Nájdené rozsudky pre výraz: požiadavka plnej jurisdikcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 250i ods. 2 OSP je faktickou transpozíciou požiadavky tzv. „plnej jurisdikcie" ako atribútu práva na spravodlivý proces. Súd pri svojom rozhodovaní nesmie byť obmedzený v skutkových otázkach len tým, čo tu zistil správ-ny orgán, a to ani čo do rozsahu vykonaných dôkazov, ani ich obsahu a hodnotenia zo známych hľadísk závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Súd teda celkom samostatne a nezávisle hodnotí správnosť a úplnosť skutkových zistení urobených správnym orgánom a ak pritom zistí skutkové či (procesné) právne deficity, môže reagovať jednak tým, že uloží správne-mu orgánu ich o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. M. C. , notára, so sídlom v B. , proti Notárskej komore Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, zastúpenej JUDr. P.Š., advokátom v B. , o preskúmanie rozhodnutia odporkyne z 12. mája 2006, č.k. DK8/05, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Byst rici z 12. novembra 2008, č.k. 1So/9/2008 -184, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slov
Právna veta: Otázka posúdenia, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, je otázkou právnou a orgán verejnej správy vychádza pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného na základe hodnotenia dôkazov. Správna úvaha orgánu verejnej správy sa preto v takomto prípade uplatní iba v obmedzenom rozsahu. Skutkové a právne závery orgánu verejnej správy o týchto otázkach správny súd preskúmava v rámci riadneho posudzovania námietok uplatnených v žalobe, a to v plnom rozsahu. Ak v konaní pred správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžhuv/2/201 4 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: Ing. H. B. , nar. X. , bytom C. , právne zastúpený JUDr. Svetozárom Juranom , advokátom, so sídlom Dú bravská cesta č. 9, P.O.Box 107, 840 05 Bratislava, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníc
Kľúčové slová: správne delikty v zákone o ochrane nefajčiarov
Právna veta: Pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení je nevyhnutné okrem zákonných predpokladov uvedených v § 10 ods. 2 a 9 zákona č. 377/2004 Z.z., prihliadať i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna funkcia. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, musí byť jej výška stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba do budúcna vyvarovala porušení zákonných povinností, ale zasa pri splnení jej represívnej funkcie nie až tak, aby bola neprimeraná vo vzťahu k porušenej povinnosti s ohľadom na okolnosti prípadu. Vychádzajúc z vyššie citovaných ustanovení zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014200667 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2014200667.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: U. J., s miestom podnikania 906 34 Prievaly č. 352, IČO: 37 770 128, právne zastúpenej JUDr. Jánom Pekar om, advokátom so sídlom Potočná 191/39, 909 01 Skalica, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ú
Meritum nepreskúmateľnosť rozhodnutia, odňatie možnosti konať pred súdom
Najvyšší súd 5Sžo /79/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovensk ej republiky v právnej veci žalobcu S. G. , bytom P., zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom v P., proti žalovanému Krajské mu riaditeľstvu policajného zboru v Prešove , Krajský dopravný inšpektorát , so sídlom v Prešove, Pionierska 33, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného z 21. januára 2009 , č. p. KRP -239/DI -2-2008 o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Pre
Meritum DPH, dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu : L. K. , S., právne za stúpený: Advokátskou kanceláriou JUDr. L. M. , N.Z. , proti žalovanému : Daňov é riaditeľstv o Slovensk ej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici , Nová ulica 13, v konaní o preskúmani
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200308 Dátum vydania rozhodnutia: 26. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200308.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mora vu v právnej veci žalobcu: EUNICA MEDIA s.r.o., Mariánske námestie 30/5, Žilina, IČO: 44 081 481, proti
Meritum správna sankcia, neodôvodnená výška pokuty, odňatie možnosti konať pred súdom, plná jurisdikcia správneho súdu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti K., v.o.s., so sídlom T., zastúpenej JUDr. V., advokátom A., s.r.o., so sídlom v B, N., proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/1060/1/2004 zo 14. augusta 2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k.
Meritum priestupkové konanie, neodôvodnená výška pokuty
Najvyšší súd 5Sžo/34/201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE S LOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne P. Ď. - P. , bytom V. , zastúpenej doc. JUDr. R. P. , PhD., JSD., advokátom, so sídlom B. , proti žalovanému Nár odnému bezpečnostnému úradu , Budatínska č. 30 , Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža
Meritum pristupkové konanie, neodôvodnená výška pokuty
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a člen ov senátu JUDr. Jar oslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobkyne M gr . N. S., bytom V. X. , B. , zastúpenej doc. JUDr . R. P., PhD ., JSD , advokátom, so sídlom A. P. & P., s.r.o. , B. X. , B. , proti žalovanému Národnému bezpečnostnému úradu, Budatínska č. 30
MENU