SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156913
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: pozbavenie spôsobilosti na právne úkony


Približný počet výsledkov: 65 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
  • pozbavenie nájdené 2185 krát v 941 dokumentoch
  • sposobilost nájdené 22998 krát v 10499 dokumentoch
  • na nájdené 2287037 krát v 64302 dokumentoch
  • pravny nájdené 645853 krát v 59556 dokumentoch
  • ukon nájdené 91634 krát v 26477 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 58 dokumentov
Krajské súdy SR 2203 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , proti odporcom 1/ JUDr. D. Š. , 2/ JUDr. O. T. , 3/ Mgr. R. H. , 4/ JUDr. Z. M. , 5/ JUDr. O. B. , o pozbavení spôsobilosti na právne úkony odporcov navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2012 sp. zn. 11 CoP 160/2012 takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľa o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu .
Právna veta: Z obsahu spisu vyplýva, že jedného z dedičov poručiteľky, súd úplne pozbavil spôsobilosti na právne úkony, pričom upustil od doručenia súdneho rozhodnutia menovanému. Listinou o ustanovení opatrovníka mu súd ustanovil podľa § 192 O. s. p. opatrovníčku, ktorá zložila sľub podľa § 180 O. s. p. Na pojednávaní v predmetnej dedičskej veci vzniesla právna zástupkyňa dedičky námietku o možnej kolízii záujmov medzi nespôsobilým dedičom a jeho zákonnou opatrovníčkou z dôvodu, že je manželkou dediča. Na základe tejto námietky súd prvého stupňa uznesením ustanovil nespôsobilému dedičovi pre dané konanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. H., rodenej H., narodenej X., zomrelej X., naposledy bytom v Š., vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10 D 296/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. januára 2008 sp. zn. 9 CoD 69/2007 a uzneseniu Okresného súdu Galanta z 30. apríla 2007 sp. zn. 10 D 296/2004, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: zákonný zástupca obvineného, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka

Zbierka NS 1/2002
R 3/2002
Uznesenie
Právna veta: Ak sa vedie trestné konanie proti osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prípadne jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), pričom príslušný súd jej v občianskoprávnom konaní neustanovil opatrovníka a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku per analogiam môže takémuto obvinenému ustanoviť opatrovníka na výkon práv zákonného zástupcu v rozsahu ustanovenom v § 34 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 258 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v B. zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98 a podlá § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98, uznal obžalovanú T. Š. za vinnú z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podlá § 187 ods. 1 Trestného zákona .
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. V. , bývajúcej v H. , v konaní o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony F. T. , bývajúceho v H. , ved enej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 3 C 265/2011 , o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17 . októbra 201 2 sp. zn. 23 Co P 77 /201 2 takto r o z h o d o l : Dovola cie konanie z a s t a v u j e . Žiad en z účastníkov nemá právo .
Kľúčové slová: spôsobilosť na právne úkony , zmenkový platobný rozkaz, skúmanie podmienok konania

Zbierka NS 7/2010
R 12/2010
Uznesenie
Právna veta: Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz a uloží v ňom povinnosť žalovanému, ktorý bol právoplatným rozsudkom súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, konanie trpí vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, pretože neboli splnené podmienky konania podľa ust. § 103 O. s. p..

