Nájdené rozsudky pre výraz: práceneschopnosť účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec v
Právna veta: Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republ iky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W .., so sídlom v P.i, IČO X. zastúpeného Mgr. P.B. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanému I.so sídlom v B., . IČO X, zastúpeného advokátskou kanceláriou B .. so sídlom v B. , , o zaplatenie 1190,06 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza, pod sp.zn. 11 C 111/2011, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajs kého súdu v Trenčíne, z 26. júla 2012, sp.zn. 19 C
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote 10-tich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6 7/2012 Slovenskej republiky 5 Obo 70/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. s. r. o., H. , IČO X. , zastúpeného Advokátska kancelária K. spol. r. o., H. , proti žalovanému R. a T. S., M. , IČO X. , o zaplatenie 165 969,59 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -356 a uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. februára 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -3
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 12 1/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právne j veci žalobcov : žalovaným : 1/ A. C. , bývajúca v N. , 2/ D. N. , bývajúca v K. , obe zastúpené Mgr. J. S., advokátom v N. , o 312 732,82 € s príslu šenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 9 C 205/2006 , o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 24 . mája 201 2 sp. zn. 8 Co 133 /20 11 t a k t o : Dovolanie žalobcov 1/ a 2/
Meritum § 221 ods. 1 písm. f) OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J. G., B. C., zastúpený Mgr. P. K., advokátom, proti odporcovi: Mesto Bytča, zastúpený JUDr. A. Š., advokátom, vo veci opravného prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu č. 400/4090/2008-RR zo dňa 8. apríla 2008, konajúc o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č.k. 23 Sp 48/2008-46 zo dňa 10. novembra 2008, takto: r o z h o d o l : Najv
Meritum o zaplatenie 11 458,46 Eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Ob do 12/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.. Š., podnikajúci po d obchodným menom A. , IČO: X. , s miestom podnikania: X. , zastúpený advokátom JUDr. I. J., so sídlom: S. proti žalovanému: M. L. , podnikajúci pod o bchodným menom M. , IČO: X. , s miestom podnikania: H. , zastúpeného advokátom JUDr. J. G. , H. , o zaplatenie sumy 11 458,46 Eur s príslušenstvom , na dovo lanie žalovaného proti rozsudk
Meritum odňatie možnosti konať pred súdom - neúčasť PZ žalobcu z dôvodu choroby
Najvyšší súd 8Sžf/3 5/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: Ing. L. P. , P. -P. , s miestom podnikania T. S. X. , K. , IČO: X. , zastúpen ý JUDr. P. Z. , advokáto m so sídlom M. X. , K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová ulica 13 , Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223 /13188 - 105103/2009/999541 -r zo dňa 24 . septembra 2009, na odvolanie žalo
Meritum Zmeňujúce Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obo/67/2012 1007899340 25.10.2012 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2012:1007899340.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Pršianska s. r. o., Horná 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO 43 879 811, zastúpeného Advokátska kancelária Kašuba spol. r. o., Horná 41, Banská Bystrica, proti žalovanému Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratis
MENU