Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093167
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pôvod tovaru


Približný počet výsledkov: 204 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pôvod tovaru
  • povod nájdené 13077 krát v 2335 dokumentoch
  • tovar nájdené 58922 krát v 3344 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 201 dokumentov
Krajské súdy SR 371 dokumentov


Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, zdaniteľný obchod, správca dane, dôkazné bremeno , pôvod tovaru

Zbierka NS 4/2018
R 39/2018
Rozsudok
Právna veta: I. V prípade, že daňové orgány oprávnene a dôvodne spochybnia existenciu a pôvod tovaru, ktorý mal byť predmetom obchodovania, je dôvodne namieste otázka, s akou odbornou starostlivosťou daňový subjekt pristupoval k realizácii zdaniteľného obchodu, keď obchodoval s niečím, čo neexistovalo. Obchod, o ktorom svedčí len existencia formálnych dokladov, nevystihuje reálnu podstatu a ekonomický účel podnikania, naopak, dá sa hovoriť o podieľaní sa na zneužití práva vyplývajúceho zo zásady neutrality dane z pridanej hodnoty všetkými zúčastnenými článkami v obchodnom reťazci. II. Správca dane je o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1016200846 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1016200846.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Soni Langovej a JUDr. Moniky Vala šikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobca): JAZO s.r.o., IČO: 35 820 535, Rebarborová 1, Bratislava, .
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňový subjekt

Zbierka NS 5/2015
R 69/2015
Rozsudok
Právna veta: I. Ak konaniu daňového subjektu vzhľadom na skutkové okolnosti posudzovanej veci chýba akýkoľvek ekonomický zmysel, je potom potrebné vzhľadom na všetky okolnosti posudzovanej daňovej veci vyvodiť logický záver, že i napriek formálnemu deklarovaniu podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bolo v danom prípade zo strany daňového subjektu sledovanie jediného účelu, a to iba získanie nadmerného odpočtu. II. Nemožno potom takémuto konaniu daňového subjektu prostredníctvom daňového práva poskytnúť pre daňové účely príslušnú ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... možné preukázať iba zisťovaním pohybu tovaru v reťazci spoločností, v ktorých M. V. bol konateľom. Snahou správcu dane bolo zistiť pôvod tovaru, t.j. kto bol prvotným dodávateľom tovaru, cez ktorú obchodnú spoločnosť v reťazci obchodných sp oločností, v ktorých je žalobca .
Právna veta: I. Vymedzenie lehoty na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly a na predloženie dôkazov (minimálne 15 pracovných dní) je v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uvážení správcu dane. Pri výkone tohto oprávnenia je povinný prihliadať predovšetkým na to, aby bola daňovému subjektu s prihliadnutím na rozsah a náročnosť protokolu poskytnutá dostatočná možnosť uplatniť svoj vplyv na priebeh a výsledok konania využitím zodpovedajúcich procesných práv. II. Správca dane je povinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . je nekontaktný, správcovi dane sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo od tejto spoločnosti zaobstarať doklady o dodaní tovaru žalobcovi a o pôvode tovaru. Žalobca do ručil správcovi dane zmluvu o prevode vlastníctva bytu nachádzajúceho sa v Trenčíne, ul. Rybárska 2B/7392, uzavretú medzi .
Kľúčové slová: zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, miesto spáchania trestného činu, dištančný delikt

Zbierka NS 3-4/1994
R 47/1994
Uznesenie
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu nekalej súťaže podľa § 149 Tr. zák. je nielen miesto, kde došlo k nekalému konaniu, ale aj miesto, kde došlo k škodlivému následku (tzv. dištančný delikt).

Úryvok z textu:
... USA do československých kartónov, k odstráneniu identifikačných znakov pôvodne amerického tovaru a ich nahradeniu certifikátmi na československý pôvod tovaru a následnému odpredaju ako tovaru československého pôvodu. K tomu došlo v Mäsokombináte v Trnave, v Mäsopriemysle v ... do krajín EHS ako tovar československý, v dôsledku čoho boli uvádzaní do omylu zahraniční odberatelia o pôvode tovaru, čím došlo k poškodeniu dobrého mena československého mäsopriemyslu a zastaveniu vývozu mäsa a mäsových výrobkov do .
Kľúčové slová: účastníci, právna subjektivita právnickej osoby, právnická osoba

Zbierka NS 5/2002
R 86/2002
Rozsudok
Právna veta: Právnickou osobou je aj taký subjekt, o ktorom to zákon neustanovuje, ale mu priznáva vlastnosti, ktorými sa právnické osoby charakterizujú (názov, sídlo, vlastnú organizačnú štruktúru, vymedzenie orgánu oprávneného radiť ho a konať v jeho mene, vymedzenie vlastného majetku slúžiaceho na plnenie jeho úloh, vymedzenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému a pod..) Právnickou osobou je preto aj colný úrad, lebo ustanovenia Colného zákona mu priznávajú vlastnosti právnickej osoby, ktorá má spôsobilosť na práva a povinnosti.

