SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343718
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • povolenie nájdené 29299 krát v 5318 dokumentoch
  • na nájdené 2456047 krát v 67049 dokumentoch
  • trvaly nájdené 21691 krát v 10333 dokumentoch
  • pobyt nájdené 24815 krát v 4617 dokumentoch
  • uzemie nájdené 53724 krát v 13063 dokumentoch
  • slovensky nájdené 547370 krát v 66099 dokumentoch
  • republika nájdené 534399 krát v 66097 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 29 dokumentov


Právna veta: Zákonodarca má značný priestor na úpravu pobytových režimov, a to zvlášť pri dlhodobejších formách. Napokon trvalý pobyt je predpokladom aj na získanie štátneho občianstva. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyvážil ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavne procesné práva, resp. právo na ochranu rodinného života, akcentujúc bezpečnosť štátu. Zákonodarca uprednostnil bezpečnosť nielen z hľadiska jej samej, ale aj z hľadiska utajenosti spravodajských informácií. V konfrontácii s bezpečnosťou štátu zákonodarca uprednostnil len ochranu života a zákaz mučenia. Je nepoch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca , PhD., v právnej veci žalobcu: M. M. , bytom B. X. , X. X. B. , štátny občan Ruskej federácie , právne zastúpeného Advokátska kancelária Škamla, s.r.o ., Makovického 15, 010 01 Žilina, proti žalovanému : Prezídium policajného .
Právna veta: I. Účelové manželstvo predstavuje také manželstvo, k uzatvoreniu ktorého došlo s cieľom získať pobyt, pričom preukázať takýto účel manželstva je povinnosťou správnych orgánov. II. Účelové manželstvo je taký zväzok, pri ktorého uzavretí boli dané dva úmysly snúbencov: jednak úmysel negatívny, neviesť spoločný rodinný život ako manželia, a potom úmysel pozitívny, totiž obísť zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. III. Pri preukazovaní účelovosti manželstva je nutné sa zamerať ako na úmysel obchádzať z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Azs 228/2015-40 zo dňa 09.12.2015). Zároveň platí, že i manželstvá uzatvárané výlučne účelovo v snahe získať povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky budú z hľadiska súkromného práva platné a existentné. Z hľadiska verejného práva (cudzineckého práva), ak správny orgán zistí, že manželstvo .
Právna veta: Pokiaľ dôjde k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva žalobcu na súkromie a rodinný život garantovaného Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd (čl. 8 ods. 1 Dohovoru) a na druhej strane práva štátu na zásah do tohto práva z dôvodu potreby ochrany bezpečnosti a verejného poriadku (čl. 8 ods. 2 Dohovoru), teda k stretu záujmu súkromného so záujmom verejným, treba, aby v administratívnom konaní bolo nad všetky pochybnosti preukázané, že z konania žalobcu hrozí Slovenskej republike ohrozenie verejnej bezpečnosti, pričom v tejto súvislosti správny orgán zváži aj hľadisko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okolností, ktoré mali vplyv na rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti žalobcu o udelenie povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, táto však musí spĺňať podmienku preskúmateľnosti z pohľadov, ktoré sú pre jej použitie nevyhnutné. ... podľa § 39 ods. 2 písm. a), c) zákona o pobyte cudzincov a prvé povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky žalobcovi neudelilo. V dôvodoch rozhodnutia prvostupňový správny orgán poukázal na to, že preverovaním zistil, že .
Právna veta: Základným problémom bola odpoveď na otázku, či hráči mali voči slovenskému správcovi dane daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, tzv. obmedzenú daňovú povinnosť, alebo aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť. Podľa ZDP je základným kritériom pre rozlíšenie, či športovec je daňovníkom s obmedzenou resp. neobmedzenou povinnosťou otázka domicilu, ktorú rieši ZDP v § 2 ods. 2, 3 a 4. V prípade športovcov G, H. a B sa títo v dôsledku vykonávania športovej činnosti nezdržiavali v rozhodnom obd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona, d aňovníci, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo ktorí majú povolenie na dlhodobý poby t alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len "bydlisko") alebo sa tu obvykle zdržiavajú, majú daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na príjmy plynúce zo zdrojov na .
Právna veta: Správny poriadok v ustanoveniach § 46 a § 47 vymedzuje obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia. Dôležitou súčasťou rozhodnutia je odôvodnenie, ktoré nadväzuje na výrokovú časť rozhodnutia. Správny poriadok zakotvuje povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu. Správny orgán musí v odôvodnení opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy z ktorých vychádzal a ako sa vysporiadal s návrhmi na vykonanie dôkazov zo strany účastn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správneho orgánu k otázke posúdenia okolností, ktoré mali vplyv na rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zamietnutí žiadosti žalobcu o udelenie povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, táto však musí spĺňať podmienku preskúmateľnosti z pohľadov, ktoré sú pre jej použitie nevyhnutné. V danom prípade odvolací správny orgán .
Právna veta: Pokiaľ dôjde k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva žalobcu na súkromie a rodinný život garantovaného Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 8 Dohovoru) a na druhej strane práva štátu na zásah do tohto práva (čl. 8 ods. 2 Dohovoru), teda k stretu záujmu súkromného so záujmom verejným, je potrebné, aby v administratívnom konaní bolo preukázané, že v prípade žalobcu neboli splnené zákonom stanovené podmienky na prvé povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Správny orgán musí zvážiť aj hľadisko súkromné, či odopretím udelenia povolenia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob cu : S., nar. X. , štátny príslušník Tuniska, bytom J., zastúpený advokátom JUDr. S., S., proti žalovanému : Ministerstvo vnútra SR , Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, Bratislava, Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Hrobákova 44, .
Kľúčové slová: povolenie na pobyt, povolenie na zamestnanie

