Nájdené rozsudky pre výraz: Povinnosti povinnej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
122 dokumentov
5 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nemožno opomenúť, že žalovaný nie je povinný spracovávať a vytvárať rôzne prehľady, či tabuľky informácii týkajúcich sa vyúčtovania hodinových odmien, ktoré v momente podania žiadosti žalovanému na správnom orgáne neexistovali, alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie. Zo zisteného skutkového stavu veci sa nedá jednoznačne zistiť, či by žalovaný túto informáciu musel vytvoriť, alebo sa táto v jeho systéme nenachádzala. Zo zákona č. 211/2000 Z.z. nevyplýva povinnosť vyhľadávať a zhromažďovať pre žalobcu informácie, ktoré sa v ich ori ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu: Coryn s.r.o., so sídlom Jesenná 8, Prešov, IČO : 36 510 645, právne zastúpený: JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, so sídlom Jesenná 8, Prešov, proti žalovanému: Primátor mesta Prešov, so sídlom Hlavn
Právna veta: Za majetkovú krivdu treba považovať každé odňatie veci za podmienok, predpokladaných ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 87/1991 Zb., bez ohľadu na rozsah zníženia majetkového substrátu spôsobeného odňatím veci. Zmena funkčnosti a využitia nehnuteľnosti sama osebe ešte neznamená stratu pôvodného stavebno-technického charakteru (§ 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb..) Doplnenie: Zákon nevymedzuje pojem „majetková krivda“. Pokiaľ však ide o oblasť občianskoprávnych vzťahov, možno za majetkovú krivdu označiť každé odňatie veci v tzv. rozhodnom období niektorou z právnych skutočností, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa domáhali, aby bol odporca zaviazaný uzavrieť s nimi dohodu o vydaní nehnuteľnosti, zapísanej pôvodne ako vlastníctvo ich rodičov v evidencii nehnuteľností, vedenej ako pare. č. 1460 na liste vlastníctva č. 570, k. ú. Banská Bystrica. Taktiež žiadali nehnuteľnosti fyzicky im vydať a zaplatiť náhradu trov konania. Návrh odôvodnili tým, že v danej veci sú splnené podmienky pre zmiernenie následkov majetkovej krivdy podľa § 6 ods. 1 písm. k/ zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehab
Kľúčové slová: predkupné právo štátu
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám...... V tomto prípade predkupné právo štátu vzniká priamo zo zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že vlastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200177 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200177.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej vec i žalobcu (sťažovateľa): Poľnohospodárska Pôda, s.r.o., IČO: 44 138 369, Žehrianska 3179/3, Bratislava, za
Kľúčové slová: predkupné právo štátu
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám..... V tomto prípade predkupné právo štátu vzniká priamo zo zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že vlastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200137 Dátum vydania rozhodnutia: 19. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200137.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthot yovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Poľnohospodárska Pôda s.r.o., Žehrianska 3179/3, Bratisl
Kľúčové slová: vydanie vecimimosúdne rehabilitácie
R 94/1998
Právna veta: Oprávnená osoba, ktorej podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách boli vydané nehnuteľnosti, je povinná uhradiť sumu, ktorú vyrovnal štát vyporiadaním podľa osobitných predpisov, ak na nehnuteľnosti ku dňu jej prevzatia štátom viazli pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností (§ 10 ods. 2 cit. zákona); oprávnená osoba nemá túto povinnosť, ak uvedené pohľadávky boli zabezpečené záložným právom.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 25. októbra 1994 sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 7361,43 Sk na tom základe, že odporcovi boli podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vydané nehnuteľnosti, na ktorých viazla pohľadávka štátu v sume, ktorá tvorí žalobnú pohľadávku a odporca ju odmieta zaplatiť. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom zamietol návrh žalobcu s odôvodnením, že pohľadávka v danom prípade nebola zabezpečená obmedzením prevodu nehnuteľnosti, ako to predpokladá právna úprava
Právna veta: Z disciplinárnych konaní podľa zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a z rozhodnutí v nich vydaných vyplývajú práva a povinnosti len policajtom, voči ktorým je dané konanie vedené, a preto žalobca, ako oznamovateľ spáchania trestného činu, nie je účastníkom disciplinárnych konaní začatých z podnetu správneho orgánu, nakoľko nedochádza k zmene právneho postavenia oznamovateľa trestnej činnosti.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením podľa § 98 ods. 1 písm. e/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „S.s.p.“) odmietol žalobu sťažovateľa, ktorou sa domáhal preskúmania dvoch rozhodnutí a predchádzajúcich konaní žalovaného a žiadal, aby súd postupoval podľa § 250b ods. 2 O.s.p. a uložil žalovanému povinnosť doručiť mu rozhodnutia žalovaného ako účastníkovi týchto konaní. 2. Krajský súd napadnuté uznesenie odôvodnil tým, že podľa § 231 zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov P
Právna veta: Ak oprávnená osoba (§ 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb.) uplatnila včas svoj nárok na vydanie veci a po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. zomrela, nastupujú do jej práv dedičia podľa ustanovení Obč. zák. Doplnenie: Zákon č. 87/1991 Zb. v ustanovení § 5 ods. 2 umožňuje oprávnenej osobe uplatniť nárok podaním výzvy na vydanie veci u povinnej osoby a to do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak tak v ustanovenej lehote neurobí, jej nárok zanikne. Písomnou výzvou sa nárok uplatňuje (aj konkretizuje) a úkonmi podľa § 5 ods. 3 alebo 4 sa ďalej realizuje. Takto realizova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 25. 9. 1991 sa žalobca J. D. domáhal uloženia povinnosti žalovanému vydať mu nehnuteľnosť evidovanú na liste vlastníctva č. 2721 „v takom rozsahu, ako to bude vyznačené na geometrickom pláne“. Vydania nehnuteľnosti sa domáhal s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb., pretože kúpnu zmluvu z 1. 6. 1969 so žalovaným uzavrel v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Žalobca J. D. v priebehu konania 22. 12. 1991 zomrel. Súd po prerušení konania pod
Právna veta: Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Prešove rozsudkom z 1. marca 2004, č. k. 12 C 197/2002-27, určil neplatnosť darovacej zmluvy, ktorou darujúca žalovaná 1/ darovala obdarovanému žalovanému 2/ svoje podiely pod B 1, 2 v jednej polovici z nehnuteľnosti v katastrálnom území B., parcela 6-záhrada 736 m2, parcela 9-zastavaná plocha 82 m2, parcela 10-záhrada 408 m2 s príslušen­ stvom, podľa ktorej bol povolený vklad vlastníckeho práva Okresným úra­ dom v Prešove, katastrálnym odborom, pod č. V 1965/2000 dňa 15. ja­ nuár
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údajeprávo na ochranu súkromia
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisnauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: I., bytom C. , L. , zastúpený advokát kou JUDr. Zuzanou Kollárovou , Advokátska kancelária so sídlom Zimná 59, Spišská Nová Ves , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovensk
MENU