Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983066
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60544
USSR: 33732
NSČR: 115395
NSSČR: 61920
USČR: 75141
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413943
Krajské súdy (ČR): 37878
Posledná aktualizácia
21.03.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný pomer


Približný počet výsledkov: 1757 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovný pomer
  • pracovny nájdené 37994 krát v 7757 dokumentoch
  • pomer nájdené 67341 krát v 33213 dokumentochPrávna veta: Vzhľadom na to, že pracovný pomer je dvojstranný pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zrušením obchodnej spoločnosti EXIM Žilina, spol. s r.o. ako zamestnávateľa žalobkyne došlo jednak k zániku pracovnoprávneho vzťahu, ako aj k zániku poistného vzťahu medzi žalobkyňou ako zamestnankyňou a zamestnávateľom. Je nesporné, že pracovnoprávny vzťah ako vzťah dvojstranný nemôže trvať v prípade zániku jednej zo strán tohto vzťahu (zánikom zamestnávateľa alebo smrťou zamestnanca). Z dôvodu zániku zamestnávateľa nemal kto žalobkyni prideľovať prácu, žalobkyňa by prácu ani nemala pre koho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5015200703 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200703.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobkyne: I. nar. XX.XX.XXXX, G. XXXX/XX, Y., zastúpená splnomocneným zástupcom: U.. K. L., G. .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: KFŠ - DELTA, s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 411, zastúpeného: JUDr. Miloš Martiček, Ťačevská 605/21, 085 01 Bardejov, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Ustanovenia § 61 až § 64 Zákonníka práce (označené ako „Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru") upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období pretrvávajúcej spornosti ich vzťahov v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden z účastníkov pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva. V tomto období panuje neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil, alebo či bude pokračovať. Určením neplatnosti rozviazania pracovného pomeru súdnym rozhodnutím (ak trvá pracovný pomer účastníkov naďalej) sa tento stav neistoty odstraňuje a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa J., bývajúceho vo V., proti odporkyni S., ústrediu B., so sídlom v B., o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 18 C 32/2001, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Z ustanovenia § 43 ods. 2 Zákonníka práce možno vyvodiť, že ak predmetné pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy, v tomto prípade údaj o výplatnom termíne, nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, musia byť uvedené v pracovnej zmluve. V danom prípade nestačí, že zamestnanci boli s výplatným termínom oboznámení prostredníctvom Pracovného poriadku. Zákonodarca nesankcionuje neuvedenie obsahových náležitostí podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce neplatnosťou pracovnej zmluvy, avšak vzniká mu povinnosť vyhotoviť pre zamestnanca písomné oznámenie o prijatí do zamestnania, ktoré obsahuje chýbajúce náležit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201771 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014201771.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobc u: Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO: 35 793 783, Ružinovská 1E, Bratislava, zastúpený: Advokátska kancelária .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: 1. Podľa ust. § 68 ods. 1 Obch. zák., spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Obchodný zákonník neupravuje zrušenie zamestnávateľa pre účely Zákonníka práce, ale zánik spoločnosti v oblasti obchodných vzťahov, ale i napriek tomu podľa ust. § 68 ods. 2 Obch. zák. zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie. 2. Obchodný zákonník upravuje zánik spoločnosti. Zákonník práce uvedený pojem nepozná a skončenie pracovného pomeru je možné len v dôsledku zrušenia zamestnávateľa, nie zániku spoločnosti.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci navrhovateľa: I., L., X., zast. J., advokátom, N., X., proti odporcovi: J., správca konkurznej podstaty úpadcu D., F., X., IČO: X., o určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 9 Cbi 31/05-67 zo dňa 24. .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Úprava v Zákonníku práce smeruje k zabezpečeniu rovnosti subjektov pracovného práva. Predpokladom záveru, že zamestnávateľ sa voči zamestnancovi správal diskriminačne, resp. v rozpore s dobrými mravmi, je posúdenie prístupu zamestnávateľa voči dotknutému zamestnancovi v porovnaní so zamestnancom v rovnakom alebo vo veľmi obdobnom pracovnom zaradení. Podľa § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 220/2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne G. D. , bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. F. K. , advokátom v P., proti žalovan ej T. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. J. L. , advokátom v B. , o určenie trvania pracovného pomeru s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 214/2008 .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo. Aj podľa názoru dovolacieho súdu o organizačnej zmene mestskej polície mohlo rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo ako orgán mesta, zamestnávateľa príslušníkov mestskej polície. A až na podklade rozhodnutia mestského zastupiteľstva o organizačnej zmene, o znížení počtu zamestnancov útvaru mestskej polície o troch, mohol primátor mesta ako štatutárny a výkonný orgán mesta, zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudkýň JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Aleny Svetlovskej, v spore žalobcu I., bývajúceho v P., zastúpeného J.J., advokátom v K. K. , proti žalovanému M. M. , N. N. , IČO: X. X. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 13 C 99/2011, o .
