SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351898
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pozemky nemožno vydať


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pozemky nemožno vydať
  • pozemok nájdené 56956 krát v 5366 dokumentoch
  • mozno nájdené 166718 krát v 45284 dokumentoch
  • vydat nájdené 16561 krát v 9505 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 34 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Dedičom po pôvodnom vlastníkovi sa nepriznáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré žiadajú vydať, lebo na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia a podľa zákona o pôde sa podľa § 11 ods. 1 písm. f) takýto pozemok nevydáva. Zároveň uviedol, že nepriznaním vlastníckeho práva k predmetnému pozemku nie je dotknuté právo dedičov po oprávnenej osobe na náhradu podľa § 11 ods. 2 zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľov: 1) J. L. , N. , 2) Mgr. M. L. , N. , 3) V. L. , N. , 4) Ing. J. L. , N. , 5) E. T. , B. , všetci zastúpení advokátom JUDr. P. M. , AK so sídlom v K. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice – mesto , Popradská 78, Košice, za účasti: Slovenský pozemkový fond, Letná 27, Košice , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 10. mája 2010, č. 229/27/2010 -Ga, o odvolaní .
Kľúčové slová: pozemky nemožno vydať, reštitučný nárok, vydanie nehnuteľnosti

Právna veta: Vychádzajúc z okolností preskúmavaného prípadu, ak oprávnenej osobe vznikol reštitučný nárok – nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktorá prešla na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku zákonom vymenovaných skutočností (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.) podľa predošlej právnej úpravy, v zmysle novej právnej úpravy jej tento nárok nezanikol a nebol narušený ani princíp právnej istoty, pretože nová právna úprava neupravila nanovo vznik právnych vzťahov, ale upravila odlišne len právnu skutočnosť, ktorá má vplyv na obsah týchto právnych vzťahov v budúcnosti, čo však je prípustné. Podľa novej pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : PhDr. D. K. , nar. X. , bytom L. , proti odporco m: 1. Obvodný pozemkový úrad v Senici , Hollého č. 750, Senica , 2. M. P. , nar. X. , bytom B. , 3. Mesto Skalica , Námestie slobody č. 10, Skalica, 4. S., a.s. , IČO: X. , B. a 5. Slovenský pozemkový fond , Búdkov á č. 36, Bratislava, o pre skúmanie zákonnosti rozhodnut ia odporcu v 1. rade č. j. 13/2010 –s. 96 /2008/KRA zo dňa 31.03 .
Právna veta: Možnosť vydania zastavaného pozemku alebo jeho časti je viazaná na okolnosť, či stavba nebráni uvedenému účelu využitia pozemku a nie je preto podstatné, akého charakteru je stavba, čomu slúži, alebo či stratila nehnuteľnosť pôvodný charakter. Ak teda na dotknutých pozemkoch ešte v čase uplatnenia nároku nezastavaných, boli neskôr (v priebehu reštitučného konania resp. po 24.6.1991) vybudované parkoviská, testovacia dráha a pod., existencia uvedených stavieb ako takých by nemusela byť prekážkou poľnohospodárskeho využitia pozemku prípadne jeho časti. Takouto prekážkou tiež nie je oplote ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľov: 1) Ing. J. M., bytom D., 2) Ing. P. M., bytom T., 3) A. P., bytom J., 4) E. L. bytom P., všetkých zastúpených JUDr. R.,B. advokátom, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, za účasti: 1) Slovenského pozemkového fondu, 2. .
Kľúčové slová: majetok cirkví, pozemky nemožno vydať, vydanie nehnuteľnosti

Právna veta: V prejednávanej veci súd prvého stupňa dospel k záveru, že návrh na vydanie nehnuteľnosti podľa zákona č.161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam, nie je dôvodný, pretože žalobca nepreukázal že nehnuteľnosť, ktorú žiadal vydať, prešla na štát podľa zákona č. 46/1948 Zb. bez náhrady, pretože z vykonaného dokazovania vyplynulo, že predmetná nehnuteľnosť prešla na štát za náhradu a nehnuteľnosti boli vykúpené skôr ako došlo k deleniu parcely č. X.. Mal však za to, že žalobca uplatnil svo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. P. N. S., so sídlom v N., P. X., zastúpeného JUDr. K. B., advokátom v N., proti žalovanému Mesto N., Š. X., N., o vydanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 25 C 209/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 16. októbra 2008 sp. zn. 9 Co 140/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žalovanému náhradu trov .
Kľúčové slová: pozemky nemožno vydať, záhradkárska osada

