Nájdené rozsudky pre výraz: pôžička

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
3774 dokumentov
39 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Proces dokazovania (a to nielen z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých, vo veci vykonaných dôkazov, dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. M ilana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 23. júla 2014 v trestnej veci obvinen ého M. F. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 1T 95/08 , o dovolaní,
Právna veta: Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že princíp rovnosti zbraní vyžaduje, aby každej procesnej strane bola daná primeraná možnosť predniesť svoju záležitosť za podmienok, ktoré ju nestavajú do podstatne nevýhodnejšej situácie, než v ktorej je jej odporca (K. c. Slovenská republiky, rozsudok zo 4. júna 2002, § 45). Právo na kontradiktórne konanie zase znamená, že procesné strany musia dostať príležitosť nielen predložiť všetky dôkazy potrebné na to, aby ich návrh uspel, ale i zoznámiť sa so všetkými ďalšími dôkazmi a pripomienkami, ktoré boli predložené s cieľom ovplyvniť rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. F. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. Zuzanou Semanovou, advokátkou v Košiciach, Garbiarska 5, proti odporcovi L. V. , bývajúcemu v R. , zastúpenému JUDr. Jurajom Dubovským, advokátom v Rožňave, Akad. Hronca 9, o 7 000 ,- € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 12 C 589/2012 , o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súd u v Košiciach
Právna veta: 1. Pre naplnenie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu sprenevery podľa ustanovenia § 248 Trestného zákona, zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa spočívajúce v prisvojení si cudzej veci na škodu inej osoby. 2. Objektom tohto trestného činu sú vlastnícke vzťahy a jeho predmetom musí byť cudzia zverená vec odovzdaná páchateľovi inou osobou so záväzkom nakladať s ňou podľa vôle oprávneného napr. pôžička určitej veci, úschova, záloh, opatrovanie veci a pod. Ak bola vec odovzdaná s tým, aby sa s ňou ľubovoľne nakladalo len so záväzkom vrátiť rovnaké množstvo toho istého druh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvinenej Mgr. I. S. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších predpisov, účinný do 1. januára 2006 – v ďalšom len Tr. zák.) prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. februára 2008 v Bratislave dovolanie, k
Právna veta: Ustanovenie § 145 Obč. zákonníka sa vzťahuje na právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, t. j. vecí, ktoré už sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Právna možnosť uzavierať zmluvy len jedným z manželov nie je existenciou bezpodielového spoluvlastníctva nijako obmedzená. Ustálená prax dovolacieho súdu hovorí, že tieto úkony sa priamo netýkajú už nadobudnutého majetku v BSM. Uzavretím takýchto zmlúv len jedným z manželov teda nevzniká spoločný záväzok manželov, ale iba individuálny záväzok toho manžela, ktorý zmluvu sám uzatvoril. V širšom kontexte existencie spoločného majetku manželov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/263/2019 3514201804 23. septembra 2020 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3514201804.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, zastúpenej Advokátskou kanceláriou SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Štefánikova 8, IČO: 36 853 186, proti žalovaným 1/ K.
