Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti vrátiť dávku poskytnutú neprávom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo orgánu sociálneho zabezpečenia požadovať vrátenie dávky vyplatenej neprávom zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, kedy sa orgán sociálneho zabezpečenia po prvý raz dozvedel o skutočnosti, odôvodňujúcej preplatok vymáhať.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím odporkyne z 26. apríla 2001 bola navrhovateľke s poukazom na § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) uložená povinnosť vrátiť do 30 dní neprávom vyplatený vdovský dôchodok v celkovej sume 44 212,- Sk, ktorý navrhovateľka poberala v období od 8. septembra 1991 do 7. novembra 1995, hoci vedela alebo z okolností musela predpokladať, že uvedená dávka sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. Zmen
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na vrátenie dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 1. júla 1999 odporkyňa odňala od 22. septembra 1999 sirotský dôchodok navrhovateľkinmu synovi Danielovi preto, že 31. augusta 1999 prestal spĺňať podmienky pre jeho poberanie. Toto rozhodnutie odporkyňa zrušila svojím rozhodnutím z 22. septembra 1999 s odôvodnením, že menovaný podmienky pre ďalšie vyplácanie tejto dávky spĺňa. Odporkyňa rozhodnutím zo 17. februára 2000 uložila navrhovateľke podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (
Právna veta: Ak organizácia vstúpi do záväzkového vzťahu, ktorý existoval už v čase zániku jej právneho predchodcu a ktorý vznikol právoplatným rozhodnutím o povinnosti vrátiť preplatok na dávke dôchodkového zabezpečenia, nie je rozhodujúce, či takýto záväzok bol v čase prechodu práv a povinností známy alebo neznámy, evidovaný alebo neevidovaný, zistený alebo nezistený.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. júna 1993 odporkyňa podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) uložila organizácii SEMEX, š. p., Šľachtiteľská stanica vo V. povinnosť nahradiť jej do 30 dní sumu 46 632,- Sk, ktorá bola za obdobie od 16. októbra 1988 do 19. februára 1993 (ďalej len „rozhodné obdobie“) neprávom vyplatená na vdovskom dôchodku jej zamestnankyni A. K., bývajúcej vo V. Rozhodnutie odôvodnila včasným nenahlásení
Právna veta: Zamestnávateľ (organizácia) i príjemca dávky zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy podľa § 110 zákona č. 100/1988 Zb. spoločne vtedy, ak každý z nich porušil povinnosti, uložené mu v zákona a preto obaja zavinili, že dávka sa poskytla neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila. Účastníkmi správneho konania sú v tomto prípade príjemca dávky aj zamestnávateľ, lebo zodpovednosť za poskytnutie dávky neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila ich podľa §110 zákona zaťažuje spoločne. O povinnosti zaplatiť sumu, ktorá predstavuje preplatok na dávke, treba rozhodnúť jedným rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom zo 4. decembra 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne zo 7. júna 2001, ktorým navrhovateľke uložila povinnosť vrátiť jej do 30 dní sumu 25 510,- Sk, v období od 2. februára 2001 do 29. júna 2001 neprávom vyplatenú na starobnom dôchodku navrhovateľkinej zamestnankyni V. U. Súd sa stotožnil s názorom odporkyne, že preplatok v danej veci zapríčinili poberateľka starobného dôchodku neoznámením rozhodných skutočností a aj navrhovateľka oneskoreným hlásením vstupu svojej zame
Právna veta: Poberateľa podpory v nezamestnanosti nemožno považovať za nezaopatrené dieťa ani v čase školských prázdnin, ktoré bezprostredne nadväzujú na skončenie štúdia. Túto dobu možno započítať do doby sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, a teda nemôže byť ani dobou starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorá podmieňuje poskytovanie vdovského, ale i sirotského dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutia z 18. októbra 1999, ktorými odporkyňa uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť preplatok na vdovskom dôchodku v sume 3 424 Sk a preplatok na sirotskom dôchodku v sume 3 182 Sk, čo odôvodnila oneskoreným hlásením skutočnosti, že syn navrhovateľky prerušil štúdium. Krajský súd rozhodol tak po zistení, že navrhovateľka prevzala vdovský dôchodok za mesiac júl 1999 v sume 3 424 Sk a sirotský dôchodok na syna M. za mesiace jún a júl 1999 v sume
Meritum o vymoženie 33,19 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v M., N. č. X., M., proti povinnému R. Ď., bývajúcemu v D., o vymoženie 33,19 €, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 60 Er 816/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 30. októbra 2007 sp.zn. 4 CoE 116/2007 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo n
Meritum o vymoženie 33,19 €
Najvyšší súd 4 Cdo 194/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v M., N. č. X., M., proti povinnému R. Ď., bývajúcemu v D., o vymoženie 33,19 €, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 60 Er 816/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 30.
MENU