Rozsudok
Právna veta: Za stavbu, ktorá spôsobuje, že pozemok nie je možné vydať (§ 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb.), možno považovať len stavbu, ktorá bola zriadená v časovom úseku od prevzatia pozemku štátom do účinnosti zákona č. 403/1990 Zb. Táto skutočnosť je zrejmá z doslovného znenia ustanovenia § 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb., podľa ktorého musí ísť o „pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom“. Ak by sa totiž pripustila možnosť, že môže ísť aj o stavbu zriadenú kedykoľvek do podania výzvy na vydanie nehnut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j. zmierniť následky majetkových krívd najmä naturálnou reštitúciou, zodpovedajú aj niektoré jeho ustanovenia, ktoré majú zabrániť tomu, aby povinná osoba znemožnila alebo sťažila naturálnu reštitúciu tým, že by s vecou nenakladala so starostlivosťou riadneho hospodára, alebo by vec, ... prekážať vydaniu tohto pozemku podFa § 5 cit.zákona. Pripustenie iného výkladu by v praxi znamenalo, že by povinná osoba mohla úspešne predísť naturálnej reštitúcii (vydaniu pozemku) tým, že by napr. aj po účinnosti zák.č. 403 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.