Nájdené rozsudky pre výraz: pracovnoprávny vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1401

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

436 dokumentov
4593 dokumentov
306 dokumentov
12 dokumentov
300 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oblasť pracovnoprávnych vzťahovnárok na príplatok k dôchodku
R 55/1998
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb. nárok na príplatok k dôchodku majú len občania, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v § 18 ods. 1 uvedeného zákona. Z jeho znenia vyplýva, že na účely odškodnenia možno považovať za oprávnenú osobu iba občana, ktorý bol na výkon vojenskej služby do pomocných technických práporov zaradený ako politicky nespoľahlivý.

Úryvok z textu:
Národná poisťovňa - Správa Fondu dôchodkového poistenia v Bratislave ako 4 právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa) rozhodnutím z 31. mája 1993 upravila starobný dôchodok navrhovateľa od júla 1993 na výmeru bez príplatku podľa zákona č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb. o mimosúd- nych rehabilitáciách, a to na sumu 2522,- Sk mesačne, lebo podľa potvrdenia Vojenského úradu pre právne zastupovanie v B. z 18. mája 1993 vykonával navrhovateľ základnú vojenskú službu od 30. októbr
Kľúčové slová: povinné osoby oblasť pracovnoprávnych vzťahovvylúčenie zo štúdia
R 24/1996
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 87/1991 Zb. ani z iného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva spôsob preukazovania skutočností rozhodných pre úpravu dôchodku podľa § 24 ods. 5 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 22. októbra 1993 zamietol žiadosť navrhovateľky o úpravu dôchodku podľa § 24 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách s odôvodnením, že navrhovateľka nepreukázala potvrdením zo školy vylúčenie zo štúdia v dôsledku politickej perzekúcie alebo postup porušujúci všeobecne uznávané ľudské práva a slobody. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľky rozhodnutie z 22. októbra 1993 preskúmal a napadnutým rozsudkom ho zrušil. Na základe
Právna veta: z § 480 Obchodného zákonníka vyplýva, že práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho a za takýto treba kvalifikovať aj prechod práv a povinností týkajúci sa sociálneho zabezpečenia zamestnancov podniku, upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Podľa žalovanej na kupujúceho záväzok doplatiť za predávajúceho poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ako aj penále, v súvislosti s úhradou dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v zmysle § 19 ods. 1 zákona a záväzky súvisi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu O.E., s.r.o., K., proti žalovanej S.P. – Ú., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 13. mája 2004, č. 422-229-GC-04/2004, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19. apríla 2007, č.k. 2Sp/8/2004-63 , takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Právna veta: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa majetku podniku ( jeho organizačnej zložky) je odôvodnený tým, aby zostala v záujme ekonomického využitia podniku (jeho organizačnej zložky) zachovaná jednota hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. V rámci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov však prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti nielen voči tým zamestnancom, ktorých pracovnoprávny vzťah v dobe prechodu voči privatizovanému podniku (doterajšiemu zamestnávateľovi) trval, prípadne voči organizačnej zložke. Uvedený prechod p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9 0/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky T. Š., zastúpenej JUDr. L. P., proti odporcovi R. , zastúpenému JUDr. M. C. , o určenie trvania pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Ok resnom súde v Žiline pod sp. zn. 4 C 173/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apr íla 2009 sp.zn. 5 Co 23/2008, rozhodol t a k t o : Rozsudok Krajského súdu v Žiline z 28. apr
Právna veta: Vzhľadom na to, že pracovný pomer je dvojstranný pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zrušením obchodnej spoločnosti EXIM Žilina, spol. s r.o. ako zamestnávateľa žalobkyne došlo jednak k zániku pracovnoprávneho vzťahu, ako aj k zániku poistného vzťahu medzi žalobkyňou ako zamestnankyňou a zamestnávateľom. Je nesporné, že pracovnoprávny vzťah ako vzťah dvojstranný nemôže trvať v prípade zániku jednej zo strán tohto vzťahu (zánikom zamestnávateľa alebo smrťou zamestnanca). Z dôvodu zániku zamestnávateľa nemal kto žalobkyni prideľovať prácu, žalobkyňa by prácu ani nemala pre koho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5015200703 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200703.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobkyne: I. nar. XX.XX.XXXX, G. XXXX/XX, Y., zastúpená splnomocneným zástupcom: U.
Právna veta: Ak nedošlo k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členov senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Daniely Sučanskej, v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v O., zastúpenej JUDr. A., advokátom so sídlom v K., proti žalovanému M., bývajúcemu v D., o určenie, že pracovný pomer trvá, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 4 C 160/2003, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v
Právna veta: Z neexistujúceho pracovnoprávneho vzťahu nemôžu prejsť na nadobúdateľa podniku ako kupujúceho žiadne práva ani povinnosti, preto na neho nemohla prejsť povinnosť vrátiť poskytnutú dávku garančného poistenia po vyhlásení konkurzu. Skutočnosť, že podľa § 476 a nasledujúcich Obchodného zákonníka došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy o predaji podniku, ak v čase jej uzavretia už nebol poistenec v pracovnoprávnom vzťahu s predávajúcim (ako zamestnávateľom), nemá na vznik tejto povinnosti kupujúceho vplyv.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 12. januára 2011, podľa § 250j ods. 2 písm. a) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej z 9. septembra 2010, ako aj rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Z. z 27. júla 2010 a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Žalovaná preskúmavaným rozhodnutím z 9. septembra 2010 potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Z. z 27. júla 2010 , ktorým podľa § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom po
Právna veta: V preskúmavanej veci podľa názoru odvolacieho súdu je nesporné, že medzi účastníkmi konania došlo k platnému uzavretiu dohody o hmotnej zodpovednosti. Ako vyplýva zo zákonných ustanovení je nepochybné, že nejde o všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, kedy zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať zavinenie, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, pri zodpovednosti za schodok pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ zavinenie nemusí preukazovať, naopak je to zamestnanec, ktorý v prípade, keď sa chce zbaviť zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku neza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžo/261/2015 8014200788 25. 01. 2017 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2017:8014200788.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. právnej veci žalobcu rtm. E. P., bytom R., právne zastúpeného JU
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné zopakovať, že v prípade ak žalobcovi bránili technické príčiny elektronicky zaregistrovať zamestnancov ku dňu vzniku poistenia, žalobca mal možnosť zrealizovať prihlásenie zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne aj iným spôsobom a to osobne na pobočke, sms, mailom alebo faxom. Žalobca teda nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z., teda prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200110 Dátum vydania rozhodnutia: 15. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200110.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu právnej veci žalobcu: Coolfood, s.r.o., so sídlom Nová Ves 116, zastúpeného advokátskou k anceláriou Patajová Pataj, s.r.o., J. Chalupku 8, Banská Bystrica, IČO: 36 867 519, proti žalovanému: N
Právna veta: Ak došlo k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu (§ 68 ods. 3 písm. c/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na inú osobu nedošlo, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy medzi ňou a jej zamestnancami, ktoré trvali v čase právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, od okamihu, kedy im zrušená spoločnosť ako zamestnávateľ prestala prideľovať prácu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 29. marca 2012 zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia zo 14. apríla 2011, ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky K. zo 16. novembra 2010. Žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa poukázal na skutočnosť, že uznesením Kra
MENU