Nájdené rozsudky pre výraz: práceneschopnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1285

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1947 dokumentov
8621 dokumentov
78 dokumentov
41 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Práceneschopnosť obhajcu v dôsledku takej choroby, ktorá mu charakterom a závažnosťou nebráni podať opravný prostriedok v mene obvineného a na jeho pokyn, nie je „dôležitým dôvodom“ na navrátenie lehoty podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd nepovolil navrátenie lehoty obvinenému na podanie opravného prostriedku proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Banskej Bystrici z 23. januára 2003, sp. zn. 4 T 137/02. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4 T 137/02, zo dňa 23. januára 2003 bol obžalovaný voj. v zál. R. T. uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 3 Trestného zákona v súbehu s trestným činom výtržníctva podlá § 202 ods. 1 Trestného z
Právna veta: Ospravedlnenie obvineného, že sa nemôže zúčastniť hlavného pojednávania z dôvodu práceneschopnosti je dostatočným ospravedlnením v zmysle § 66 ods. 1 Trestného poriadku len vtedy, ak obvinený svoju neúčasť ospravedlní včas. Túto povinnosť nemožno preniesť výhradne na obhajcu, lebo v zmysle § 90 ods. 1 Trestného poriadku ide o povinnosť vyplývajúcu primárne pre obvineného. Na skutočnosť, že obhajca obvineného z uvedeného dôvodu opomenul včas ospravedlniť neúčasť obvineného na hlavnom pojednávaní, možno prihliadať pri výmere poriadkovej pokuty uloženej obvinenému v zmysle § 66 ods. 1 Trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti obvineného J. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 29. septembra 2003, sp. zn. 3 T 9/00, podľa § 149 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie a rozhodujúc vo veci na základe § 66 ods. 1 Trestného poriadku uložil obvinenému poriadkovú pokutu vo výmere 30 000,- Sk. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením uložil Krajský súd v Žiline obžalovanému J. D. podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku poriadkovú pokutu vo výmer
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. konštatuje, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom viazaný, ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 9. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. B. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 5T 80/2010, o dovolaní, ktoré podal obvinený M. B. , prostredníctvom obhajcu J
Právna veta: Počiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru podľa § 64 Zákonníka práce nemôže ovplyvniť ani prípadná práceneschopnosť zamestnanca.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, ktorým tento súd zamietol žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s odôvodnením, že žalobca podal žalobu po uplynutí prekluzívnej lehoty (§ 64 Zákonníka práce), a preto pracovný pomer skončil. Odvolací súd sa stotožnil so závermi prvostupňového súdu a poukázal na príslušné ustanovenia Zákonníka práce (§ 64 a § 261 ods. 4 Zákonníka práce). Súčasne s poukazom na ust. § 238 ods. 3 písm. a) O. s. p. pr
Právna veta: Vec prejednávajúci senát opätovne zdôrazňuje zásadu právnej istoty, ktorú vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom zohľadňuje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Pomerne krátka (dvojmesačná) prekluzívna lehota uvedená v tomto ustanovení pôsobí na subjekty pracovnoprávnych vzťahov, aby v primeraných lehotách uplatňovali svoje práva (nároky) a zároveň bráni tomu, aby ani jedna strana týchto vzťahov nebola vystavená právnej neistote po časovo neprimeranú (neistú) dobu. Účelom stanovenia prekluzívnej lehoty - aj v prípade § 77 Zákonníka práce - je teda to, aby sa čo najrý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/257/2018 6713221014 23. 05. 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:6713221014.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. D. A., bývajúceho vo I., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP č. 41, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, IČ
Právna veta: Jednou z týchto úrazových dávok, je aj úrazový príplatok s tým, že ak žiadateľ požiada o tento typ úrazovej dávky, Sociálna poisťovňa ako príslušný orgán rozhoduje o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky na jej priznanie. Podmienka vzniku nároku na úrazový príplatok spočíva v tom, že zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z.z., ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/3/2020 4018200738 29. 07. 2020 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2020:4018200738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: C. W., narodená XX. C. XXXX, bytom v P. Č..
Právna veta: Druhy trestov, ktoré môže súd obvinenému v prípade uznania viny uložiť sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 32 Tr. zák. Ustanovenia o náhrade škody sú procesného charakteru. K náhrade škody môže obvineného súd zaviazať v prípade, ak ho odsudzuje za trestný čin, ktorým spôsobil inému škodu uvedenú v § 46 ods. 1 Tr. por. a nárok na náhradu škody bol riadne a včas uplatnený. Uloženie povinnosti nahradiť poškodenému škodu, ktorú obvinený svojim protiprávnym konaním spôsobil, však nemožno považovať za trest v zmysle § 32 Tr. zák.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 12. februára 2014 v trestnej veci obvinen ého I. D. pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák . vedenej na Okresnom súde Partizánske pod sp. zn. 2T 160/2011 , o dovola
Právna veta: Pokiaľ na evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia nie je vyznačená okrem doby trvania práceneschopnosti v hlavnom pracovnom pomere aj doba práceneschopnosti počas trvania vedľajšieho pracovného pomeru, potom neexistuje ani dôvod krátiť v evidenčnom liste uvedený vymeriavací základ z vedľajšieho pracovného pomeru úmerne k dobe trvania práceneschopnosti v hlavnom pracovnom pomere.

Úryvok z textu:
9So/1 4/20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v práv nej veci navrhovateľ a Ing. D. V. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o výšku invalidného dôchodk u, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 5. novembra 2009, č
Právna veta: Posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred účinnosťou vyhlášky č. 47/1995 Z. z. vyžaduje, aby bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia boli spôsobené a súčasne aj zistené pred jej účinnosťou. Za deň zistenia bolesti nemožno bez ďalšieho považovať deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, ani deň vyhotovenia posudku o bolestnom, ale okamih (deň) ustálenia zdravotného stavu poškodeného.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 6 138,- Sk titulom náhrady škody, ktorú jej spôsobil žalovaný 4. októbra 1993 okolo 4.10 hod. v obci Č., kde ju zrazil motorovým vozidlom. Žalobkyňa utrpela pri dopravnej nehode rôzne zranenia, v dôsledku čoho bola práceneschopná do 28. novembra 1994. Škoda jej vznikla jednak na zdravi, jednak na veciach, ktoré mala pri škodovej udalosti na sebe a pri sebe. Súd prvého stupňa priznal žalobkyni náhradu škody v rozsahu 60 %
MENU