Súvisiace predpisy:
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Z hľadiska povinnosti prerokovať výpoveď zamestnávateľa „vopred“ je potrebné uviesť, že hmotnoprávna podmienka v zmysle § 74 ods. 1 Zákonníka práce je splnená, ak odborový orgán prerokuje výpoveď pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnancovi prejaví vôľu skončiť s ním jednostranne z určitého výpovedného dôvodu pracovný pomer. Pokiaľ bola výpoveď takto „vopred“ prerokovaná, môže zamestnávateľ vychádzať z jej prerokovania dovtedy, kým trvá výpovedný dôvod, ku ktorému sa vzťahuje tak výpoveď, ako aj hmotnoprávna podmienka výpovede – jej prerokovanie zástupcami zamestnancov. Len ak zamestnávateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej v právnej veci žalobcu Š B, bývajúceho v Z, proti žalovanej T T, a.s. so sídlom v T, zastúpenej JUDr. Z M F, advokátkou so sídlom v T, o neplatnosť výpovede a iné, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 24 C 55/2003, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 6. .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: 1. Pokiaľ ide o doručovanie písomností zamestnávateľa zamestnancovi, výslovne sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa doručovať písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku pracovného pomeru, teda vrátane okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, do vlastných rúk zamestnanca, a to buď osobným doručením zamestnávateľom priamo zamestnancovi, alebo odovzdaním písomnosti na poštovú prepravu. Ak sa doručovanie uskutočňuje odovzdaním písomnosti na poštovú prepravu z hľadiska preukaznosti doručenia písomnosti sa zabezpečuje jej zaslanie formou doporučenej z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Emila Franciscyho, v právnej veci žalobcu P., bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. V., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Z., so sídlom v J., IČO: X., zastúpenému JUDr. D., advokátom so sídlom v B., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný (§ 37 ods. 1
Občianskeho zákonníka). Podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka je právny úkon, ktorý svojím
obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, absolútne
neplatný.
 Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí od začiatku, nastáva priamo zo zákona, súd na ňu prihliada z
úradnej povinnosti, nie je časovo obmedzená, nie je možné ju konvalidovať a zakladá nároky z
bezdôvodného obohatenia. Na dôvod zakladajúci absolútnu neplatnosť právneho úkonu musí súd vždy
pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vychádzal pritom zo zákonnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, ktoré je
možné založiť aj mimo pracovného pomeru, a to výnimočne na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovný pomer. Tieto vzťahy sú upravené v 9. časti Zákonníka práce s tým, že sa ... , že žalobcovi zo zákona zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu,
že s obcou uzatvoril podpísaním predmetnej dohody pracovný pomer. Žalobca preto zaslal žalovanej
písomné odstúpenie od dohody o pracovnej činnosti zo dňa 30.05.2016, v ktorom .
