Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002103
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60886
USSR: 33976
NSČR: 116511
NSSČR: 62646
USČR: 75993
EUR-LEX (sk): 11443
EUR-LEX (cz): 11481
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415710
Krajské súdy (ČR): 38884
Posledná aktualizácia
23.05.2019 21:17

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný pomer


Približný počet výsledkov: 1802 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovný pomer
  • pracovny nájdené 38758 krát v 7877 dokumentoch
  • pomer nájdené 68187 krát v 33543 dokumentochPrávna veta: Existenciu výpovedného dôvodu spočívajúceho v závažnom porušení pracovnej disciplíny môže súd posúdiť nezávisle od riešenia otázky, či pracovník svojím konaním súčasne spáchal priestupok podľa § 2 zák. SNR č. 372/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal určiť, že výpoveď žalovaného z dôvodu § 46 ods. 1 písm. íl Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer naďalej trvá. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom určil, že výpoveď žalovaného podľa § 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi preto naďalej trvá. V odôvodnení rozsudku uviedol, že nebolo preukázané porušenie pracovnej disciplíny žalobcom spôsobom uvedeným vo výpovedi, totiž, že 29.3.1991 priamo útočil na osobu spolupracovníčky N. či už .
Zbierka NS 4-5/1996
R 46/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: voľba starostu, zákaz výpovede, pracovný pomer, starosta
Právna veta: Voľbou starostu (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení) sa nezakladá medzi ním a obcou pracovný pomer. Ustanovenia § 65 Zákonníka práce sa na starostu obce nevzťahujú.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala určenia existencie a trvania pracovného pomeru aj po vzdaní sa funkcie starostky v žalovanej obci. Okresný súd v Senici rozsudkom zo 4. 10. 1993 žalobu zamietol s odôvodnením, že žalobkyni vzdaním sa verejnej funkcie pracovný pomer síce automaticky neskončil, ale keď túto neplatnosť nenapadla v dvojmesačnej lehote uvedenej v § 64 Zák. práce, jej uplatnený nárok zanikol. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 28. 4. 1994 potvrdil rozsudok okresného súdu z .
Právna veta: Ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce (označené ako „Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru") upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období pretrvávajúcej spornosti ich vzťahov v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden z účastníkov pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva. V tomto období panuje neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil, alebo či bude pokračovať. Určením neplatnosti rozviazania pracovného pomeru súdnym rozhodnutím (ak trvá pracovný pomer účastníkov naďalej) sa tento stav neistoty odstraňuje a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa J., bývajúceho vo V., proti odporkyni S., ústrediu B., so sídlom v B., o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 18 C 32/2001, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája .
Právna veta: Vzhľadom na to, že pracovný pomer je dvojstranný pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zrušením obchodnej spoločnosti EXIM Žilina, spol. s r.o. ako zamestnávateľa žalobkyne došlo jednak k zániku pracovnoprávneho vzťahu, ako aj k zániku poistného vzťahu medzi žalobkyňou ako zamestnankyňou a zamestnávateľom. Je nesporné, že pracovnoprávny vzťah ako vzťah dvojstranný nemôže trvať v prípade zániku jednej zo strán tohto vzťahu (zánikom zamestnávateľa alebo smrťou zamestnanca). Z dôvodu zániku zamestnávateľa nemal kto žalobkyni prideľovať prácu, žalobkyňa by prácu ani nemala pre koho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5015200703 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200703.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobkyne: I. nar. XX.XX.XXXX, G. XXXX/XX, Y., zastúpená splnomocneným zástupcom: U.. K. L., G. .
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: KFŠ - DELTA, s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 411, zastúpeného: JUDr. Miloš Martiček, Ťačevská 605/21, 085 01 Bardejov, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 .
