SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pozostalý manžel


Približný počet výsledkov: 40 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pozostalý manžel
  • pozostaly nájdené 1032 krát v 414 dokumentoch
  • manzel nájdené 13674 krát v 3178 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 27 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 22 dokumentov
Krajské súdy SR 557 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov
Odborné články 5 dokumentov


Právna veta: Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je právny vzťah, ktorý je nerozlučne spätý s existenciou manželstva. Zánikom manželstva, smrťou jedného z manželov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Súčasťou konania o dedičstve je aj proces vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva medzi poručiteľom a jeho pozostalým manželom. Predpokladom vyporiadania v dedičskom konaní je jednak existencia majetku, ktorý tvoril bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela, a jednak skutočnosť, že počas ži ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne A. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. M. F., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému Ing. Ľ. L. , bývajúcemu v T.K. , zastúpenému JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v K. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , veden ej na Okresnom súde Košice I I pod sp. zn. 27 C 773/1999 , v konaní o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 9. februára .
Právna veta: Vrátenia daru (§ 630 Občianskeho zákonníka), ktorý v čase darovania tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa po smrti jedného z manželov môže domáhať pozostalý manžel.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobkyne A. D., bývajúcej vo F. č. X., zastúpenej JUDr. H. S., advokátkou v P., S. č. X., proti žalovanému S. K., bývajúcemu vo F. č. X., o vrátenie daru, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 6 C 97/04, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 5. februára .
Právna veta: Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je právny vzťah, ktorý je nerozlučne spätý s existenciou manželstva. Zánikom manželstva, smrťou jedného z manželov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Súčasťou konania o dedičstve je aj proces vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva medzi poručiteľom a jeho pozostalým manželom. Predpokladom vyporiadania v dedičskom konaní je jednak existencia majetku, ktorý tvoril bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela, a jednak skutočnosť, že poča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 19 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľke G. D. , rod. S., narodenej X. , naposl edy bytom Č. , ktorá zomrela X. , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 1 D 196/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti osvedčeniu o dedičstve z 29. septembra 2011 č.k. 1 D 196/2011 -21, Dnot 114/2011, vydanému JUDr. J. P., notárkou v T. , takto r o z h o d .
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... na tomto mieste sa žiada (pre úplnosť) uviesť, že pôvodne procesné postavenie žalobcu 1/ prislúchalo otcovi všetkých ostatných žalobcov a pozostalému manželovi po ich usmrtenej matke V. Y., ten však žalobu v časti týkajúcej sa jeho požiadavky vzal 3. februára 2014 späť .
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, dedičstvo, právny nástupca poručiteľa

Zbierka NS 1/2015
R 3/2015
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.

Úryvok z textu:
... smrťou niektorého z bezpodielových spoluvlastníkov, sa vyporiadava v dedičskom konaní po zomrelom bezpodielovom spoluvlastníkovi, a to buď a/ dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, alebo b/ súdom uskutočňujúcim konanie o dedičstve (viď bližšie § 175l O.s.p.). Bez tohto vyporiadania v .
Kľúčové slová: vyporiadanie dedičov, členský podiel v bytovom družstve, opustenie spoločnej domácnosti, dedičské právo

Zbierka NS 6-7/1998
R 98/1998
Právna veta: Ak nedôjde medzi dedičmi k vyporiadaniu dedičstva, ktorého predmetom je zostatková hodnota členského podielu v družstevnom byte poručiteľa dohodou podľa ustanovenia § 482 Občianskeho zákonníka #pokiaľ tento členský podiel nepatrí pozostalému manželovi (§ 707 ods. 2, druhá veta Obč. zákonníka), súd potvrdí nadobudnutie členského podielu v bytovom družstve podľa dedičských podielov všetkým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané (§ 484, veta prvá Obč. zákonníka a § 175q ods. 1 písm. d/ O.s.p .)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Topoľčanoch uznesením prejednal dedičstvo po poručiteľovi V. J. Vykonal súpis aktív a pasív dedičstva a ustálil, žé do aktív dedičstva patrí aj zostatková hodnota členského podielu v SBD v B.n.B. v družstevnom trojizbovom byte v U. v sume 12 230 Sk, do pasív dedičstva pohrebné trovy v sume 5803 Sk a v súlade s tým určil všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva. Medzi dedičmi poručiteľa zo zákona - jeho šiestimi súrodencami - nedošlo k dohode o vyporiadaní tohto dedičstva. .
Právna veta: Celkový rozsah odškodnenia stanovený v § 5 ods. 1 zákona č. 215/2006 Z. z.o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi nemožno znížiť o podiel osoby, ktorá bola uznaná vinnou z predmetného trestného činu.

