Nájdené rozsudky pre výraz: povolenie na zamestnanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
68 dokumentov
4 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povolenie na pobytpovolenie na zamestnanie
Právna veta: Cudzí štátny príslušník, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt na území členského štátu na účely uzatvorenia manželstva, resp. na účely zlúčenia manželstva a pracoval tam po dobu dlhšiu ako jeden rok pre rovnakého zamestnávateľa na základe platného pracovného povolenia, má v súlade s týmto ustanovením nárok na obnovenie pracovného povolenia, i keď v čase posudzovania žiadosti už bolo jeho manželstvo rozvedené. Je však potrebné rozlišovať medzi pracovným povolením a povolením na trvalý pobyt. Povolenie na pobyt, ktoré bolo udelené za účelom zlúčenia rodiny nesmie správny orgán zrušiť v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu : S. G. , nar. X, štátn y príslušn ík Tureckej republiky , zastúpený Mgr. M. B. , advokátom, M. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Úradu hraničnej a cudzinecke
Kľúčové slová: štátny príslušník tretej krajiny
Právna veta: Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom“) alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JU Dr. Eleny Berthó tyovej , PhD., v právnej veci žalobcu: M. B. ,, nar. X. , štátny príslušník Ukrajiny , trvale bytom Ukrajina, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. A. M. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polí
Právna veta: Práca kuchára vykonávaná žalobcom v prevádzke každý deň počas obeda a poobede podľa vzájomnej dohody s ostatnými zamestnancami s týždenným časovým rozsahom podľa pracovnej zmluvy, za ktorú dostával mzdu týždenne v hotovosti a na konci roka podľa dosiahnutého zisku spoločnosti nezodpovedá postavenie podnikateľa, ktorý sám rozhoduje o činnosti obchodnej spoločnosti. Takáto činnosť vykazujúcu znaky práce bežného zamestnanca nespadá do rámca činností konateľa spoločnosti ako osoby, ktorá organizuje a riadi činnosť prevádzky. Charakter a obsah takýchto prác preukázateľne vykonávaných žalobco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: J. G. , nar. X. , š tátna príslušnosť Čínska ľudová republika, zastúpeného Advokátskou kanceláriou MULARČÍK a PARTNERI, s.r.o., Nám. M. Benku 15, P.OBOX 285 . 810 00 Bratislava, proti žalovanému
Právna veta: Funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným možno vykonávať na základe zmluvy o výkone funkcie. V prípade ak nedošlo medzi konateľom spoločnosti a samotnou spoločnosťou k uzavretiu zmluvy o výkone funkcie platí, že konateľ vykonáva svoju funkciu na základe mandátnej zmluvy, ktorej platnosť nevyžaduje písomnú formu. V každom prípade, bez ohľadu na zmluvný typ, vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom tejto spoločnosti je absolútnym obchodnoprávnym vzťahom. V zmysle zákonníka práce závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu (ani v občianskoprávno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka, a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobkyne: L. Y. , trvale bytom Čínska ľudová republika, pôvodne prechodne bytom R. , právne zastúpenej: Advokátska kancelári a MULARČÍK A PARTNERI, s.r.o., Námestie Benku 15, P.O. Box 285, 810 00 Brati
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné zopakovať, že v prípade ak žalobcovi bránili technické príčiny elektronicky zaregistrovať zamestnancov ku dňu vzniku poistenia, žalobca mal možnosť zrealizovať prihlásenie zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne aj iným spôsobom a to osobne na pobočke, sms, mailom alebo faxom. Žalobca teda nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z., teda prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200110 Dátum vydania rozhodnutia: 15. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200110.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu právnej veci žalobcu: Coolfood, s.r.o., so sídlom Nová Ves 116, zastúpeného advokátskou k anceláriou Patajová Pataj, s.r.o., J. Chalupku 8, Banská Bystrica, IČO: 36 867 519, proti žalovanému: N
Právna veta: Zákonná definícia pojmu závislá práca je vymedzená ako práca vykonávaná: - vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca (vzťah subordinácie), - osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, - podľa pokynov zamestnávateľa, - v mene zamestnávateľa, - v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, - za mzdu alebo odmenu. Účelom zákonnej definície pojmu závislej práce je stanoviť kritériá, aby v aplikačnej praxi bolo možné objektívne rozlišovať medzi prácou jednotlivca vykonávanou v pracovnoprávnom vzťahu a medzi inými pracovnými aktivitami jednotlivca, ktoré v pracovnoprávnom vzťahu vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6014200216 Dátum vydania rozhodnutia: 3. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6014200216.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právne j veci žalobcu: Ľubomír Hančárik - KOVO, s miestom podnikania Tekovské Nemce 8, IČO: 33 326 371, právne zast
Meritum Zmenené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/12/2013 1010202056 14.05.2013 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2013:1010202056.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobkyne: Y., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť M. ľudová repu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/26/2016 1014201560 30. 11. 2017 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2017:1014201560.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: LEYUAN, s.r.o., so sídlom Tomášikova 27, Bratisl
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalobcu : HAI BAO, s.r.o., so sídlom Račianska 150, 831 54 Bratislava, IČO: 44 591 322 , právne zastúpený AK Mularčík a Partneri, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Nám. M. Benku 15, P.O. BOX 285, 81
MENU