Nájdené rozsudky pre výraz: pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
473 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ak súd, napriek tomu, že riadne nepredvolal opatrovníčku, ktorú sám ustanovil účastníčke konania o zbavenie spôsobilosti na právne úkony za účelom bránenia jej práv a právom chránených záujmov v súdnom konaní, na žiadne pojednávanie, dokonca ani na to, na ktorom prejednal a rozhodol vec, odňal tejto účastníčke možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (R 41/2002, R 32/2002). Dovolací súd na tomto mieste poznamenáva, že na veci nič nemení skutočnosť, že M. A. na zastupovanie v tomto konaní sama udelila plnú moc na svoje zastupovanie advokátke. 2. Spôsobilosť na právne úkony ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. S., bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Augustínom Tomášom, advokátom v Košiciach, ul. Floriánska č. 16, o pozbavenie M. A. spôsobilosti na právne úkony , umiestnenej v Zariadení pre s eniorov Harmónia, Prešov -Cemjata, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 24 Ps 10/2009, na dovolanie M. A. zastúpenej opatrovníčkou M . B., súdnou tajomníčkou Krajského súd u Prešov
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. V. , bývajúcej v H. , v konaní o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony F. T. , bývajúceho v H. , ved enej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 3 C 265/2011 , o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17 . októbra 201 2 sp. zn. 23 Co P 77 /201 2 takto r o z h o d o l : Dovola cie konanie z a s t a v u j e . Žiad en z účastníko
Právna veta: Ak sa vedie trestné konanie proti osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prípadne jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), pričom príslušný súd jej v občianskoprávnom konaní neustanovil opatrovníka a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku per analogiam môže takémuto obvinenému ustanoviť opatrovníka na výkon práv zákonného zástupcu v rozsahu ustanovenom v § 34 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 258 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v B. zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98 a podlá § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98, uznal obžalovanú T. Š. za vinnú z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podlá § 187 ods. 1 Tres
Právna veta: Z obsahu spisu vyplýva, že jedného z dedičov poručiteľky, súd úplne pozbavil spôsobilosti na právne úkony, pričom upustil od doručenia súdneho rozhodnutia menovanému. Listinou o ustanovení opatrovníka mu súd ustanovil podľa § 192 O. s. p. opatrovníčku, ktorá zložila sľub podľa § 180 O. s. p. Na pojednávaní v predmetnej dedičskej veci vzniesla právna zástupkyňa dedičky námietku o možnej kolízii záujmov medzi nespôsobilým dedičom a jeho zákonnou opatrovníčkou z dôvodu, že je manželkou dediča. Na základe tejto námietky súd prvého stupňa uznesením ustanovil nespôsobilému dedičovi pre dané konanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. H., rodenej H., narodenej X., zomrelej X., naposledy bytom v Š., vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10 D 296/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. januára 2008 sp. zn. 9 CoD 69/2007 a uzneseniu Okresného súdu Galanta z 30. apríla 2007 sp. zn. 10 D 296/2004, takto r o z h o d
Právna veta: V danom prípade ide o konanie o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony vyšetrovaného. Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. d/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, ktorý je všeobecným súdom občana, ak ide o konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony (...). Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol všeobecný súd občana, o ktorého spôsobilosti na právne úkony sa koná. Preto dôvodom na výnimku z tejto zásad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ndc 11 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa: I. C. , bývajúceho v N. ohľadom návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony vyšetrovan ej: I. C. , rod. P., bývajúc ej v N. , t.č. hospitalizovan ej v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie, Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie, zastúpená opatrovníkom M. G. , vyššou súdn ou úradníčk ou Okresného súdu Komárno, za účasti Okresnej prokuratúry Nové Zámky, vedenej na
Právna veta: U fyzických aj právnických osôb síce platí, že ich procesná spôsobilosť (spôsobilosť samostatne konať pred súdom) sa kryje s hmotnoprávnou spôsobilosťou vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, teda so spôsobilosťou na právne úkony (§ 20 O. s. p.), kým však u osôb fyzických sa obe diskutované spôsobilosti nadobúdajú v plnom rozsahu plnoletosťou (§ 9 ods. 1), za určitých (zákonom predpísaných) okolností môže dôjsť k pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony alebo k obmedzeniu v takejto spôsobilosti (§ 10 ods. 1 a 2 O. z.) a podmienkou existencie takýchto spôsobilostí ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Cdo /37 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu M. , bý vajúceho v L. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom v S., N. , proti žalovanej L. , spol. s r.o. , so sídlom v P., Ľ. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 19C/29/2014 , o dovolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Prešove z 22. októbra 2015 sp. zn. 12CoPr/3/2015 , takto r o z
Právna veta: Účastníkom konania o spôsobilosti na právne úkony (pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony), ako jedného z konaní, ktoré môže súd začať aj bez návrhu (§ 81 ods. 1 O.s.p.), je predovšetkým osoba, o ktorej spôsobilosti sa rozhoduje, zastúpená opatrovníkom pre konanie podľa § 187 ods. 1 O.s.p., ako aj navrhovateľ v prípadoch, v ktorých bolo konanie začaté riadnym návrhom na začatie konania (§ 79 ods. 1 O.s.p.), nie iba uznesením súdu vydaným podľa ustanovenia § 81 ods. 3 O.s.p. z podnetu občana či organizácie. Pokiaľ podalo návrh na začatie konania zdravotnícke zariaden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci spôsobilosti na právne úkony I. Č., narodenej X., bývajúcej v K., zastúpenej opatrovníčkou A. G., bývajúcou vo V., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp.zn. 2 Ps 1/2005, o dovolaní Š. Č., bývajúceho v K.a K. Č. st., bývajúceho v K., zastúpených Mgr. I. P., advokátom v Z., proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. júla 2006 sp.zn. 6 CoP 36/2006 rozhodol t a k t o : Dovolanie o d
Právna veta: Z ustanovenia § 192 ods. 2 v spojení s § 193 O.s.p., ktorý odkazuje na ustanovenia § 176 až § 180 O.s.p. vyplýva, že rozhodnutie o ustanovení opatrovníka A. K. po obmedzení spôsobilosti na právne úkony v rozsudku okresného súdu malo povahu uznesenia, tak ako to vyplýva z § 192 ods. 2 O.s.p. a § 176 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 193 O.s.p. V takomto prípade podľa ustanovenia § 214 ods. 2 písm.c/ O.s.p. nemal odvolací súd povinnosť nariadiť vo veci pojednávanie. Preto ak odvolací súd rozhodol bez nariadenia pojednávania vo veci formou uznesenia o výroku rozsudku okresného súdu majúceho povahu uzne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ D. C., bývajúcej v P., 2/ A. K., bývajúcej v P., 3/ J. K., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. P. Z., advokátom v P., za účasti Okresného prokurátora v Prievidzi, v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony A. K., narodenej X., bývajúcej v P., zastúpenej ustanovenou opatrovníčkou E. P., pracovníčkou Okresného súdu Prievidza, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod s
Právna veta: Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz a uloží v ňom povinnosť žalovanému, ktorý bol právoplatným rozsudkom súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, konanie trpí vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, pretože neboli splnené podmienky konania podľa ust. § 103 O. s. p..

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5M Ob do/3/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. R. C. , N. , zast. JUDr. S. P., advokátkou so sídlo m Z. , proti žalovanému: R. C. , N. adresa na doručovanie: D. , H. , o zaplatenie zmenkovej sumy 49 790,88 Eur s prísl. a zmenkovej odmeny 164,31 Eur , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 3 Zm 326/2009, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti zme nkovému
MENU