Právna veta: Z ustanovenia § 43 ods. 2 Zákonníka práce možno vyvodiť, že ak predmetné pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy, v tomto prípade údaj o výplatnom termíne, nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, musia byť uvedené v pracovnej zmluve. V danom prípade nestačí, že zamestnanci boli s výplatným termínom oboznámení prostredníctvom Pracovného poriadku. Zákonodarca nesankcionuje neuvedenie obsahových náležitostí podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce neplatnosťou pracovnej zmluvy, avšak vzniká mu povinnosť vyhotoviť pre zamestnanca písomné oznámenie o prijatí do zamestnania, ktoré obsahuje chýbajúce náležit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201771 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014201771.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc u: Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO: 35 793 783, Ružinovská 1E, Bratislava, zastúpený: Advokátska kancelária .
Merito Odstupné.
Právna veta: Právo na odstupné sa viaže výslovne len na skončenie pracovného pomeru výpoveďou danou organizáciou z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zák. práce alebo dohodou z uvedených dôvodov. Odstupné neprislúcha v prípadoch, keď k skončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou bez uvedenia dôvodov, či s dôvodmi len na strane pracovníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa voči žalovanému domáhal vyplatenia odstupného z dôvodu, že žalovaný s ním 11.8. 1991 skončil pracovný pomer dohodou z dôvodu organizačnej zmeny, ktorou bolo vydraženie prevádzkovej jednotky, kde žalobca dovtedy pracoval. Okresný súd vo Zvolene rozsudkom žalobu zamietol. Konštatoval, že práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu medzi účastníkmi konania prešli podľa § 250 ods. 1 Zák. práce na vydražiteľa, a preto žalobcovi nárok na vyplatenie odstupného podľa § 2 písm. b/ zákona č. 195/1991 Zb .
Právna veta: Úprava v Zákonníku práce smeruje k zabezpečeniu rovnosti subjektov pracovného práva. Predpokladom záveru, že zamestnávateľ sa voči zamestnancovi správal diskriminačne, resp. v rozpore s dobrými mravmi, je posúdenie prístupu zamestnávateľa voči dotknutému zamestnancovi v porovnaní so zamestnancom v rovnakom alebo vo veľmi obdobnom pracovnom zaradení. Podľa § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 220/2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne G. D. , bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. F. K. , advokátom v P., proti žalovan ej T. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. J. L. , advokátom v B. , o určenie trvania pracovného pomeru s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 214/2008 .
Právna veta: 1. Podľa ust. § 68 ods. 1 Obch. zák., spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Obchodný zákonník neupravuje zrušenie zamestnávateľa pre účely Zákonníka práce, ale zánik spoločnosti v oblasti obchodných vzťahov, ale i napriek tomu podľa ust. § 68 ods. 2 Obch. zák. zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie. 2. Obchodný zákonník upravuje zánik spoločnosti. Zákonník práce uvedený pojem nepozná a skončenie pracovného pomeru je možné len v dôsledku zrušenia zamestnávateľa, nie zániku spoločnosti.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci navrhovateľa: I., L., X., zast. J., advokátom, N., X., proti odporcovi: J., správca konkurznej podstaty úpadcu D., F., X., IČO: X., o určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 9 Cbi 31/05-67 zo dňa 24. .
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vychádzal pritom zo zákonnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, ktoré je
možné založiť aj mimo pracovného pomeru, a to výnimočne na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovný pomer. Tieto vzťahy sú upravené v 9. časti Zákonníka práce s tým, že sa ... , že žalobcovi zo zákona zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu,
že s obcou uzatvoril podpísaním predmetnej dohody pracovný pomer. Žalobca preto zaslal žalovanej
písomné odstúpenie od dohody o pracovnej činnosti zo dňa 30.05.2016, v ktorom .
Zbierka NS 6/1993
R 56/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: výživné, posudzovanie predbežných otázok, zanedbanie povinnej výživy
Právna veta: Orgány činné v trestnom konaní nie sú pri posudzovaní trestnej zodpovednosti páchateľa za neplnenie zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Tr. zák. o trestnom čine zanedbania povinnej výživy viazané rozhodnutím, v ktorom súd v občianskoprávnom konaní stanovil túto povinnosť a výšku výživného. Tieto otázky sú oprávnené riešiť v rámci posudzovania predbežných otázok v zmysle § 9 ods. 1 Tr. por. Sú pritom povinné rešpektovať všetky zákonné hľadiská rozhodné pre stanovenie výšky výživného v zmysle § 96 ods. 1 zákona o rodine.

