Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosŤ vydať rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 110

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
1547 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. V konaní o registrácii podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31. decembra 2013 daňovému úradu v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty z právneho predpisu nevyplýva povinnosť vydať rozhodnutie so všetkými formálnymi náležitosťami. Nemožno hovoriť o porušení článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v prípade, ak správny súd v prieskumnom konaní meritórne preskúmal rozhodnutie správcu dane označené ako „oznámenie správcu dane“ bez ohľadu na jeho formu a podrobil ho prieskumu zákonnosti po skutkovej a právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: ALANSON s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 242 507, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Marônek & Partners s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad Bratislava , Ševčenkova 32
Právna veta: Pokiaľ zmena § 4 ods. 6 zák. o DPH, podľa žalobcom citovanej dôvodovej správy, mala za účel pri registrácii právnych nástupcov zaniknutých platiteľov pokrývať všeobecnú skupinu neurčitých subjektov, ktoré možno subsumovať pod pojem „zdaniteľná osoba“, potom táto zákonite zahŕňa aj konkrétnejšie pojmy ako obchodná spoločnosť a družstvo. Opačný výklad je v rozpore tak so systematikou uvedeného ustanovenia (§ 4), ako aj s úmyslom zákonodarcu zrejmým z vyššie citovanej dôvodovej správy. Ak by právny nástupca platiteľa nemusel byť zdaniteľnou osobou, šlo by o výnimku z pravidla obsiahnutého v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/115/2014 1013200145 24. 02. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:1013200145.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: Waverly, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, zastúpeného A
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutiasprávny orgán súdny prieskum
Právna veta: V preskúmavanej veci bolo potrebné posúdiť otázku, či je možné považovať oznámenie a vyjadrenie k odvolaniu za rozhodnutie a či je možné ho súdne preskúmať. Pri posudzovaní tejto otázky vychádzal odvolací súd zo skutočnosti, že pojem „rozhodnutie“ je označením technickým a je potrebné k nemu pristupovať vždy z hľadiska jeho obsahu a nie formy. Nie je rozhodujúce, ako správny orgán svoj akt označil alebo či vec vybavil neformálnym prípisom (či formálne nedokonalým rozhodnutím, napr. bez odôvodnenia, či poučenia o opravnom prostriedku) v domnienke, že nie je jeho povinnosťou vydať rozhodnutie v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Občianske združenie Pinus, Jašíkova 24, Bratislava - Ružinov proti žalovanému : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica , Vajanského 17, Senica , o pre skúmanie rozhodnutí žalovaného č. 2014/38226/KR zo dňa 12.03.2014 a Č. z.: 2013/189886 - oznám enie č. 142/§60/2013/VATOTP SR - 3 zo dňa 29.11.2013 , na odvolanie žalovaného proti roz sudku Krajského súdu v Trnave č. k. 20
Právna veta: Aj vtedy, ak škodu spôsobenú chorobou z povolania uhrádzala poškodenému zmluvná poisťovňa podľa poistnej zmluvy uzavretej s jeho zamestnávateľom, je zamestnávateľ subjektom povinným plniť zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chorobou z povolania, ak u neho poškodený vykonával naposledy prácu pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, v ktorých táto choroba z povolania vzniká.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 25. marca 2009 zrušil rozhodnutie z 23. mája 2009, ktorým odporkyňa podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) navrhovateľovi nepriznala úrazovú rentu v dôsledku poškodenia zdravia pracovným úrazom z 23. júla 1986 u zamestnávateľa Jednotné roľnícke družstvo v H.. Odporkyňa zo znenia § 272 ods. 1 zákona o sociálnom poistení vyvodila, že od 1. januára 2004 od zamestnávateľov prebera
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 zákona o sociálnom poistení na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom. Podľa § 172 ods. 3 zákona o sociálnom poistení konanie vo veciach podľa odseku 1 je a) konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len "dávkové konanie"), b) iné konanie (ďalej len "nedávkové konanie"). Podľa § 172 ods. 5 zákona o sociálnom poistení predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. J. F. , narodeného X. , zastúpeného JUDr. J. F. obaja bytom v B. , Ď. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o návrhu na odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní vrátenie poistného, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Právna veta: O dávkach nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov sa len v sporných prípadoch rozhoduje písomným rozhodnutím a podľa nich nejde o spornú vec, ale o jasne preukázané porušenie liečebného režimu zo strany navrhovateľa. Keďže už samotná skutočnosť, že navrhovateľ tvrdí a aj preukazuje dôkazom, že k porušeniu liečebného režimu z jeho strany nedošlo a odporca tvrdí opak je sporom v tejto veci, mal odporca podľa ust. § 83a § 84 zák.č. 328/2002 Z.z. vydať písomné rozhodnutie v spornej veci. Toto rozhodnutie musí byť navrhovateľovi doručené do vlastných rúk a navrhovateľ musí ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -25 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. B., bytom N., zastúpený A. advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom T. proti odporcovi Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, so sídlom 911 01 Trenčín, Smetanova č. 6, zastúpený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom právnych služieb, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že PZ Jasenov podalo žiadosť o vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. V prílohe žiadosti PZ Jasenov predložilo zápisnicu zo zasadnutia Výboru PZ Jasenov konaného dňa 25.11.2013 v Miroli, podľa ktorého Výbor PZ Jasenov prijal uznesenie č. 4/2013, ktorým schválil odobratie poľovníckej stráže žalobcovi zo zdravotných dôvodov. Ďalej PZ Jasenov k žiadosti o vyškrtnutie priložilo uznesenie č. 1/2014 z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 12.01.2014 v Miroli, ktorá schválila vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /161/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci žalobcu: P. S., bytom D. D. , K. , právne zastúpeného: Mgr. Jaroslav Martiňuk, advokát so sídlom Branisková 7, Košice, proti žalovanému: Okresný úrad Svidník, poz emkový a lesný odbor, so sídlom So
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : P. H. , nar. X. , občan SR, bytom P., zastúpená JUDr. Jánom Vaškom, advokátom, Podjavorinskej č. 3, Prievidza , proti odporkyni : Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8 -10, Bratislava, o návrhu v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto jednomyseľne r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a. Navrhovateľke n
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/389 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. A.. M. , narodený dňa X. , bytom M. , proti žalovanému : Obec Zákopčie , Obecný úrad, Stred 824, Zákopčie, právne zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, o nečinnosti žalovaného , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21 S/79 /201 5-52 zo dňa 29
MENU