Súvisiace predpisy:
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
311/2001 - Zákonník práce
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu (týmto osobitným predpisom je zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Nemožno vylúčiť, že aj majetková ujma spočívajúca v zaplatení správneho poplatku zamestnávateľom vyberaného cestným správnym orgánom za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolania, môže byť považovaná za škodu, za ktorú zodpovedá jeho zamestnanec. Samozrejme, že aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platí, že zo všeobecne záväznými právnymi predpismi nemusí byť zamestnanec zamestnávateľom oboznámený. Ak zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere druh práce vodiča nákladného vozidla (prepravu tovaru podľa objednávok), treba za takýto všeobecne záväzný predpis, ktorý ... patrí protiprávny úkon, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody, zavinenie zamestnanca, existencia pracovného pomeru, a že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 152 ods. 2 O.s.p., rozsudkom sa má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. Ak je to však účelné, môže sa rozsudkom rozhodnúť najskôr len o jej časti alebo len o jej základe. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že súd spravidla rozhoduje jediným rozsudkom o celej prejednávanej veci a tým vyčerpáva celý predmet konania (§ 152 ods. 2 prvá veta O.s.p.). Pokiaľ je to ale účelné (napríklad so zreteľom na požiadavku hospodárnosti konania), môže rozhodnúť rozsudkom najskôr o základe prejednávanej veci (tzv. medzitýmnym rozsudkom) a o výške nároku rozhodne v konečnom rozsudku (viď § 152 ods. 2 dru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo a v akom rozsahu (ako je tomu napríklad v konaní o náhradu škody, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy). Ako už bolo vyššie uvedené, základom veci sa rozumie po súdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.] a tento nedostatok predstavuje samostatný a prvoradý dôvod, pre ktorý jeho určovacia žaloba nemôže obstáť a tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Na základe žaloby o určenie, že pracovný pomer trvá, nemožno ani ako predbežnú otázku posudzovať otázku platnosti rozviazania pracovného pomeru, ak žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru nebola podaná dotknutým účastníkom v lehote uvedenej ... o skončení pracovného pomeru. Žalobkyňa nepodala v zákonnej dvojmesačnej prekluzívnej lehote žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Zmeškanie tejto lehoty nemožno obchádzať žalobou o určenie, že pracovný pomer trvá. Z .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
311/2001 - Zákonník práce
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: V prípade odvolania z funkcie nastáva totiž situácia, keď povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu, ale aj povinnosť zamestnanca vykonávať prácu zodpovedajúcu funkcii, do ktorej bol menovaný, zanikla a iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ zamestnancovi povinný prideľovať a zamestnanec povinný vykonávať, nebola dohodnutá. Nastáva teda stav, keď chýba jeden zo základných prvkov pracovného pomeru, a to druh práce. Podľa názoru dovolacieho súdu, takýto stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP, pretože inak ochrana poskytovaná zamestna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2003 upravuje l en založenie pracovného pomeru po zvolení alebo vymenovaní do funkcie po 1. júli 2003. V prejednávanej veci sa však pracovný pomer žalobkyne (založený vymenovaním) považoval za pracovný pomer vzniknutý pracovnou zmluvou už ... pracovného pomeru pracovnou zmluvou (§ 42 ods. 1 a 2 ZP), povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa odo dňa, keď vznikol pracovný pomer (§ 47 ods. 1 a 3, § 81 ZP), zmenu pracovne j zmluvy dohodou (§ 54 ZP) a ustanovenie upravujúce okamžité skončenie pracovného pomeru .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Náhradu mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru treba zahrnúť do vymeriavacieho základu za príslušné kalendárne mesiace neplatne skončeného pracovného pomeru aj v prípade, ak bola vyplatená po skončení pracovného pomeru. Pokiaľ aj § 138 ods. 2 zákona o sociálnom poistení ustanovoval, že do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňajú plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, neexistujú primerané dôvody, aby sa toto znenie vzťahovalo aj na náhradu mzdy, plynúcu z neplatného skončenia pracovného pomeru, uvedenú v § 138 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľovi náhradu mzdy plynúcu z neplatného skončenia pracovného pomeru až po skončení pracovného pomeru navrhovateľa na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Rovnako po skončení pracovného pomeru vyplatil navrhovateľovi doplatok tejto náhrady na základe ... skončeného pracovného pomeru mala byť zahrnutá do vymeriavacieho základu navrhovateľa za príslušné kalendárne mesiace neplatne skončeného pracovného pomeru aj v prípade, že táto náhrada mzdy bola vyplatená po skončení pracovného pomeru .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: 1. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (§ 42 ods. 1 Zákonníka práce). Pracovnou zmluvou možno založiť pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, v akom časovom predstihu možno založiť pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorú podľa znenia ustanovenia § 1 Zákonníka práce nemožno považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pracovný pomer ešte pre d jeho vznikom. Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, v akom časovom pred stihu možno založiť pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Skutočnosť, že v danom prípade odporkyňa neprevzala od 1. januára 2004 od zamestnávateľa navrhovateľa povinnosti ustanovené v § 272 ods. 7 a 8 zákona o sociálnom poistení, resp. od 1. januára 2002 od A.- S. p. a. s. povinnosti vyplývajúce z § 51e zákona č. 242/2001 Z. z., nemení nič na tom, že s účinnosťou od 1. januára 2004 o nárokoch patriacich za obdobie po 1. januári 2004 a vyplývajúcich z pracovných úrazov a chorôb z povolania (s výnimkou vecnej škody), rozhoduje odporkyňa a pri akýchkoľvek zmenách v súvislosti s výškou tejto dávky musí postupovať v súlade s § 112 zákona o sociálnom poist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chorobou z povolania je zamestnávateľ, u ktorého navrhovateľ vykonával naposledy prácu pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolaniu odporkyne .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.