Úryvok z textu:
... bola v dôsledku trestného činu spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba ... súd uvádza, že aj keď podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a/ zákona č. 215/2006 Z. z. je pozostalý manžel (v danom prípade manželka) zahrnutý do okruhu poškodených osôb, v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c/ zákona č .
Právna veta: V zmysle § 175x ods. 1 O.s.p. je konanie o novoobjavenom majetku konaním návrhovým, preto súd prejedná len ten predmet dedičstva, ktorý dedičia uvedú v návrhu, nie je vylúčené, aby dedičia počas konania predmet novoobjaveného majetku rozšírili. Náležitosťou návrhu musí byť konkretizácia nehnuteľností podľa ich katastrálnej evidencie, teda nielen číslo vložky, ale i čísla príslušných parciel, ak je ich na vložke niekoľko. Na veci nič nemení ani skutočnosť, že konanie o dedičstve je inak konaním, ktoré začína aj bez návrhu (ex offo). Pokiaľ dedič navrhuje dodatočne prejednať ďalší poručite ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bez zanechania závetu a listiny o vydedení ako vydatá. V zmysle § 473 O.z. zákonnými dedičmi po nej boli pozostalý manžel a deti, resp. ich pr ávni nástupcovia. Krajský súd v Trnave uznesením z 25. júna 2009, sp. zn. 9 CoD .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby sa spravidla preukazuje zákonným spôsobom, t.j. úradným zistením smrti. Ak nemožno smrť preukázať takýmto prirodzeným spôsobom, fyzickú osobu za mŕtvu môže vyhlásiť súd. Podľa § 7 ods. 2 súd O.z. môže vyhlásiť osobu za mŕtvu vtedy, keď zistí jej smrť inak (napr. v prípade leteckej katastrofy sa zistí, že určitá osoba bola na palube lietadla, ale túto osobu sa nepodarilo identifikovať). Rovnako súd vyhlási za mŕtvu nezvestnú osobu. O nezvestnosť osoby pritom ide vtedy, ak je jeho neprítomnosť a nedostatok správ o ňom sprevádzaný takými okolnosťami, ktoré sú sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželstvo, rodičovské práva a pod. Návrh na vyhlásenie za mŕtveho môže podať ten, kto má na tom právny záujem (napr. pozostalý manžel, deti, súrodenci a pod.). Postup súdu a podmienky vyhlásenia za mŕtveho uprav ujú ustanovenia § 195 až 200 O.s .
Právna veta: 1. Na základe uvedených právnych ustanovení, ak nedôjde k vyporiadaniu dedičstva dohodou v konaní pred notárom, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané, a to podľa ich dedičských podielov na základe podkladov na vydanie uznesenia súdu, pripravených notárom a jeho návrhu na uznesenie súdu. Konajúci súd môže v prípade, že podklady nie sú úplné alebo návrh na uznesenie súdu nie je po vecnej stránke správny, vec vrátiť notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo na zmenu návrhu uznesenia, pokiaľ nekoná vo veci sám. Pojednávanie pred notárom j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povolený katastrálnym odborom Okresného úradu v Senci 7. júna 2000 , boli dedičkám 2/ a 3/ ich rodičmi (poručiteľkou a jej pozostalým manželom ) darované nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálno m území M. , zapísané na liste vlastníctva č. X. ako parcela č. X ... katastra Senec 27. mája 2004 pod č.k. V -1607/2004, bol dedičke 2/ jej rodičmi (poručiteľkou a jej pozostalým manželom ) darovaný spoluvlastnícky podiel 4/6 -iny na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. X. , ktorý podiel bol v ich bezpodielovom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.