Úryvok z textu:
... riaditeľstvo, ktoré ako jediná rozpočtová organizácia plní úlohy v oblasti colníctva, colných sadzieb, colnej hodnoty a nomenklatúrneho zaraďovania a označovania pôvodu tovaru, colnej štatistiky a pod., takže len ono môže v týchto veciach konať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa .
Právna veta: Podľa zákona o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov v daňovom konaní je povinnosťou platiteľa dane preukázať vierohodnosť a správnosť daňových dokladov, ktorými si uplatnil odpočet DPH, tak ako to vyžaduje príslušné ustanovenie zákona. Príslušné ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty je § 47 ods. 3/, ktoré ukladá povinnosť preukázať daňový doklad platiteľovi, za obligatórny daňový doklad na uplatnenie nároku na oslobodenie od dane podľa odseku 1 a 2 určuje písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa zákonov toho členského štátu EÚ, z ktorého bol reálne vyvezený, je v rozpore s princípom zákazu diskriminácie z hľadiska pôvodu tovaru a teda v rozpore s článkom 15 smernice Rady č. 77/388. O uvedených námietkach, totožných so žalobnými námietkami, krajský .
Právna veta: Podľa článku 78 bod 2 colného kódu po prepustení tovaru môžu colné orgány kontrolovať obchodné doklady vzťahujúce sa k dovozným alebo vývozným operáciám z tovarom alebo k následným obchodným operáciám z týmto tovarom s cieľom presvedčiť sa o správnosti údajov uvedených v colnom vyhlásení, kontrolu je možné vykonať u deklaranta alebo inej osoby, ktorá sa priamo alebo nepriamo obchodene podieľa na uvedených operáciách, alebo u akejkoľvek inej osoby, ktorá má u seba uvedené doklady a údaje na obchodné účely. Colné orgány môžu taktiež prehliadať tovar pokiaľ ho ešte je možné predložiť. Z uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Co lné riaditeľstvo SR. C olný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZIN) a záväzné informácie o pôvode tovaru. Túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republi ky. Jedine tieto orgány majú zákonné oprávnenie na území Slovenskej republiky vyjadriť .
Kľúčové slová: miesto dodania tovaru, pohyblivá dodávka tovaru

Právna veta: Jediný pohyb tovaru môže byť pripočítaný iba jednej z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok (pohyblivá dodávka) a to platí bez ohľadu na to, ktorá zo zdaniteľných osôb má právo disponovať s tovarom počas jeho zaslania alebo dopravy, pre účely správnej aplikácie zákona č. 222/2004 Z.z. Pretože len jedna dodávka v obchodnom reťazci J., s.r.o., K. – žalobca – D. T. S., a.s., B., môže byť dodávka spojená s prepravou, čiže pohyblivá, správca dane skúmal, ktorá dodávka tovaru je pohyblivá dodávka tovaru, a ktorá je nepohyblivá dodávka. Keďže prepravu tovaru si zabezpečil žalobca v súvislosti s dodaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodávateľa tovaru ako dôležitého článku k predmetu skúmania, bez korelatívneho prehodnocovania CMR , vystavených týmto dodávateľom pre žalobcu v súvislosti s pôvodom tovaru, ten to nespolupracujúci subjekt bol v konaní dobromyseľný a predložené doklady splnomocneným zástupcom bez akejkoľvek účtovnej evidencie DPH považované za .
Právna veta: Z ustanovenia článku 236 bodu 2 Colného kódexu Spoločenstva vyplýva, že právo na vrátenie dovozného alebo vývozného cla zaplateného v čase, kedy toto podľa právnych predpisov nebolo dlžné, je koncipované ako preklúzia, t.j. toto právo zaniká jeho neuplatnením v zákonom stanovenom čase, pričom na zánik takéhoto práva sa prihliada ex offo, z úradnej povinnosti. V danom prípade je to v lehote troch rokov odo dňa, kedy bola suma tohto cla oznámená dlžníkovi. Sumu colného dlhu je možné dlžníkovi oznámiť doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia podľa § 36 colného zákona (§ 53 ods. 1 colného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tiež odborným útvarom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „Finančné riaditeľstvo SR“) – oddelením nomenklatúry pôvodu tovaru a colnej kontroly , odboru colného. Krajský súd po vyhodnotení postupu žalovaného konštatoval, že tento pri ... niektorých zákonov Colný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovensk ej republiky. Podľa článku 5 vykonávacieho nariadenia Komisie .
Právna veta: Prináleží vnútroštátnym orgánom a súdom, aby zamietli priznanie práva na odpočet, ak sa vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že toto právo sa uplatňuje podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom (pozri rozsudky Bonik, C 285/11, EU:C:2012:774, body 35 a 37, ako aj citovanú judikatúru, a Maks Pen, C 18/13, EU:C:2014:69, bod 26). Jedná sa o prípady, keď daňový podvod spácha samotná zdaniteľná osoba, ale aj vtedy, ak zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že sa svojím nadobudnutím zúčastňuje na plnení, ktoré je súčasťou podvodu vo vzťahu k DPH. Len v takom prípade sa zdaniteľná osoba musí p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tovaru. 16. Žalobca ako obchodník s produktmi živočíšneho pôvodu neviedol záznamy tak, aby bola zabezpečená sledovateľnosť pôvodu tovaru, nežiadal od svojho dodávateľa žiadne dokumenty sprevádzajúce tovar v priebehu distribúcie potravín. Ani do dávateľom fakturovaný ... pričom bolo zistené, že žiadna zo spoločností zap ojených do tohto reťazca neuvádzala sprievodnú dokumentáciu z krajiny pôvodu tovaru, tovar bol v neustálom fakturačnom a prepravnom kolobehu. Žalobca, ani jeho dodávateľ, ani dodávateľ z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.