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 6. februára 2015, č. k. 3Cbi/22/2012-479 vyhovel žalobe žalobcu a určil, že právny úkon - zmluva o pôžičke z 8. júna 2010 uzatvorená medzi žalovaným 1/ ako veriteľom a úpadcom ako dlžníkom, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku 1 991 635,-- eur je voči veriteľom v konkurze právne neúčinný. Žalovaný 1/ je povinný zaplatiť do všeobecnej podstaty úpadcu sumu 312 000,-- eur do 3 dní od právoplatno
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZčas splnenia dlhuzmluva o pôžičke
R 91/2004
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom (opätovne ako vo svojom prvšom rozsudku) zamietol návrh navrhovateľov 1/, 2/ a uložil im povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania. Po vykonanom dokazovaní vzal za preukázané, že navrhovatelia, na základe ústnej dohody, poskytli odporcovi pôžičku v celkovej sume 175 000,- Sk, a to na dvakrát, t. j. sumu 75 000,- Sk dňa 27. apríla 1994 a sumu 100 000,- Sk dňa 12. mája 1994. Túto skutočnosť zistil zo záznamu v peňažnom denníku odporcu o vložení týchto súm v uvedený
Kľúčové slová: vydanie vecimimosúdne rehabilitácie
R 94/1998
Právna veta: Oprávnená osoba, ktorej podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách boli vydané nehnuteľnosti, je povinná uhradiť sumu, ktorú vyrovnal štát vyporiadaním podľa osobitných predpisov, ak na nehnuteľnosti ku dňu jej prevzatia štátom viazli pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností (§ 10 ods. 2 cit. zákona); oprávnená osoba nemá túto povinnosť, ak uvedené pohľadávky boli zabezpečené záložným právom.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 25. októbra 1994 sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 7361,43 Sk na tom základe, že odporcovi boli podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vydané nehnuteľnosti, na ktorých viazla pohľadávka štátu v sume, ktorá tvorí žalobnú pohľadávku a odporca ju odmieta zaplatiť. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom zamietol návrh žalobcu s odôvodnením, že pohľadávka v danom prípade nebola zabezpečená obmedzením prevodu nehnuteľnosti, ako to predpokladá právna úprava
Právna veta: Zákon o cenných papieroch tak najmä v negatívnom zmysle vymedzuje podmienky na to, aby sa nejaká osoba mohla pokladať za sprostredkovateľa investičných služieb. Ako jednu z troch podmienok, ktoré kumulatívne všetky naraz musia byť splnené, zákon vymedzuje, že sprostredkovateľom nemôže byť osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky alebo finančný nástroj (napr. cenný papier) od klienta a nie je tak v postavení dlžníka (či už finančných prostriedkov alebo cenných papierov voči svojmu klientovi).Uvedená činnosť žalobcu napĺňa znaky činnosti sprostredkovateľa investičných služieb tak, ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž 8/200 9-26 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a čle niek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: A. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. A. B. , advokátom v B. , proti žalovanému: Národná banka Slovenska , so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1 , v konaní o
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkaz
R 76/1999
Právna veta: Na odôvodnenie odporu podaného ploti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia (vecné alebo právne) spochybňujúce opodstatnenosť v platobnom rozkaze uloženej povinnosti. Nie je pritom rozhodujúce, či žalovaným uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa uznesením zamietol odpor žalovanej proti platobnému rozkazu. Na odvolanie žalovanej odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa. Tiež dospel k záveru, že odpor bol podaný bez odôvodnenia, resp. nebol riadne odôvodnený tak, ako to má na mysli ust. § 174 ods. 3 O. s. p., účelom ktorého je zamedziť odďaľovanie vybavenia vecí bezdôvodným podávaním odporu. Žalovaná, hoci jej bola doručená žaloba, v ktorej sú skutkové tvrdenia a právne zdôvodnenie navrhovaného rozhodnutia, od
Právna veta: Poskytnutie pôžičky jedného subjektu inému nezakladá zdroj príjmu jednému z nich, pretože nejde o činnosť, z ktorej by veriteľ mohol mať vždy zisk. Pokiaľ by z poskytnutej pôžičky mal veriteľ zisk, napr. vo forme dohodnutých úrokov, potom by išlo o zdroj príjmu, ktorý by bol zdaniteľný podľa zákona č. 286/1992 Zb.. Zisk pritom nemusí byť v peniazoch, musí však ísť o zisk, ktorý na daňové účely musí byť v konečnom dôsledku vo finančnom vyjadrení, aby bol podkladom pre základ dane.

Úryvok z textu:
Žalobca podanou žalobou domáhal sa zrušenia rozhodnutia žalovaného uvedeného vo výroku rozsudku, potvrdzujúceho platobný výmer Daňového úradu v T. zo dňa 3. októbra 1996, ktorým bola žalobcovi vyrubená daň z príjmov právnických osôb za rok 1993 v sume 3 427 000 Sk. Túto sumu žalovaný vyrubil žalobcovi podlá ust. § 23 ods. 7 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 286/1992 Zb.“) s odôvodnením, že uplatnil ako výnos úrok vo výške obvyklej na daň
MENU