Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Hore citované ustanovenie § 74 ods. 1 Zákonníka práce určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom (ako zástupcom zamestnancov) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie ktorej v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce spôsobuje ich neplatnosť (t.j. neplatnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.). Účinky splnenia tejto povinnosti zamestnávateľa nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovaní skončen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. P., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. R. G., advokátom v L., proti odporcovi S. V. P., š.p. N., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 9 C 134/2006, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Lučenec zo 4. apríla 2007, č.k. 9 C 134/2006-196 v spojení s rozsudkom Krajského
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
Meritum o určenie neplatnosti výpovede
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľky V. Z. , bývajúcej v Ž., proti odporcovi H. a.s. , so sídlom v T. , o určenie neplatnosti výpovede , vedenej na Okres nom súde Žilina pod sp. zn. 33 C 9/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 17.
Meritum určenie neplatnosti výpovede z prac. pomeru a náhradu mzdy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/240/2019 1613207042 31. marca 2021 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1613207042.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcu B.. E. M., bytom v G., V. G. XXXX/XX, zastúpeného advokátkou JUDr. Ľubicou Sopkovou, so
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6615216306 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6615216306.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K.. Bc. R. S., bytom N., R. XXXX/X, zastúpenej JUDr. Bronislavou Garajovou, advokátkou v Poltári, Železni čná 291, proti žalovanej SPOOL a.s., so sídlom v Lučenci, Dr. Herza 23, IČO:31 586 392, zastúpenej spoločn
Meritum určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac. pomeru
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/179/2019 6616204720 31.08.2020 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6616204720.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H. X., bývajúceho v M., zastúpeného JUDr. Róbertom Gombalom, advokátom, s o sídlom v Lučenci, u l. P. Rádayho č . 14/A, proti žalovanému ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hrnčiarske Zalužany č. 2
Meritum o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. P. , bývajúcej v P., zast úpenej Mgr. M. M. , advokátkou so sídlom v P., proti žalovanej C. C. , s.r.o. , so sídlom v P., zast úpenej Advo kátskou kanceláriou M. a spol. , s.r.o. so sídlom v B. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 49/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/312/2020 1317215459 24. 11. 2021 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:NSSR:2021:1317215459.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D. E., bývajúceho v J. XX, zastúpeného Odborovým zväzom KOVO so sídlom v Bratislave, Miletičova 24, IČO: 30 804 078, proti žalovanej C. S. Cargo Slovakia, a. s., so sídlom v Bratislave, Mliekarenská 10, zastúpenej
Meritum určenie neplatnosti výpovede
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/92/2018 7115219570 19.06.2019 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7115219570.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. R. A., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Martou Šuvadovou, advokátkou v Košiciach, Floriánska č. 16, proti žalovanej Strednej priemyselnej škole dopravnej, so sídlom v Košiciach, Hlavná 113, IČO: 00 161 730, zastú
MENU