Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť uhradiť súdny poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 192

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

110 dokumentov
657 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti ROYAL TOKAJ SK s.r.o. , so sídlom 181 Malá Tŕňa 076 82, IČO : 36 603 112, zastúpenej JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovan ému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 25. januára 2013 č. 1100303/1/5104 -21
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pri jeho aplikácii nie je právne významné, za akých okolností došlo k vzniku sporu, ani aké je postavenie účastníka z hľadiska jeho povolania, či profesie, a bez ďalšieho ani to, že účastník je vlastníkom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 144 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. K. , bývajúceho v N.N. , zastúpeného JUDr. Petrom Havlíkom, advokátom, so sídlom v Nitre, Podzámska 18, proti žalovanému JUDr. L. C. , advokátovi so sídlom vo V. , o zaplatenie 153 800 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 7 C 92/2011, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v v Nitre z 31. januára 2012 sp. zn. 6 Co 317/2011
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf /120 /201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : NAFT -SM Gastro Slovakia , s.r.o. , Veľká Bara č. 45 , zastúpeného JUD r. Pavlom Gombosom , advokát om , Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo SR , Lazovná č. 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100303/1/5102 -21751/2013/5081 z 25 . januára 2013 , na odvolanie žalobcu proti uzne
Právna veta: Majetkové pomery účastníka konania nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7012201476 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AGRO STREDA NAD BODROGOM SK s.r.o. , Okružná 372/22, Streda nad Bodrogom, IČO : 44 020 678, zastúpený JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom, so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020503/1/5 62390 - 1190493/2012/5081 zo dňa 2. ok
Právna veta: Podaním odporu proti platobnému rozkazu vzniká žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok určený z rozsahu celého uplatneného práva, i keď sa odpor podáva len proti jeho časti - príslušenstva uplatnenej pohľadávky, spočívajúcej vo výške požadovaných úrokov.

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. uznesením z 9. septembra 1997 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu v sume 32 716 Sk v lehote 10 dní. Krajský súd v K. rozhodol o odvolaní proti uzneseniu, ktoré podal žalovaný tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Považoval uznesenie súdu prvého stupňa za vecne správne. Dospel k záveru, že právna úprava vyrubovania a platenia súdnych poplatkov je rozdielna pri spoplatňovaní odvolania proti rozsudku a pri odpore proti plat
Právna veta: V zmysle ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. môže súd priznať účastníkovi aj sčasti oslobodenie od súdneho poplatku, ak spĺňa dve zákonné podmienky. Prvou podmienkou sú pomery účastníka, ktoré preukazujú, že žiadateľ sa nachádza v situácii, kedy nie je schopný zo svojich zdrojov uhradiť vyrubený súdny poplatok bez toho, aby si tým privodil také zhoršenie životnej úrovne, ktorá by jemu, resp. jeho rodine mohla spôsobovať existenčné problémy. Uvedené pomery sa preukazujú Potvrdením o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žiadateľa. Zároveň žiadateľ musí kumulatívne splniť aj druhú zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 53/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. L.D. , D. , P. proti žalovanému: Ing. E.Č. , Z. , B. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , s.r.o. , so sídlom L. , P., IČO: X. , o návrhu na obnovu konania , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratis lave zo dňa 07.06.2006, č. k. 5 Cbi 83/05 -20, takto r o z h o d o l: Žalobcovi sa oslobodenie od súdneho poplatku za odvolanie n e p
Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to nepriaznivá finančná situácia a pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa, pričom pre rozhodnutie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.. P. P. , bývajúceho v P E. , C. 82 , proti žalovanému J.. D. L. , bývajúcemu v B R. , T. 54, o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 89 /201 2, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. januára 2013 sp. zn. 6 Co 365/2012, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 30.
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 0/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti BARAVIN, s. r. o. , so sídlom vo Veľkej Bare 5, IČO: 36200417, zastúpenej JUDr. Pavlom Gombo som , advokátom so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonn osti rozhodnutia žalovaného z 23. j anuára 2012 č. 1040505 /142 /20
Právna veta: V súlade s ust. § 138 ods. 1 O.s.p. môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie oslobodenia a jednak naplnenie podmienok, že to pomery účastníka odôvodňujú a , že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Úlohou súdu je pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok pre priznanie oslobodenia dostatočne preskúma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/94/2013 7013200549 04.02.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:7013200549.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112, v zastúpení JUDr. Pavol Gombos, advokát, Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republik
MENU