Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

125 dokumentov
101 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo znenia zákonného ustanovenia § 141a ods. 1 O.s.p. (ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené novelou uskutočnenou zákonom č. 388/2011 Z. z. účinnou od 1. januára 2012) vyplýva, že uloženie povinnosti zložiť preddavok na trovy konania prichádza do úvahy za splnenia nasledovných zákonných podmienok, že: a/ predmetom konania je právo (nárok) na zaplatenie sumy prevyšujúcej 400 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom právny titul uplatneného nároku nie je rozhodujúci, b/ to navrhol odporca, c/ skutočnosť, že u navrhovateľa nie sú splnené podmienky pre priznan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 84/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners, a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grӧ sslingova 4, Bratislava proti odporcovi Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 126/2010, o dovo
Právna veta: Účelom, ktorý zákonodarca sledoval zavedením ustanovenia § 141a do Občianskeho súdneho poriadku bolo zabrániť tzv. šikanóznym žalobám v sporoch, v ktorých je uplatňovaná vyššia peňažná suma. V týchto odporca (žalovaný) platí trovy konania (napr. odmenu advokáta) zo sumy, ktorá je voči nemu uplatňovaná s rizikom, že ak bude v bránení práva úspešný, navrhovateľ (žalobca) jeho trovy neuhradí, keďže ešte počas konania podľa vývoja konania napr. postúpi pohľadávku na inú osobu, u ktorej nie je zabezpečená vymožiteľnosť tejto pohľadávky. Inštitút preddavku na trovy konania má za cieľ eliminovať tiet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Obdo/53/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JO., SL., Čadca, IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. JO., Námestie S., X. Čadca, proti žalovanému: OR., a. s., ME., Bratislava, IČO: X., zastúpený advokátskou kanceláriou BO. a spol., s. r. o., Dr. VL., Bratislava, IČO: X., o zaplatenie 140 392,20 eur istiny s prí
Právna veta: I. Jednou z podmienok pre uloženie povinnosti platiť preddavok na trovy konania je, že u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Ak súd zastaví konanie podľa § 14la ods. 1 O. s. p. pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, hoci táto podmienka nebola splnená, odníme navrhovateľovi právo konať pred súdom. Súd sa musí ešte pred vydaním rozhodnutia o uložení povinnosti platiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O. s. p. dôsledne zaoberať otázkou, či u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, a to aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I. uznesením zo 6. novembra 2013 č. k. 35Cb/37/2009-189 v prvom výroku zastavil konanie, v druhom výroku žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, v treťom výroku rozhodol, že o zloženom preddavku na trovy konania súd rozhodne v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia, v štvrtom výroku, že súd vracia žalobcovi súdny poplatok vo výške 32 861,50 Eur prostredníctvom príslušného daňového úradu po právoplatnosti uznesenia a v piatom výroku napadnutého uzn
Meritum Trovy konania
Právna veta: I keď navrhovateľ nesplnil povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, ktorú mu súd uložil podľa § 141a ods. 1 O.s.p., konanie nemožno zastaviť, ak je odporcom subjekt uvedený v § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Lawyer Partners, a. s. , so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náh
Právna veta: Novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 388/2011 Z.z. bol do tohto kódexu vložený § 141a upravujúci podmienky, za ktorých súd na návrh odporcu uloží navrhovateľovi povinnosť zložiť preddavok na trovy konania. Zároveň bolo do § 202 ods. 3 vložené nové písmeno q/, podľa ktorého odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a. Vzhľadom na jednoznačné znenie ustanovenia § 202 ods. 3 písm. q/ O.s.p. odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa o uložení povinnosti žalobkyni zložiť preddavok na trovy konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 99 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Fridrich Paľko, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám estie 13, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Bratis
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/3/2017 Identifikačné číslo spisu: 7115215992 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7115215992.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov
Právna veta: Ak sa znalecké dokazovanie vykonáva nielen na zistenie skutočností, ktoré uviedol žalobca, ale aj na zistenie skutočností, ktoré uviedol žalovaný, môže súd uložiť zloženie preddavku na trovy dokazovania obidvom účastníkom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v K. poveril znalca Ing. M. H. vypracovaním znaleckého posudku s úlohou zistiť podlá účtovnej evidencie celkový stav majetku žalobcu k 31. decembru 1993. Účastníkom s poukazom na ust. § 141 ods. 1 O. s. p. uložil povinnosť zložiť preddavok na trovy dokazovania, každý vo výške 5 000 Sk. Proti uzneseniu podali odvolania žalovaní 1) a 2). Žiadali napadnuté rozhodnutie zrušiť. Odvolania odôvodnili tým, že pred vydaním predbežného opatrenia sa znalecké dokazovanie ne
Právna veta: Dohľad súdu je upravený v § 12 zákona o konkurze a vyrovnaní, podľa ktorého súd je oprávnený vyžiadať si od správcu správu a vysvetlenie, nahliadať do jeho účtov a vykonávať potrebné zisťovania. Správcovi môže uložiť, aby si vyžiadal na určité otázky názor veriteľského výboru, alebo správcovi môže dať pokyny sám. Súd potom, čo vyhlásil konkurz na majetok dlžníka postupuje v konaní tak, aby sa dosiahol cieľ konania – pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku. Nad činnosťou správcu vykonáva súd dohľad, ktorý má tieto podoby: Pokyny súdu pri súpise konkurznej podstaty, rozhodnutie súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu T. , a. s., G. , M. , X. G. , IČO: X. , o návrhu správkyne konkurznej podstaty JUDr. M .M ., advokátky, AK Š ., X. , o odvolaní veriteľa T. , K. , zapísaná v registri obchodných spoločností C. , zast. Advokátska kancelária, S., s. r. o., Mgr. D. S., advokátka, K. , proti Opatreniu Krajského súdu v Bratislave z 13. januára 2010 č. k. 4 K 367/99 -888, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Subjektívna prípustnosť dovolania reflektuje stav procesnej ujmy v osobe určitého účastníka konania, ktorý sa prejavuje v porovnaní najpriaznivejšieho výsledku, ktorý odvolací súd pre účastníka mohol založiť svojím rozhodnutím, a výsledku, ktorý svojím rozhodnutím skutočne založil. Z povahy dovolania ako opravného prostriedku plynie, že oprávnenie ho podať (tzv. subjektívna prípustnosť) má účastník, v neprospech ktorého toto porovnanie vyznieva a ak je spôsobená ujma na základe dovolania odstrániteľná tým, že dovolací súd napadnuté rozhodnutie zruší. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd rozhodol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 107 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , so sídlom v R. , zastúpeného JUDr. F. V. , advokátom v S., proti žalovan ej Slovenskej republike – Štátnym lesom Tatranského národného parku , so sídlom v Tatranskej Lomnici č. 66 , zastúpen ej JUDr. D. M. , advokátom v P., o náhradu škody v sume 694 890 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 17 C 196 /20 11 , o dovolaní žalovanej p
Meritum 46 767 154,16 eura
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/377/2013 Identifikačné číslo spisu: 4412211338 Dátum vydania rozhodnutia: 29.10.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4412211338.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Lawyer Partners, a. s., so sídlom v Bratislave, Prievo
MENU