Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti predávajúceho

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 175

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
726 dokumentov
10 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Právna veta: Kasačný súd vyhodnotil ako dôvodnú námietku sťažovateľa týkajúcu sa nesprávneho právneho posúdenia, ktorá namieta záver, že konanie sťažovateľa je konaním v rozpore s dobrými mravmi podľa § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. K veci kasačný súd uvádza, že ustanovenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. je príliš všeobecné, nekonkrétne a tým aj neurčité. V tomto ustanovení a ani v inom právnom predpise nie je vymedzený pojem „ohrozovanie mravnosti“, resp. „ohrozovanie mravnosti maloletých“, a preto podľa názoru kasačného súdu takéto neurčité, všeobecné vymedzenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/16/2018 4017200084 28. februára 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:4017200084.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu Ladislava Bogyoa BADA-BING, Sídl. Lúky 1135/66, 952 0
Kľúčové slová: povinnosti predávajúcehoreklamácia
Právna veta: Prevzatím výrobku do reklamačného konania vznikajú povinnosti pre predávajúceho, medzi ktoré patrí aj to, že ak predávajúci chce reklamáciu zamietnuť, musí výrobok zaslať na odborné posúdenie, o čom nemôže rozhodnúť spotrebiteľ, ale predávajúci. Preto odvolací súd nemohol prihliadnuť k vyjadreniam obsiahnutým v štyroch listoch zo dňa 20. novembra 2008 a 21. novembra 2008 spoločne označeným ako stanoviská účastníkov reklamačných konaní, doručených tunajšiemu súdu dňa 3. septembra 2010. Súčasne poukazuje na skutočnosť vyplývajúcu z tvrdení žalobcu, že spotrebitelia požiadali o vybavenie re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr . Zuzany Ďurišovej a JUDr. J. Milučkého v právnej veci žalobcu: J. B. , s miestom podnikania J. X. , P. B. , zastúpeného JUDr. T. B. , advokátom so sídlom D. X. , P. B. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšp
Právna veta: Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 108/2000 Z. z. upravuje náležitosti zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom tak, že ak je zmluva uzatváraná písomne, má obsahovať okrem všeobecných náležitostí kúpnej zmluvy stanovených v OZ aj ďalšie osobitné náležitosti v zmysle zákona č. 108/2000 Z. z., ktorými sú ustanovenia o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy. Výkladom tohto ustanovenia však nemožno dospieť k záveru o tom, že pri podomovom predaji sa zmluvy 8 1Sžo/115/2009 uzatvárajú len písomne a teda, že ak predávajúci v predmetnej veci uzavrel so s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: R. a.s., H., právne zastúpeného JUDr. M., advokátom v B., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI Bratislava, Prievozská č. 32, P. O. Box č. 29, Bratislava, o preskúmanie zákonnost
Právna veta: V konaní sa preukázalo, že v čase kontroly v oboch prevádzkach nebol reklamačný poriadok umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v zmysle § 18 ods. 1 zákona a preto neobstojí námietka žalobcu, že reklamačný poriadok by bol na požiadanie k nahliadnutiu spotrebiteľom a v prevádzke nebol na viditeľnom mieste preto, že ho dali v tom čase zarámovať. Túto námietku, ktorú žalobca uvádzal až v štádiu správneho konania, pričom vedúca prevádzkarne do záznamu nič také neuviedla, považuje aj odvolací súd za účelovú, ktorú by i tak ako právne bezvýznamnú nebolo možné zohľadniť, keďže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., právnej veci žalob cu: V. s.r.o., so sídlom A. , právne zastúpeného JUDr. M. , a dvo kátom v o Z. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI Bratislava , Prievozská č . 32, Bratislava, o preskúm
Právna veta: Pyrotechnické predmety triedy II môžu byť predávané samoobslužným spôsobom iba za prítomnosti predavača, ktorý upozorní kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podá kupujúcemu potrebné vysvetlenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutie žalovaného zo dňa 14. 8. 2006, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Ž. pre Žilinský kraj zo dňa 1. 2. 2005, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa žalobcovi uložená pokuta vo výške 16 596,96 € (500 000 Sk) za porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v z
Kľúčové slová: Povinnosti predávajúcehosankcie zákon č. 250/2007
Právna veta: Za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. môže správny orgán, ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa.Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti v prieb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: J.-H., s.r.o., zastúpeného JUDr. M. M., proti žalovanému: SOI, ÚI SOI, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: P/884/1/2003 zo dňa 7. júna 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 634/1992 zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), s výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 153/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: K., a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. J. H.,, B., proti žalovanému: S.O.I., Ú. I. S.O.I. so sídlom v B., , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0094/1/2005 zo dňa 2. decembra 2005 na odvola
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu zaujala stanovisko aj k otázke nevyhnutnosti konkretizácie skutku a jeho miesta v rozhodnutí. Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrok rozsudku presne označovať trestný čin, ktorého sa týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, U priestupkoch je obdobná právna úprava, keď výrok rozhodnutia o priestupku musí obsahovať tiež po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/33 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUD r. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, so sídlom Hlavné nám. 12, Kežmarok, v zastúpení Beňo & partners, Advokátska kancelária, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad , proti žalov
MENU