Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť nahradiť trovy konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 970

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

261 dokumentov
15425 dokumentov
486 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna úprava trov občianskeho súdneho konania (predovšetkým ich druhov, platenia, nahradzovania a rozhodovania o nich) je obsiahnutá v ustanoveniach § 137 až § 151a Občianskeho súdneho poriadku. V zmysle § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Zo spomenutých zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva ale, ako sa mylne domnieva žalobky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 214/2010 Slovenskej republiky 3 Cdo 215/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. N. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. M. V. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému V. P. , bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. L. C. , advokátom so sídlom v R. , o ochranu os obnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 C 24/2 003, na dovolania žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25
Právna veta: Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predpokladom rozhodnutia súdu o povinnosti žalovaného nahradiť trovy konania pri zastavení konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. je, že žalobca vzal žalobu, ktorá bola podaná dôvodne späť pre správanie žalovaného. Obidv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. a E. V. , a.s., so sídlom P., zastúpený: A. , s.r.o., so sídlom H. , proti žalovanému: Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky , so sídlom Lamačská č. 8/A, Bratislava, zastúpený: JUDr. J. P. , advokát so sídlom A. , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 159/R/2010 zo dňa 15.02.2010, konajúc o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bra
Právna veta: Ustanovenie § 146 OSP vyjadruje výnimku zo zásady náhrady trov konania podľa pomeru úspechu vo veci, ktorá je vyjadrená v § 142 OSP. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. d/ OSP sa uplatňuje bez akéhokoľvek zohľadnenia ústavného princípu rovnosti subjektov občianskeho súdneho konania, ktorého rešpektovanie je základnou požiadavkou ústavnosti postupu občianskoprávneho súdu. Ustanovenie § 146 ods. 2 OSP vyžaduje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Otázka zavinenia sa teda hodnotí iba podľa procesného výsledku. Druhá veta tohto ustanovenia je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Anton Kovalík , s miestom podnikania Tvrdošín, Vladina č. 717/68, 027 44, zastúpený Mgr. Gabrielom Vonsom, advokátom, so sídlom v Námestove, ul. Mieru č. 282, proti žalovanej: Obec Suchá Hora , Suchá Hora č. 252, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 19. apríla 2013, číslo 63/2013 o pokut e, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 15. júla 2013 ,
Právna veta: Ustanovenie o náhrade trov konania, ktoré bolo zastavené nie je pritom obmedzené na určité konania či dôvody zastavenia. Platí pre každé konanie bez ohľadu na to, z akého dôvodu bolo zastavené. V prípade zastavenia konania tak všeobecne platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Z tejto všeobecnej zásady existujú dve výnimky, a to jednak v prípade, ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. pričom platí, že ak navrhovateľ vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 veta druhá, a teda nevzal návrh spä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 71 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. M. , bytom P. proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o zaplatenie 6,64 Eur a príslušenstva , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 21 C 92/2012, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. júla 2013 , sp. zn. 6
Právna veta: Povinnosť zaplatiť súdny poplatok a povinnosť nahradiť trovy konania sú zásadne dve rozdielne povinnosti, preto pomer špeciality medzi ustanovením § 42 ods. 3 veta tretia O.s.p. a ustanoveniami zákona o súdnych poplatkoch o vecnom a osobnom oslobodení od týchto poplatkov neprichádza do úvahy. Tento záver potvrdzuje aj poznámka k položke 20a sadzobníka súdnych poplatkov, podľa ktorej v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , k.s. , so sídlom v B. , IČO : X. , správkyne konkurznej podstaty úpadcu K. , s.r.o. „v konkurze“ , so sídlom v S., IČO : X. , zastúpenej JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalo vanej Ing. B. M. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 9, 84 EUR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19 Ro 7/2011 (pôvodne pod sp. zn. 10 Ro 22/2010), o mimoriadnom do
Právna veta: Niet pochýb o tom, že trovami konania v zmysle ustanovenia § 137 O. s. p. je (okrem iného) aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Ide pritom o trovy, ktoré vznikli účastníkovi konania od momentu začatia konania do jeho skončenia. Rozhodovanie o náhrade trov konania je integrálnou súčasťou súdneho konania ako celku. Z hľadiska kritérií spravodlivého procesu môže nadobudnúť relevantnú dimenziu vtedy, ak by ustanovenia, ktoré upravujú rozhodovanie o náhrade trov konania boli interpretované a aplikované ľubovoľne, svojvoľne alebo v zjavnom rozpore s princípmi spravodlivosti. Pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/5/2013 5111230193 19.03.2014 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2014:5111230193.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Česká republika, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Údernícka ul. č. 5, zastúpený spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Údernícka ul. č. 5, proti odporcovi K. L., bytom v Q., z
Právna veta: Viazanosť súdu vyhláseným výrokom rozsudku znamená, že súd už nemôže rozhodnúť inak, než rozhodol, a že v písomnom vyhotovení rozsudku, sa nesmie v žiadnom smere odchýliť od výroku, ktorý ústne predniesol pri vyhlásení rozsudku a ktorý uviedol v zápisnici o hlasovaní. Ak by v písomnom vyhotovení, došlo k rozporu spočívajúcemu v nejakej chybe v písaní, počítaní alebo k inej zrejmej nesprávnosti, možno dosiahnuť nápravu opravou rozsudku podľa § 164 O.s.p.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/32/2017 1511206292 30. apríla 2019 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2019:1511206292.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, proti žalovanému: EMEL BRATISLAVA, s.r.o., so sídlom Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 390 633, zastúpe
Kľúčové slová: rozhodovanie sporovvýkon rozhodnutia podľa OSPobčianskoprávne konanie
R 12/2010
Právna veta: V exekučnom konaní, v ktorom sa vymáha povinnosť nahradiť trovy konania uloženú správnemu orgánu v konaní o žalobe proti jeho rozhodnutiu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, má povinný správny orgán spôsobilosť byť účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnených 1/ I., bývajúcemu v K., 2/ I., bývajúcej v K., zastúpených JUDr. M., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Veliteľstvu pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, so sídlom v Trenčíne, M. Rázusa č. 7, zastúpenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Bratislava, Kutuzovova č. 8, o vymoženie 1 904,92 € (57 387,50 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom s
Právna veta: Účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, možno uložiť povinnosť nahradiť trovy konania štátu (§ 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) len ak v konaní nemal vo veci úspech alebo mal úspech len čiastočný - súd nemôže zaviazať celkom úspešného účastníka sporu zaplatiť štátu (ani sčasti) náhradu trov konania, ktoré štát platil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ Ing. M. K., bytom T., zastúpený JUDr. V. V., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v G., 2/ Ľ. S., bytom T. a 3/ M. Z., bytom N., proti odporcom: 1/ H. H., bytom N., 2 / M. T., 3/ M. V., bytom N., 4/ Z. V., bytom N., odporcovia 3/ a 4/ zastúpení JUDr. M. K., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T., 5/ E. M., bytom B., 6/ P. H., bytom N., 7/ M. C., bytom Č
MENU