Právna veta: Cudzí štátny príslušník, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt na území členského štátu na účely uzatvorenia manželstva, resp. na účely zlúčenia manželstva a pracoval tam po dobu dlhšiu ako jeden rok pre rovnakého zamestnávateľa na základe platného pracovného povolenia, má v súlade s týmto ustanovením nárok na obnovenie pracovného povolenia, i keď v čase posudzovania žiadosti už bolo jeho manželstvo rozvedené. Je však potrebné rozlišovať medzi pracovným povolením a povolením na trvalý pobyt. Povolenie na pobyt, ktoré bolo udelené za účelom zlúčenia rodiny nesmie správny orgán zrušiť v prípad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zboru Bratislava č. p. UHCP -2336 - 8/RHCP -BA -OCP -Ž-2009 -jak zo dňa 28.05.2009 o zrušení povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) podľa § 42 ods. 1 písm. a / zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a .
Právna veta: Účelom zákona o sociálnych službách je vytvoriť podmienky poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohy súvisiace so zabezpečovaním a poskytovaním sociálnych služieb zákon zveril do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. Obec a vyšší územný celok fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby, poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytnutie sociálnej služby. Tejto povinnosti obce a vyššieho územného celku zodpovedá právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v prípade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) rodinný príslušník cudzinca uvedeného v písmene b), ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, e) cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slo venskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, f) cudzinec, ktorý nie je .
Kľúčové slová: výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname

Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 328/2004 Z.z. v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a a) v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo b) osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 328/2004 Z.z. znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa § 5 ods. 7 pred s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo na žalobcovi, aby predložil v konaní relevantné dôkazy. Prípadné uzavretie manželstva so štátnou príslušníčkou Tureckej republiky, ktorá nemá udelené povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nie je , podľa názoru súdu , dôvodom na udelenie povolenia na prechodný pobyt žalobcovi z dôvodu ochrany jeho práva na rodinný .
Meritum neudelenie prvého povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
... rozsudkom krajský súd zrušil navrhovateľom napadnuté rozhodnutia, ktorými odporca zamietol žiadosť navrhovateľa o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 2 Ako vyplynulo z odôvodnenia napadnutého rozsudku, krajský súd dospel k záveru, že správne ... poukázal na to, že policajný útvar pri svojom rozhodovaní o žiadosti o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky prihliadal na skutočnosť, že navrhovateľ sa v čase od 19.12.2000 vedome zdržiaval .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.