Úryvok z textu:
... povinný vzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu. Okolnosť, že obvinený bol síce v kritickej dobe v pracovnom pomere, avšak pre údajný nedostatok práce nedostával žiadnu mzdu, nemá sama osebe vplyv na existenciu vyživovacej povinnosti obvineného, pokiaľ sa vykonanými .
Právna veta: Splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť konania zamestnanca a v individuálnych prípadoch môže zakladať spoluzodpovednosť zamestnávateľa na vzniknutej škode (§ 187 ods. 1 Zák. práce). Vedomosť zamestnanca o protiprávnosti pokynu zamestnávateľa je relevantná iba z hľadiska posúdenia povahy jeho zavinenia.

Úryvok z textu:
... platí, že zo všeobecne záväznými právnymi predpismi nemusí byť zamestnanec zamestnávateľom oboznámený. Ak zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere druh práce vodiča nákladného vozidla (prepravu tovaru podľa objednávok), treba za takýto všeobecne záväzný predpis, ktorý ... patrí protiprávny úkon, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody, zavinenie zamestnanca, existencia pracovného pomeru, a že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. .
Právna veta: Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne.V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.

Úryvok z textu:
... právo a v akom rozsahu (ako je tomu napríklad v konaní o náhradu škody, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy). Ako už bolo vyššie uvedené, základom veci sa rozumie po súdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného .
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... popísaný administratívny dvojtvar. Pri riadení však ide o riadenie služobnej činnosti policajtov (nie iných zamestnancov v štátnej službe alebo v pracovnom pomere na ministerstve vnútra), a to policajtami (riaditeľ každého z odborov inšpekčnej služby, riaditeľ inšpekčnej služby, generálny riaditeľ sekcie kontroly a .
Právna veta: V prípade odvolania z funkcie nastáva totiž situácia, keď povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu, ale aj povinnosť zamestnanca vykonávať prácu zodpovedajúcu funkcii, do ktorej bol menovaný, zanikla a iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ zamestnancovi povinný prideľovať a zamestnanec povinný vykonávať, nebola dohodnutá. Nastáva teda stav, keď chýba jeden zo základných prvkov pracovného pomeru, a to druh práce. Podľa názoru dovolacieho súdu, takýto stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP, pretože inak ochrana poskytovaná zamestna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2003 upravuje l en založenie pracovného pomeru po zvolení alebo vymenovaní do funkcie po 1. júli 2003. V prejednávanej veci sa však pracovný pomer žalobkyne (založený vymenovaním) považoval za pracovný pomer vzniknutý pracovnou zmluvou už ... pracovného pomeru pracovnou zmluvou (§ 42 ods. 1 a 2 ZP), povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa odo dňa, keď vznikol pracovný pomer (§ 47 ods. 1 a 3, § 81 ZP), zmenu pracovne j zmluvy dohodou (§ 54 ZP) a ustanovenie upravujúce okamžité skončenie pracovného pomeru .
Právna veta: Náhradu mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru treba zahrnúť do vymeriavacieho základu za príslušné kalendárne mesiace neplatne skončeného pracovného pomeru aj v prípade, ak bola vyplatená po skončení pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... navrhovateľovi náhradu mzdy plynúcu z neplatného skončenia pracovného pomeru až po skončení pracovného pomeru navrhovateľa na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Rovnako po skončení pracovného pomeru vyplatil navrhovateľovi doplatok tejto náhrady na základe ... skončeného pracovného pomeru mala byť zahrnutá do vymeriavacieho základu navrhovateľa za príslušné kalendárne mesiace neplatne skončeného pracovného pomeru aj v prípade, že táto náhrada mzdy bola vyplatená po skončení pracovného pomeru .
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo.

Úryvok z textu:
... Zb.“). Na základe vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobca pracoval u žalovaného v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy z 15. októbra 1991 ako mestský policajt. Pracovný pomer so žalobcom bol ukončený výpoveďou z 28. decembra 2010 podľa § 63 ods. 1 ... júna 2013 č.k. 13 C 99/2011 -173 určil , že skonče nie pracovného pomeru žalobcu u žalovaného výpoveďou z 28. decembra 2010 je neplatné a pracovný pomer žalobcu u žalovaného trvá. Konanie o nároku žalobcu na náhradu mzdy vylúčil na .
Právna veta: Ak nedošlo k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... . Na základe žaloby o určenie, že pracovný pomer trvá, nemožno ani ako predbežnú otázku posudzovať otázku platnosti rozviazania pracovného pomeru, ak žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru nebola podaná dotknutým účastníkom v lehote uvedenej ... o skončení pracovného pomeru. Žalobkyňa nepodala v zákonnej dvojmesačnej prekluzívnej lehote žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Zmeškanie tejto lehoty nemožno obchádzať žalobou o určenie, že pracovný pomer trvá. Z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.