Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť na plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 742

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

148 dokumentov
5126 dokumentov
19 dokumentov
6 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 224 ods. 1 zákona právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne je vykonateľné podľa osobitných predpisov. Osobitným predpisom je Občiansky súdny poriadok. Podľa § 161 OSP rozsudok je vykonateľný, len čo uplynie lehota na plnenie (ods. 1). Ak nie je v rozsudku uložená povinnosť na plnenie, je rozsudok vykonateľný, len čo nadobudol právoplatnosť (ods. 2).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/20/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: M., bytom D., zastúpenej JUDr. M., advokátom v N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporkyne č. X. zo dňa 21.4.2008 a 9.10.2008, o odvolaní odporkyne pr
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Právo na súdnu ochranu, ako súčasť práva na spravodlivý proces, zahŕňa aj právo na výkon vykonateľného rozhodnutia, teda aj možnosť núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne. Za porušenie tohto práva treba považovať aj rozhodnutie exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, ak pre takéto rozhodnutie neboli splnené zákonom stanovené podmienky. V zmysle ustanovenia § 44 ods. 3 Exekučného poriadku totiž nevyhnutným dôsledkom právoplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. K., a.s., so sídlom v Bratislave, C., proti povinnej Ľ. S., bývajúcej v T., o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky v sume 116,51 € (3 510,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 17 Er 1389/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 2. júla 2008 sp.zn. 9 CoE 81/2008, rozhodol t a k t o :
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K náležitostiam exekučného titulu Najvyšší súd dáva do pozornosti rozhodnutie bývalého Najvyššieho súdu ČSSR týkajúce sa súdneho výkonu rozhodnutia (v zásade aplikovateľné aj na exekúciu podľa Exekučného poriadku) publikované pod R 21/1981 Zbierky rozhodnutí a stanovísk, z ktorého vyplýva, že predpokladom pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia je vedľa náležitostí návrhu vykonateľné rozhodnutie ako podklad tohto výkonu, t.j. listina vydaná k tomu oprávneným orgánom, ktorá má potrebnú formu a obsah a ktorá ukladá určitému subjektu povinnosť niečo plniť. Je nevyhnutným predpokladom pre na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S., pro ti povinným nad Hronom pod sp.zn. 13 Er 140/2009, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. júna 2009 sp.zn. 13 CoE 76/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Povinným 1/ a 2/ náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e Okresný súd Žiar nad Hronom uznesením z 5. mája 2009 č.k. 13 E
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Neúčinnosť právneho úkonu znamená, že dochádza k zániku účinkov právnych úkonov dlžníka vo vzťahu na právne úkony, ktoré dlžník urobil v lehote stanovenej v ust. § 15 ZKV pred začatím konkurzného konania. Táto strata účinkov má za výsledok, že sa v konkurze môžu pohľadávky veriteľov uspokojovať i z majetku, ktorý už nie je vo vlastníctve úpadcu. Teda ak je právny úkon dlžníka voči jeho veriteľom neúčinný, neznamená to súčasne, že by bol takýto právny úkon dlžníka tiež neplatným právnym úkonom. Vlastníkom veci zahrnutej do konkurznej podstaty úpadcu v dôsledku neúčinného právneho úkonu dlžníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 41/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ.L., nar. X., X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom ul. X.H. proti žalovanému: Ing. D., K.K., správca konkurznej podstaty úpadcu L, s.r.o., P.L., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátkou so sídlom H.K., o vylú
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Charakteristickými znakmi rodinného práva sú predovšetkým: vznik právnych vzťahov priamo zo zákona, ex lege (práva a povinnosti z rodinnoprávnych vzťahov nemožno vylúčiť alebo upraviť odlišne, pretože tak ukladá priamo zákon), viazanosť na subjekty vyjadruje, že tieto práva patria len a len konkrétne určeným osobám, nemožno právami a povinnosťami rodinného práva disponovať, t.j. previesť ich, vzdať sa ich a pod.; platí to aj pre majetkové práva, sú nepremlčateľné (napr. právo na výživné sa nepremlčuje, premlčať možno len jednotlivé opakujúce sa plnenia), nie sú predmetom dedenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 217/ 2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimír Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Soni Mesiarkinovej , v právnej veci navrhovateľky E. K. , zastúpenej JUDr. I. R. , proti odporcovi L. K. , o zaplatenie 670,07 €, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 43 C 309/2005, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z
Právna oblasť: Občianske právo

Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 74 /20 12 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Minor spol. s r.o. , naposledy so sídlo m v Bratislave, Račianska 66, proti povinnému Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota „v likvidácii“ , so sídlom v Rimavskej Sobote , Čerenčianska 24, o vymoženie 7282 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 Er 675/96 , o dovolaní súdnej exek útorky JUDr. Viery Šovčíkovej proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K prípustnosti dovolania vo vzťahu k druhej dovolateľkou nastolenej otázke dovolací súd uvádza, že Najvyšší súd Slovenskej republiky už v rozsudku z 27. októbra 2000 sp. zn. 2 Cdo 67/2000 uverejneného v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 86/2000 (ďalej len „rozhodnutie R 86/2000“) vyslovil právny názor, podľa ktorého súd je oprávnený v konaní o vlastníckej žalobe ako predbežnú otázku riešiť otázku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; pri posúdení otázky, kto je vlastníkom, môže sa aj odchýliť od stavu zapísaného v katastri nehnuteľností. V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/60/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5708208296 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rudolf Čirč ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5708208296.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne SAT, s. r. o., so sídlom v Martine, M. R. Štefánika 16, zastúpenej J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 77 zákona č. 372/1990 Zb. výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, prípadne rozhodnutie o upustení od uloženia sankcie (§ 11 ods. 3), o započítaní času do času zákazu činnosti (§ 14 ods. 2), o uložení ochranného opatrenia (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 ods. 2) a o trovách konania (§ 79 ods. 1). Výrok rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu musí v zmysle § 59 ods. 2 Správneho poriadku obsahovať rozhodnutie, či sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudcov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcu D. L., bytom v N., R. X., zastúpeného JUDr. S. S.., advokátom, so sídlom v N.,F. X. proti žalovanému K., so sídlom v N., O. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP-28/DI-SK-2006 z 18. apríla 2006, na odvolanie žalobcu proti rozs
Merito veci Trovy konania.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poplatkovú povinnosť je potrebné považovať v zmysle § 137 O.s.p. za súčasť trov konania. Keďže o trovách konania súd rozhodol vzhľadom na výsledok sporu podľa § 142 ods. 1 O.s.p., má žalovaný v II. rade právo na ich náhradu aj v časti, predstavujúcej súdny poplatok za podané odvolanie. Odvolací súd preto podľa § 220 O.s.p. zmenil v napadnutej časti rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. zastúpeného Mgr. D., proti žalovanému v I. rade J. žalovanému v II. rade C., zastúpenému JUDr. S. o zaplatenie 16 021 115,50 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v II. rade proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 65 Cb 24/97–510 zo dňa 4. júla 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti m e n í tak, že žalobca je povinný
MENU