Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zaplatiť súdny poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15198

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

982 dokumentov
12024 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vrátenie poplatkupovinnosť zaplatiť súdny poplatok
Právna veta: Poplatok by mal mať povahu kaucie, ktorá by sa mala poplatníkovi vrátiť, ak námietku podal odôvodnene. Takéto obmedzenie je podľa najvyššieho súdu primerané a prispieva aj k zachovaniu iného ústavou zaručeného práva, a to práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. Daný poplatok za námietku sa navyše v prípade jej oprávnenosti účastníkovi konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vráti. Otázkou vzťahu medzi právom na prístup k súdu a povinnosťou zaplatiť súdny poplatok sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6412213267 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6412213267.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpenej: doc. JUDr. Branislavom Fridrichom, PhD., advokátom a konateľom Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, G
Právna veta: Podľa novelizovaného ustanovenia § 210a OSP „Uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok alebo uznesenie, z ktorého nenadobudla dosiaľ práva iná osoba ako odvolateľ, alebo uznesenie, ktorým bolo uložené poriadkové opatrenie (§ 53), alebo uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania (§ 43 ods. 2), môže na odvolanie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie". Ostáva tu nezodpovedaná otázka, že ak odvolacie konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastaví odvolací súd podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1092 Zb. v platnom znení, o odvolaní proti rozhodnutiu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 59/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci navrhovateľa: P., so sídlom V., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátom, Advokátska kancelária, K., proti odporcovi: V. a.s., IČO:., o neplatnosť zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, na dovolanie žalobcu proti
Právna veta: Po uplynutí zákonom stanovenej trojročnej lehoty na vyrubenie súdneho poplatku za podaný návrh konanie nemožno zastaviť z dôvodu jeho nezaplatenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo dňa 8. novembra 2000, č. k. Z-2-35 Cb 202/95- 38, konanie zastavil a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že podaním žaloby, doručenej súdu 13. februára 1995, vznikla žalobcovi poplatková povinnosť podlá § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). Žalobca dobrovoľne svoju poplatkovú povinnosť nesplnil, preto ho súd vyzval na zaplatenie
Právna veta: Súd nesprávne posúdil, že súdny poplatok mal byť zaplatený žalobcom podaním žaloby, hoci z dikcie položky 10. písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov vyplývalo, že žalobcovi by vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok iba v prípade, ak by súd meritórne konal o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu a postupom žalovaného ako ústredného orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Nakoľko súd meritórne vo veci nekonal a nerozhodol, nebol dôvod ani na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov a preto mal súd predmetný súdny poplatok, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Ľ. B. , bytom Č. H. č. X. , X. K. , pr oti žalovanému: M inister stvo spravodli vo sti Slovenskej republiky , Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 15248/2006 -41/ 2 zo dňa 3. októbra 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislav e č. 1S 45 3/2006 -74 z 25 . novembra 20 10 o
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 1 tohto zákona poplatok za podanie návrhu je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. V zmysle citovaného ustanovenia poplatková povinnosť vzniká okamihom, v ktorom nastane právna skutočnosť, s ktorou zákon spája vznik povinnosti zaplatiť súdny poplatok. Prechodné ustanovenie stanovilo za rozhodujúci okamih, kedy účastník vykoná spoplatnený procesný úkon, pre vyberanie súdnych poplatkov podľa stanovenej sadzby v Sadzobníku súdnych poplatkov. V predmetnom prípade navrhovateľ podal na súd návrh o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky. Podaním návrhu mu vznikla poplatková po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa K.F.S., a.s., R. , zast. JUDr. J. F. proti odporcovi C.J.S., spotrebné družstvo, B., o určenie pravosti pohľadávky , na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 61/06 - 25 zo dňa 10. júla 2006, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 61/06 - 25 zo dňa 10. júla 200
Právna veta: V danom prípade dovolanie smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa ukladajúce žalobkyni povinnosť zaplatiť súdny poplatok. To považuje dovolací súd za okolnosť, ktorá má zásadný význam. Pokiaľ je s návrhom na začatie konania (žalobou), výlučne ktorý má na mysli ustanovenie § 237 písm. e/ O.s.p., spojený vznik dvojstranného procesno-právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, podaním námietky zaujatosti takýto procesno-právny vzťah (medzi žalobcom a žalovaným) nevzniká. O to viac nemožno o založení vzťahu takejto povahy hovoriť v prípade osobi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 102 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovensk ej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom s úde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 205
Právna veta: Ustanovenie § 138 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. individuálne oslobodenie od súdnych poplatkov, t.j. oslobodenie, ktoré na rozdiel od oslobodenia zákonného (vecného a osobného) upraveného zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, súd môže i nemusí na návrh účastníka priznať. Na to, aby súd takéto oslobodenie priznal, musí byť splnených niekoľko zákonných podmienok. Návrh na priznanie individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov podáva účastník konania, teda žalobca alebo žalovaný, pričom zákon z možnosti priznať oslobodenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 M Cdo 12/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B. , zastúpený JUDr. Ing. J., advokátom v P., proti žalovanému C. , so sídlom v B. , IČO: X. , o odvysielanie opravy a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 C 130/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej repu bliky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II z 23. septembra 2011 č
Meritum Súdny poplatok
Právna veta: Ak súd vzájomný návrh vylúči na samostatné konanie a pôvodný žalovaný nesplní povinnosť zaplatiť súdny poplatok, súd konanie o vzájomnom návrhu zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 20. júna 2002, č. k. 2 Obo 21/02, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bolo konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavené [§ 10 ods. 1, 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“)]. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že žalobkyňa podaním označeným ako upresnenie protinávrhu, došlým Okresnému súdu L. dňa 23. marca 2001, navrhla tomuto súdu, aby vydal rozsudok
Právna veta: Podaním odporu proti platobnému rozkazu vzniká žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok určený z rozsahu celého uplatneného práva, i keď sa odpor podáva len proti jeho časti - príslušenstva uplatnenej pohľadávky, spočívajúcej vo výške požadovaných úrokov.

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. uznesením z 9. septembra 1997 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu v sume 32 716 Sk v lehote 10 dní. Krajský súd v K. rozhodol o odvolaní proti uzneseniu, ktoré podal žalovaný tak, že uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Považoval uznesenie súdu prvého stupňa za vecne správne. Dospel k záveru, že právna úprava vyrubovania a platenia súdnych poplatkov je rozdielna pri spoplatňovaní odvolania proti rozsudku a pri odpore proti plat
Právna veta: Platobná nedisciplinovanosť účastníka je sama o sebe neželaná, lebo súdy zbytočne zaťažuje, a ak účastník napriek výzve a upozorneniu na následky takéhoto konania v tejto nedisciplinovanosti pokračuje, za svoje konanie musí niesť procesnú zodpovednosť (k tomu pozri bližšie napr. uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. III. ÚS 59/2000 zo 16. marca 2000). Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch) súd poplatníkovi zasiela v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sži/ 4/201 4 U N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o ., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej Doc. JUDr. Branislavom Fridrichom, PhD., konajúcim advokátom Advokátskej kancelárie Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova ul. č. 4, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave , Záhradnícka ul. č. 10, o preskúmanie rozhodnutia podľa zákona o slobode informácií z 2 6. j
MENU