Nájdené rozsudky pre výraz: poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 307

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
1050 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 214 ods. 1 písm. a/ O.s.p. na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho súdu pojednávanie vždy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Z uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že ak sa má vykonať dokazovanie, treba, aby odvolací súd nariadil pojednávanie a nerozhoduje, či ide o zopakovanie dokazovania alebo o nové dokazovanie. Súvisí to s umožnením účastníkom vyjadriť sa k vykonanému dokazovaniu. Dokazovaním si súd vytvára poznatky, potrebné na rozhodnutie vo veci. Robí tak postupom upraveným v § 120 a nasl. O.s.p. Vykonávanie d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. F. , bývajúceho v Č.A. , zastúpeného JUDr. Jozefom Kováčikom, advokátom v Trenčíne, Legionárska č. 2, proti žalovaným 1/ Obci Adamovské Kochanovce, zastúpenej JUDr. Jozefom Opetom, advokátom v Trenčianskych Tepliciach, M. R. Štefánika 22, 2/ COOP Jednote Trenčín, spotrebné družstvo, so sídlom v Trenčíne, Hasičská 2, zastúpenému JUDr. Jánom Martákom, advokátom Dolné Srnie 362
Právna veta: Dokazovanie je časťou občianskeho súdneho konania, v ktorej si súd vytvára poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci. Z § 132 O.s.p. vyplýva, že dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Pri uplatnení zásady voľného hodnotenia dôkazov súd v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Iba výnimočne zákon súdu ukladá určité obmedzenie pri hodnotení dôkazov (napr. § 133, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného JUDr. Jozefom Varmusom, PhD., advokátom v Č. , Palárikova 83, proti odporcovi M. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. Ladislavom Ščurym, advokátom v Č. , Mierová 1725, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Č. pod sp. zn. 11 C 94/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. sept
Právna veta: Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení (vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky ním navrhované dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého A. D. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, so sídlom v Martine, Novomestského č. 4, bývajúceho u matky, dieťa matky A. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. M. A. , advokátom so sídlom v B. , a otca MV Dr. M. D. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. A. F., advokátom so sídlom v K. , o zvýšenie výživnéh
Právna veta: Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p. predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné považovať za zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Cieľom tohto ustanovenia je zamerať procesnú aktivitu strán na skutočnosti, ktoré sú podľa posúdenia súdu sporné, teda viesť účastníkov už počas konania k tomu, aby dokázali predvídať rozhodnutie súdu. Ani prípadné porušenie tohto zákonného ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 330 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Ing. J., bývajúceho v K. , zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej R. , so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. G. , advokátom so s ídlom v K. , o určenie , že poistný vzťah trvá a o vzájomnom návrhu žalovnej voči žalobcovi , vedenej na Okresnom súde Košice I po d sp. zn. 16 C 277/2008 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského sú
Právna veta: Ak súd nariadi ako dôkaz výsluch svedkov, svedkovia sú povinní ustanoviť sa na výsluch; majú vypovedať pravdu a nič nezamlčovať. Pre dokazovanie výsluchom svedka medziiným platí, že súd musí na začiatku výsluchu zistiť jeho osobné údaje (najmä vek, rodinný stav, zamestnanie, bydlisko) a okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho vierohodnosť. Ďalej treba poučiť svedka o význame svedeckej výpovede, o jeho právach a povinnostiach a o trestných následkoch krivej výpovede (§ 126 ods. 2 O.s.p.). Predseda senátu alebo samosudca vyzve svedka, aby súvisle opísal všetko, čo vie o predmete výsluchu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 287/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu Mgr. Art. J. S., bývajúceho v B. , za stúpeného JUDr. D. T. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. M. T. , bývajúcemu v B. , 2/ I. T. , bývajúcej v B. , 3/ M. Š., bývajúcej v B. a 4/ M. R. , bývajúcej v B. , o určenie vlastníctva, ochranu vlastníctva a náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 8 C 184/ 19 93, na dovolan
Právna veta: Z hľadiska splnenia tzv. ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce (v znení od 1.júla 2003) je významné len to, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.Z uvedeného ustanovenia nie je možné vyvodiť, že by bol zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi aj pracovné miesto, ktoré je mimo dohodnutého miesta výkonu práce.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1408211169 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1408211169.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jany Bajánkovej, v právne j veci žalobkyne G. bývajúcej v J., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Miroslavom Tkáčom, advokátom,
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSPprocesná vada konania
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (por. R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené. Napadnutým uznesením bolo potvrdené uznesenie o vyrubení súdneho poplatku. Samotným vyrubením súdneho poplatku sa však účastníkovi neodníma žiadne procesné oprávnenie a nedochádza k odňatiu jeho možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).. Pokiaľ žalobk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1112203266 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1112203266.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. Y., bývajúcej v U., Y. 7, zastúpenej advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s. r. o., so sídlom v Brati slave, Radlinského 2, IČO: 35 955 341, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Národná banka Sl
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je však už vecou súdu (por. § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Ak by aj súd v priebehu konania nevykonal všetky navrhované dôkazy alebo vykonal iné dôkazy ako navrhli účastníci, následkom môže byť len neúplnosť skutkových zistení (vedúca k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie procesná vada podľa § 237 písm. f/ O.s.p. (por. napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , bývajúceho v S., zastúpeného Mgr. M. , advokátom v Ž. , proti žalovanej O. , so sídlom v S., IČO: X. , o 11.107,55 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 4 C 10/2010, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 22. októbra 2013 sp. zn. 5 Co 101/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanej náhradu trov dov
Právna veta: Pokiaľ generálny prokurátor uvádza, že ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci súdy v napadnutých rozhodnutiach použili správne, nesprávne ich však interpretovali, s takýmto názorom sa dovolací súd nestotožňuje, pričom poukazuje na svoje stanovisko prezentované už v uznesení z 29. júna 2011 sp. zn. 4 Cdo 77/2010, v odôvodnení ktorého, o.i. uviedol, že „je pravdou, že právo na štátnu pomoc nie je od počiatku, teda v štádiu podávania návrhov a posudzovania hodnotiacou komisiou, vybavené nárokom. Až výsledky hodnotiacej komisie a rozhodnutie žalovanej, ako poskytovateľa pomoci, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcu S., s.r.o. , H. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstv o hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19, Bratislava, zastúpenej B. , s.r.o., advok átskou kanceláriou v B. , o zaplatenie 4 979 087,83 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn.
MENU