Úryvok z textu:
... vyplýva z rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda č. k. 12 Ps 2/2005 -25 podal 14. apríla 2005 návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony svojho obyvateľa – R. C. . Žalobca ako i Okresný súd Bratislava V si túto skutočnosť mohli preveriť v Notárskom centrálnom registri .
Právna veta: 1. Ak súd, napriek tomu, že riadne nepredvolal opatrovníčku, ktorú sám ustanovil účastníčke konania o zbavenie spôsobilosti na právne úkony za účelom bránenia jej práv a právom chránených záujmov v súdnom konaní, na žiadne pojednávanie, dokonca ani na to, na ktorom prejednal a rozhodol vec, odňal tejto účastníčke možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (R 41/2002, R 32/2002). Dovolací súd na tomto mieste poznamenáva, že na veci nič nemení skutočnosť, že M. A. na zastupovanie v tomto konaní sama udelila plnú moc na svoje zastupovanie advokátke. 2. Spôsobilosť na právne úkony ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do jej práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, keď došlo u nej k neodôvodnenému pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony. Navrhovateľka chce takýmto spôsobom zamedziť, aby svoje finančné prostriedky za odpredaj nehnuteľnosti jej synovi získala ... k dovolaniu uviedlo, že preskúmanie otázky nesplnenia procesných podmienok a ich dodržanie v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony považuje za zásadné a plne sa stotožňuje s odôvodnením uvedeným v dôvodoch dovolateľky. Najvyšší súd .
Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... psychickým ochorením, ktoré vyústilo do pozbavenia spôsobilosti na právne úkony a túto skutočnosť zohľadnili pri vymedzení času trvania skutku, keď jeho koniec určili dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Podľa názoru krajského súdu sa ... o duševnom stave žalobkyne v posudzovanom období, ktoré predchádzalo právoplatnosti rozsudku o jej pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Žalobkyňa ako držiteľka nákladného vozidla mala v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení .
Právna veta: Konanie o osvojení sa začína na návrh budúceho osvojiteľa. Okruh účastníkov konania o osvojení dieťaťa je ustanovený v § 181 O.s.p. Účastníkmi tohto konania sú a/ – osvojované dieťa, zastúpené kolíznym opatrovníkom (§ 31 ods. 2 Zákona o rodine), osvojované dieťa súd vypočuje, len ak toto dieťa je schopné pochopiť význam osvojenia a výsluch nie je v rozpore s jeho záujmom (§ 182 ods. 1 O.s.p.); b/ – jeho rodičia, rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi v tých prípadoch, ak sú pozbavení rodičovských práv a povinností alebo sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... / – jeho rodičia, rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi v tých prípadoch, ak sú pozbavení rodičovských práv a povinností alebo sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; v týchto prípadoch je účastníkom konania poručník maloletého dieťaťa, rodičia osvojovaného dieťaťa nie sú účastníkmi tohto konania .
Právna veta: Aj podľa odvolacieho súdu v danom prípade žalovaný postupoval správne, ak rozhodol o námietkach žalobcu tak, že konanie pre nesplnenie zákonom predpísaných formálnych náležitosti zastavil. Bolo totiž povinnosťou žalobcu, resp. predkladateľa námietok predložiť aj výpis z obchodného registra spoločnosti Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., teda predložením dokladu podľa § 138 ods. 7 písm. c/ zákona (výpis z obchodného registra), ktorým by potvrdil skutočnosť, že osoba, ktorá námietky podpísala, je oprávnená konať za žalobcu, ako štatutár tejto spoločnosti. Nič na tom nemení ani fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že by žalovaný bol oprávnený požadovať i preukazovanie existencie fyzických osôb potvrdeniami z matrík, prípadne negatívne potvrdenie o obmedzení , či pozbavení spôsobilosti na právne úkony , tak uvedenú argumentáciu žalobcu označi l za absurdnú. Podľa ustanovení ZVO fyzické osoby nemajú povinnosť predmetné doklady predložiť , a preto .
Právna veta: Právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote patrí medzi základné práva ženy a v tomto súvise je zároveň primárnym objektom tohto trestného činu. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Násilie je v tomto prípade realizované v zmysle prekonania odporu ženy, za účelom dosiahnutia súlože, samozrejme proti vôli ženy a jej mienenému odporu, čomu zodpovedá pojem donútenie k súloži. (Hamranová, D.: Násilie páchané na ženách z legislatívneho hľadiska, trestné činy so skut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase skutku dosiahla plnoletosť, z hľadiska jej zraniteľnosti je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na mentálne postihnutie podľa rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, jej rozumové schopnosti predstavovali asi vek 5 až 6 rokov. Dovolací súd sa stotožňuje s kvalifikáciou skutku v bode 1 .
Právna veta: Z ustanovenia § 192 ods. 2 v spojení s § 193 O.s.p., ktorý odkazuje na ustanovenia § 176 až § 180 O.s.p. vyplýva, že rozhodnutie o ustanovení opatrovníka A. K. po obmedzení spôsobilosti na právne úkony v rozsudku okresného súdu malo povahu uznesenia, tak ako to vyplýva z § 192 ods. 2 O.s.p. a § 176 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 193 O.s.p. V takomto prípade podľa ustanovenia § 214 ods. 2 písm.c/ O.s.p. nemal odvolací súd povinnosť nariadiť vo veci pojednávanie. Preto ak odvolací súd rozhodol bez nariadenia pojednávania vo veci formou uznesenia o výroku rozsudku okresného súdu majúceho povahu uzne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v K., zastúpeného JUDr. P. Z., advokátom v P., za účasti Okresného prokurátora v Prievidzi, v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony A. K., narodenej X., bývajúcej v P., zastúpenej ustanovenou opatrovníčkou E. P., pracovníčkou Okresného súdu Prievidza, vedenej ... súdu bolo vydané v rozpore so zákonom. V tejto súvislosti poukazoval na to, že vo veci o pozbavení spôsobilosti na právne úkony A. K. ako aj o ustanovení opatrovníka rozhodol okresný súd vo forme rozsudku. Pokiaľ teda bolo rozhodnuté .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.