Nájdené rozsudky pre výraz: povinné zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 498

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

166 dokumentov
3113 dokumentov
2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinné zastúpenie advokátom alebo komerčným právnikom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí pre celé konanie. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc ustanoviť navrhovateľovi advokáta alebo komerčného právnika proti jeho vôli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 vo veci podnetu M. H. o porušení čl. 42 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete M. H. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Podnetom z 9. októbra 1998 M. H., bytom K., zastúpený advokátom JUDr. D. H., Advokátska kancelária K. (ďalej len „navrhovateľ“), žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) začať konanie o porušení je
Právna veta: Ak ţalobca v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nie je zastúpený advokátom, správny súd má poučovaciu povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 1, § 30 posledná veta v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. M., nar. X..D. X., bytom v K., M. 54, proti žalovanému Katastrálny úrad v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 82, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Oo 6/2008/Ma-7 zo dňa 20.júna 2008, konajúc o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 7 S 76/2008-43 zo dňa 27.januára 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sloven
Právna veta: V správnom súdnictve (piata časť O.s.p.) je v ustanovení § 250a O.s.p. vyjadrená zásada, podľa ktorej musí byť žalobca v konaní zastúpený advokátom, ak sám nemá právnické vzdelanie, alebo právnické vzdelanie nemá jeho zamestnanec. Uvedené ustanovenie § 250a O.s.p. nemá za cieľ skomplikovať prístup k súdom, ale poskytnúť účastníkom kvalifikovanú právnu pomoc, keďže v rámci správneho súdnictva sa posudzuje zákonnosť rozhodnutí, teda sú riešené len právne otázky. Nedoloženie splnomocnenia pre advokáta je preto dôvodom na zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.. L. , B. , proti žalovanému: Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky , Nám. mieru 3, Prešov, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského staveb ného úradu Prešov č. 2012 -364/1284 -2/SP -KK zo dňa 16. apríla 2012 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 3S/ 49/201 2-29 zo dňa 17 . decembra 201 2, takto r o z h o d
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 O.s.p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a O.s.p. má obliga ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: COMPRO Trade, s.r.o. , so sídlom Budovateľská 50 , Prešov, IČO: 36 503 312 , zastúpeného JUDr. Martinom Kirňakom , advokátom so sídlom Hlavná 29, Prešov , proti žalovanému: Národný inšpektorát práce , so sídlom Masarykova 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2012/02677 -2.1 zo dňa 19. októbra 2012, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v P
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní, koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť aplikované ustanovenie § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva. Ustanovenie § 250a O. s. p. má obl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1012200746 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc., a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu : FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o ., Galvaniho 24, Bratislava, IČO : 35 801 328, zastúpeného advokátskou kanceláriou IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, Košice, IČO : 36 588 041 , proti žalov
Kľúčové slová: povinné zastúpenie advokátomdoručovanie podľa § 48 OSP
R 67/1998
Právna veta: Dokladom o právnom zastúpení podľa § 250a O.s.p. je predloženie plnej moci na zastupovanie. Ak žaloba podaná advokátom neobsahuje plnú moc na zastupovanie a žalobca neodstráni tento nedostatok napriek výzve súdu, je to dôvodom na zastavenie konania podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu D. S. z 12. 2. 1996 a žalobcovi stanovená daň z príjmov za rok 1993 v sume 6,474 145 Sk. Súd listom z 22. 7. 1996 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku a o predloženie plnej moci pre právneho zástupcu, pod následkami zastavenia konania. Žalobca na výzvu súdu nereagoval. Na výzvu súdu nereagoval ani právny zástupca, ktorý žalobu podal a výzvu prevzal 9.10.1997. Preto súd uz
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu, a preto ani podľa § 246c ods. 1 veta prvá O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAC TV, s.r.o , Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, IČO: 36 731 544, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/53/2011 zo dňa 12. apríla 2011, o odvolaní žalovanej p roti rozsudku Krajs k
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. V. , bývajúcej v H. , v konaní o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony F. T. , bývajúceho v H. , ved enej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 3 C 265/2011 , o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17 . októbra 201 2 sp. zn. 23 Co P 77 /201 2 takto r o z h o d o l : Dovola cie konanie z a s t a v u j e . Žiad en z účastníko
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., so sídlom v Ľuboticiach, Bardejovská 7, IČO: 31 718 922, proti žalovanej M. K. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 26,56 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp.zn. 4 Ro 336/2001, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 11. septembra 2012 sp.zn. 12Co 27/2012, takto r o z h o d o l : Konanie o do
MENU