Nájdené rozsudky pre výraz: Povinné poistenie zodpovednosti za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
276 dokumentov
19 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobca počas pozastavenia výkonu advokácie je síce formálne naďalej advokátom, avšak reálne výkon advokácie nevykonáva, tak ako to upravuje § 1 ods. 2 zákona o advokácii a nevykonáva teda zárobkovú činnosť v zmysle § 3 písm. a) bod 2 zákona č. 461/2003 Z.z.. Počas pozastavenia výkonu funkcie totiž advokát už nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii, a teda u žalobcu došlo k dočasnému zániku oprávnenia vykonávať činnosť advokáta pozastavením tejto činnosti. Z ustanovenia § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva, že musí ísť o trvalý zánik oprávnenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedel ov ej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P. Š., bytom V. , zastúpeného JUDr. M. T. , Advokátska kancelária, S., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 322 -569 -GC -04/2009
Právna veta: Pozastavením výkonu advokácie nedochádza k aktívnemu výkonu povolania a k aktívnemu poskytovaniu právnych služieb, a preto advokátovi zaniká aj povinnosť byť poisteným pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním právnych služieb, a to bez ohľadu na to, či sa činnosť vykonáva advokátom samostatne, alebo v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej jediným konateľom a spoločníkom je advokát s pozastaveným výkonom advokácie.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201632 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201632.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eri ky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: LKC partners, s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestská časť Ružinov
Kľúčové slová: dovolanie generálneho prokurátora
Právna veta: Dovolanie GP je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý bol do právnej úpravy civilného konania zaradený až od 1. júla 2016, teda od účinnosti CSP; predchádzajúci procesný kódex (O.s.p.) tento opravný prostriedok neupravoval. Normatívne nastavenie dovolania GP je oproti právnej úprave mimoriadneho dovolania úplne odlišné, a to jednak z dôvodu judikatúry najvyššieho súdu a ústavného súdu, jednak z dôvodu novej právnej úpravy dovolania v CSP. Dovolanie GP nemožno stotožňovať s mimoriadnym dovolaním. Ide o dva samostatné mimoriadne opravné prostriedky, pričom každý z nich individuálne plnil (plní) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8812201096 Dátum vydania rozhodnutia: 14. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8812201096.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ M. Y., 2/ B. Y. st., 3/ B. Y. ml., bývajúcich v A., zastúpených JUDr. Michalom Kováčom, advokátom so sídlom v Žiline, Sládkovičova č. 9, proti žalovaným 1/ V. I., bývajúcemu v A., 2/ Allianz - Slovenskej poisťovni, a.
Právna veta: Podľa názoru vec prejednávajúceho senátu treba eurokonformným výkladom pojmu škoda na zdraví - pri súčasnom rešpektovaní súvislostí právnych inštitútov - dospieť k záveru, v zmysle ktorého škodou na zdraví (§ 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z.) je aj citová, osobnostná, psychická (teda nemajetková) ujma spôsobená pozostalým po obetiach dopravnej nehody (§ 13 Občianskeho zákonníka). Uvedený výklad pojmu škoda nepovažuje vec prejednávajúci senát za výklad contra legem (výklad proti doslovnému jazykovému zneniu zákona). Zákaz výkladu contra legem vyjadruje (výlučne) zákaz výkladu smernice v zrejmom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2314200969 Dátum vydania rozhodnutia: 17. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2314200969.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. U., bývajúcej v A., 2/ R. U., bývajúceho v A., 3/ R. U. ml., bývajúceho v A., 4/ E. U., bývajúcej v H., pr oti žalovaným 1/ K. O., bývajúcemu v L., 2/ spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Grou
Právna veta: „Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná“.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/234/2018 2114206971 30. septembra 2019 JUDr. Mária Trubanová ECLI:SK:NSSR:2019:2114206971.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ W. D., bývajúceho v P., 2/ D. J., bývajúcej v P., 3/ C. E., bývajúcej v D., žalobcovia 1/ až 3/ zastúpení JUDr. Romanom Cibulkom, advokátom, so sídlom v Trnave, Hlavná 13, proti žalovaným 1/ C. C., bývajúcemu v P
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8314213369 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8314213369.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. Y., nar. X. X. XXXX, bývajúcej v R., W., proti žalovaným: 1/ Z. I., nar. X. X. XXXX, bývajúca v R., G. a 2 / KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, so sídlom v Bratislave, Štefan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/207/2018 3815200673 17. 04. 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:3815200673.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ O. P., narodenej XX. Z. XXXX, bývajúcej v J. O., K. XXX/XX a 2/ D. Č., narodenej XX. Q. XXXX, bývajúcej v J. O., A. XXX/XX, oboch zastúpených Mgr. Ľudovítom Paulovičom, advokátom so sídlom v Lučenci, Martina Rázusa
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7714209689 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7714209689.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu mal. V. J., bývajúceho v B., B. XXX, zastúpeného zákonnou zástupkyňou - matkou F. J., bývajúcou v B., B. XXX, prá vne zastúpeného Mgr. Róbertom Kučerom, advokátom, so sídlom v Žiline, Okružná 39, proti žalovanej KOOP
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/18/2016 8311201982 22.06.2016 JUDr. Emil Franciscy sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8311201982.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkýň 1/ I. N., bývajúcej v E., 2/ MUDr. H. N., bývajúcej v E., 3/ S. S., bývajúcej v E., zastú
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/22/2020 2113228260 23.07.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2113228260.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ L. V., bytom V., 8. mája XXX/XX, 2/ V. V., bytom V., 8. mája XXX/XX, 3/ K. V., bytom V., A. XXX/XX, 4/ T. Z., bytom L. XXXX, 5/ F.. F. A., bytom F.-V. F., L. XX/X, 6/ D.. Q. B., bytom F.-V. F., X. parku XXX/XXB a 7/ K.
MENU