Nájdené rozsudky pre výraz: pozvánka na valné zhromaždenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
106 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prejavom spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o tom, že netrvá na niektorej zložke predpísaného formálneho postupu pri zvolávaní valného zhromaždenia, môže byť formálna vada zvolania valného zhromaždenia zhojená. Prejav vôle musí urobiť spoločník, vo vzťahu ku ktorému predpísaný formálny postup dodržaný nebol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júna 1999, č. k. 33 Cb 21/98-42, vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia žalovaného z 25. februára 1998 a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 3 100,- Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že valné zhromaždenie žalovaného bolo zvolané v rozpore s § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže nebolo zvolané písomnou pozvánkou doručenou spoločníkom 15 dní pred dňom konania. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že va
Meritum Doručovanie
Právna veta: Na doručovanie pozvánky na valné zhromaždenie (§ 129 ods. 1 Obchodného zákonníka) sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 45 a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 17. marca 2005, č. k. 3 Obo 257/03, rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18. júna 2003, č. k. 3 Cb 18/01-118, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom konania je žalobcom, ako spoludlžníkom žalovaného, uplatnené právo na vyslovenie neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením žalovaného, konaným dňa 18. októbra 2000 za neplatné v z
Právna veta: I. Zákon s nedostatkami formálnych náležitostí, t. j. neosvedčenia podpisu predsedajúceho v zápisnici z valného zhromaždenia podľa ust. § 127a ods. 3 v spojení s ust. § 125 ods. 1 písm. e/, f/, i/, j/ a ods. 2 Obchodného zákonníka, nespája neplatnosť uznesenia v nej obsiahnutého. II. Obchodný zákonník neustanovuje lehotu, dokedy k osvedčeniu podpisu musí dôjsť, ani neodkazuje na úpravu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre prípad, že k splneniu tohto predpokladu nedošlo. Zákonná požiadavka osvedčenia pravosti podpisu je len predpokladom zápisu schopnosti listiny do obchodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8614204501 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8614204501.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., XXX XX Svidník, zastúpený advokátskou kanceláriou JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., so sídlom Lehotského 4, 811 06, IČO: 36 757 276, proti žalovanému: JADLOVA, spol. s. r. o., IČO: 3
Meritum neplatnosť uznesenia VZ
9/2001
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., spoločnosť s ručením obmedzeným, H., X. X. V., IČO: X., zastúpeného JUDr. P. K., advokátom, S., X. X. Bratislava, proti žalovanému: T., a.s., Š., X. X. Bratislava, IČO: X., zastúpenému JUDr. I. G., advokátkou, H., X. X. Dunajská Streda, za účasti vedľajšieho účastníka: S., M., X. X. Bratislava, IČO X., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom, M., X. X. Bratislava, o neplatnosť
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/74/2019 1515204350 30. januára 2020 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2020:1515204350.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. L. T., nar. XX. U. XXXX, bytom M., zastúpeného advokátskou kanceláriou FELŠÖCI & Partners, s.r.o., so sídlom Bajkalská 31, 821 05 Bratislava, IČO: 47 254 203, proti žalovanému: RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., so s
Meritum o určenie neplatnosti uzn.VZ
Najvyšší súd 5 Obdo 17/ 2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalob kyne : M.K. , nar. X. , H.P. , zastúpený: Advokátska kancelária K. spol. s r.o., H.B. , IČO: X. , proti žalovan ému : P. , spol. s r.o., S..B. , IČO: X. , B., zastúpen ý: JUDr. E.K. , advokátkou, R.B. , o určenie nepla
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 2 Obo 224/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobkyne: D.K., I.X., Z., proti žalovanému: JUDr. P.K., V.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu D., a.s., N.X., B., o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4
Meritum určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti
Najvyšší súd 5Obdo /69 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u 1/ Ľ. , nar. X. , bytom N. , žalobcu 2/ Ing. E. , nar. X. , bytom D. , žalobcu 3/ Ľ. , nar. X. , bytom D. , všetci právne zastúpení JUDr. Ing. D. , advokátkou , so sídlom K. , proti žalovanému L. , a. s., so sídlom P., IČO: X. , právne zastúpenému L. , so sídlom K. , IČO: 36 862 461, o určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovanej spo
Meritum o určenie neplatnosti právnych úkonov
Najvyšší súd 4 Obo 79/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Pepelovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu: F. B., A., zastúpený advokátom JUDr. I. Š., H., proti žalovaným: 2/ A.A., S., 3/ I., s. r. o., P., IČO: X., obaja zastúpení advokátskou kanceláriou L., s. r. o., P., o určenie neplatnosti právnych úkonov, o odvolaní žalobcu
Meritum určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7705214400 Dátum vydania rozhodnutia: 8. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7705214400.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ZACHEM, a.s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, zastúpen ého Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou, so sídlom Palkovičova 16, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: C
MENU