Právna veta: Jedinou spornou zostala otázka, či možno navrhovateľa považovať za zriadenú záhradkársku osadu v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) (predtým písm. d)) zákona č. 229/1991 Zb., t. j. či jeho existencia vytvára prekážku vydania predmetných nehnuteľností ich pôvodným vlastníkom. Odvolací súd sa plne stotožnil s právnym názorom vysloveným krajským súdom v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ takúto prekážku nepredstavuje a pre zdôraznenie jeho správnosti považuje za potrebné doplniť, že pojem záhradková osada uvedený v zák. č. 229/1991 Zb. je možné vykladať v zmysle tohto zákona len podľa právnych ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sž o 82 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej , PhD., v právnej veci navrhovateľa: Z. O. 4-11 S .Z.Z. B. – L. , zastúpené ho JUDr. G. Z. , a dvokátkou , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úra d v Bratislave , za účasti: 1) Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti B. – L. , .
Kľúčové slová: právne významná skutočnosť, botanická záhrada, pozemky nemožno vydať

Zbierka NS 3/2000
R 58/2000
Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako dedičkám po .
Kľúčové slová: botanická záhrada, právne významná skutočnosť, pozemky nemožno vydať

Zbierka NS 3/2000
R 58/2000
Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako dedičkám po .
Kľúčové slová: zmeny druhov pozemkov, záhrada, ostatná plocha

Právna veta: Správny orgán znovu preskúmal všetky predložené doklady a dospel k názoru, že zmena druhu pôvodného pozemku zo záhrady na ostatnú plochu povinnou osobou počas reštitučného konania nie je prekážkou na vydanie pozemku. Zákon o pôde pri rozhodovaní správneho orgánu o vydaní resp. nevydaní pozemku oprávneným osobám neukladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemkom označený v katastri nehnuteľností. Potvrdzuje to aj vyslovený právny názor v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. M-Sždov 13/02.

Úryvok z textu:
... časti nemožno vydať v prípade, že pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný; pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľ nohospodárskemu alebo lesnému využitiu pozemku. Podľ a § 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb .
Právna veta: V predmetnej právnej veci je v neposlednom rade potrebné zohľadniť aj podstatu a účel reštitúcií, ktorými sú zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spočívajúcich vo svojvoľnom odňatí pozemkov vlastníkov v rozhodnom období (v tomto prípade od 25. februára 1948 do 1. januára 1990) a obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde. V súčasnosti je navrhovateľom právoplatným a vykonateľným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu priznané právo na náhradu za pozemky (parcely č. XXXX, č. XXXX a č. XXXX v k. ú. O.); sú teda oprávnenými osobami podľa reštitučného zákona č. 503/2003 Z. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania o vydanie náhradného pozemku dodržal zákonné podmienky určené pre vydanie náhradného pozemku. Odporca neuviedol dôvody, resp. okolnosti, pre ktoré pozemok nemožno vydať, obmedzil sa len na konštatovanie, že nesúhlasí s predložením zmluvy do Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa navrhovateľov ak boli dodržané .
Právna veta: Účelom zákona č. 229/1991 Zb. je zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd z obdobia rokov 1948 až 1990, obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a úprava niektorých vlastníckych vzťahov v uvedených súvislostiach. Pri výklade ustanovenia § 1 citovaného zákona o rozsahu pôsobnosti tohto zákona, je potrebné mať na zreteli záujem oprávnených osôb, pokiaľ uplatnili výzvou nárok na vydanie veci, pôdy, budov a stavieb patriacich k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, ak sa obrátili na organizácie, o ktorých podľa objektívnych hľadísk boli presvedčené, že ich majetok držia a to v leho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyskytujúcich stolov ých minerálnych vôd, d) pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný; pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľnohospodárskemu alebo lesnému využitiu pozemku, e) na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada, botanická záhrada a .
Kľúčové slová: náhrady zák. č. 229/1991, Slovenský pozemkový fond

Právna veta: Ostatné náhrady podľa § 14 a § 15 zákona, poskytne právnická osoba (právny nástupca), ktorá vec drží alebo ju držala v čase zániku nehnuteľnosti alebo ju previedla na osobu, ktorá nehnuteľnosť podľa tohto zákona nevydáva. Ak túto osobu nemožno zistiť, alebo ak touto osobou je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, náhradu poskytne štát prostredníctvom pozemkového fondu (§ 17 ods. 1) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Taktiež náhradu podľa § 14 a § 15 poskytne štát, ak bývalé národné výbory alebo zbor povereníkov previedli hospodárske budovy a rodinné domčeky do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vydať v prípade, že pozemok bo l po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastav aný; pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľnohospodárskemu alebo lesnému využitiu (§ 11 ods. 1 písm. d/ zákona o pôde). Podľa § 11 ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.