Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813010
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť vydať nehnuteľnosti


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť vydať nehnuteľnosti
  • povinnost nájdené 170942 krát v 33017 dokumentoch
  • vydat nájdené 24800 krát v 12623 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 65919 krát v 7486 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 31 dokumentov


K problematike prípustnosti mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: zákon č. 181/1995 Z.z. používa síce pojem „spoločná nehnuteľnosť“ a „nedeliteľnosť“ spoločnej nehnuteľnosti, predpokladá ale existenciu viacerých spoluvlastníkov a tiež viacerých podielov na spoločnej nehnuteľnosti (viď napríklad § 2 ods. 1 písm. a/, § 6 ods. 1 alebo § 15 zákona č. 181/1995 Z.z.). Nevylučuje, že spoluvlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti bude aj samostatným predmetom prevodu alebo prechodu vlastníctva (viď napríklad § 7 a 8 zákona č. 181/1995 Z.z.). Pri niektorých majetkových dispozíciách zakazuje drobenie pozemkov (resp. stanovuje podmienky ich drobenia). Pri vydrž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 11. septembra 2009 č.k. 10 C 100/2007-490 zmenený v jeho vyhovujúcich častiach o určení vlastníctva nehnuteľností a povinnosti vydať nehnuteľnosti tak, že žaloba sa v týchto častiach zamieta, II. z r u š u j e výrok rozsudku Krajského súdu ...
Súvisiace predpisy:
229/1991 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Uverejnené v bulletine 5/2013
Právna veta: Dovolací súd vo všeobecnosti poukazuje na to, že otázka aktívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcu) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi túto otázku, nejde o vadu konania, ktorá by spôsobovala tzv. zmätočnosť konania. Nedostatok hmotnoprávnej legitimácie (vecnej aktívnej alebo pasívnej legitimácie) môže mať iba vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým sa žaloba zamieta. Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) a procesnú s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to parc. č. X. zast. pl. vo výmere X. m2 v kat. úz. H. a žalovaným 3/, 4/ uložil povinnosť vydať nehnuteľnosti vedené na Správe katastra v R. na LV č. X., a to parc. č. X. zast. plocha a nádvoria o ...
Súvisiace predpisy:
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
160/2015 - Civilný sporový poriadok
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Na rovnakom právnom náhľade na možnosti nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti od toho, kto nie je (nebol) jej vlastníkom, zotrváva aj odborná právnická literatúra, v ktorej sa uvádza napríklad to, že „vo vzťahu k možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy sa možno stotožniť s právnym názorom, podľa ktorého Občiansky zákonník de lega lata možnosť dobromyseľného nadobudnutia vlastníctva od nevlastníka neupravuje ako pravidlo, ale len ako výnimku z pravidla (pozri napr. nadobudnutie vlastníckeho práva pri prevode od tzv. nepravého dediča podľa § 486 Obč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Nie je Zvýrazniť 5 3 Cdo 115/2016 odôvodneniami rozhodnutí súvisiaceho konania. Z nich vyplýva, že žalobcom nebola uložená povinnosť vydať nehnuteľnosti K. H. len preto, že žalobcovia v tomto konaní v čase rozhodovania súdu už neboli zapísaní v katastri nehnuteľností ako ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. V zmysle § 101 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu. Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., a to parc. č. X. zast. pl. vo výmere X. m2 v kat. úz. H. a žalovaným 3/, 4/ uložil povinnosť vydať nehnuteľnosti vedené na Správe katastra v R. na LV č. X., a to parc. č. X. zast. plocha a nádvoria o ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 51/2009, 55/1996, 175/2008, 282/1993, 14/2001, 171/2006
Merito o vydanie nehnuteľnosti
... ), po zmene petitu na základe uznesenia č.k. 14 C 10/1995-441 zo dňa 25. mája 2007, uložil žalovanému povinnosť vydať nehnuteľnosti zapísané na LV č. X. v katastrálnom území T., a to konkrétne pozemok, parcela č. X., zastavané plochy a nádvoria ...
Súvisiace predpisy:
87/1991, 129/1994, 10/1995
Merito o vydanie nehnuteľností a iné
... ) subjektu, komu v súlade so zákonom aj mala byť vydaná, neskôr by ale tomuto subjektu bola súdom (nesprávne) uložená povinnosť vydať nehnuteľnosť podľa § 5 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. niekomu inému, komu podľa tohto zákona v skutočnosti nemala (nemá ...
Súvisiace predpisy:
219/2011, 96/1991, 87/1991, 38/1993, 99/1963, 40/1964, 328/2009, 45/2003, 114/1948, 80/1992, 125/1948, 6/2009, 115/1948, 334/2009, 3/2006, 14/2007, 104/1945, 41/2011, 195/2010, 244/2011, 2/2010, 119/1990
Merito priznanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - zákon č. 229/1991 Zb.
... celom konaní nespochybňuje oprávnenosť uplatneného reštitučného nároku podľa zákona o pôde a neuvádza ani dôvody, pre ktoré by jeho zákonná povinnosť vydať nehnuteľnosti právnym nástupcom oprávnených osôb neexistovala. Práve naopak, jediné čím navrhovateľ argumentuje a s čím nesúhlasí je spôsob prechodu nehnuteľností na ...
Súvisiace predpisy:
229/1991, 99/1963, 40/1964, 142/1947, 655/2004, 104/1945, 46/1948, 105/1945
Merito o vydanie nehnuteľností a určenie neplatnosti dohody o vydaní nehnuteľností
... na uloženie ich povinnosti vydať nehnuteľnosti žalovanej 1/ do 15 dní. Po doplňujúcom dokazovaní rozsudkom z 18. novembra 1993 č.k. 20 C 80/92-110 žalobu voči žalovanej 1/ zamietol a ostatným žalovaným uložil povinnosť vydať nehnuteľnosti do 3 dní žalobcovi. ... ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb.). Pretože vydané boli aj žalovanej 4/, zmenil prvostupňový rozsudok tak, že povinnosť vydať nehnuteľnosti rozšíril aj na žalovanú 4/, i keď jej spoluvlastnícky podiel nadobudla medzičasom obchodná spoločnosť Q., spol. s r.o. ...
Súvisiace predpisy:
96/1991, 87/1991, 38/1993, 99/1963, 40/1964, 328/2009, 45/2003, 114/1948, 80/1992, 125/1948, 6/2009, 115/1948, 3/2006, 14/2007, 333/2001
Merito o vypratanie nehnuteeľností a náhrady za užívanie nehnuteľností
... č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Hmotnoprávnym rámcom je zákon o pôde, ktorého účelom je vyriešiť otázku povinnosti vydať nehnuteľnosť, prípadne rozhodnúť o vlastníctve oprávnenej osoby. V správnom konaní začatom podľa § 9 ods. 2 zákona o pôde pozemkový úrad ...
Súvisiace predpisy:
229/1991, 40/1964, 97/2009, 71/1967, 65/1998
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.