Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný úraz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 939

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

216 dokumentov
2758 dokumentov
95 dokumentov
55 dokumentov
9 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Pracovný úraz
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou dožadovala odškodnenia pracovného úrazu - infarktu myokardu - utrpeného 28. 3. 1992 v dôsledku rozčúlenia na neserióznosť žalovaného, ktorý ju neprávom postihol kárnym opatrením a následným nepriznaním prémií, hoci v práci vyvíjala veľké úsilie pre splnenie termínovanej úlohy. Žalovaná organizácia navrhla žalobu zamietnuť, lebo ku vzniku infarktu myokardu došlo len pre trvajúcu chorobu srdca, cukrovky a vysoký krvný tlak žalobkyne. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom
Meritum Pracovný úraz
Právna veta: Strata možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa v inom zamestnaní, zodpovedajúcom jeho pracovným úrazom zníženej pracovnej schopnosti, len pre nedostatok pracovných miest na trhu práce, nie je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom. Zníženie príjmu poškodeného zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti nemožno odškodniť v rámci náhrady straty na zárobku.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 17. júla 2002, č. k. 5 C 27/01-55, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 72 823,- Sk s príslušenstvom do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Žalovaného ďalej zaviazal zaplatiť na účet okresného súdu 3 640,- Sk súdneho poplatku. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Ako uviedol v odôvodnení, v konaní bolo preukázané, že: - žalobca v čase trvania pracovného pomeru u žalovaného utrpel 19. júna 1996 pracovný úraz, pre ktorý bol o
Právna veta: : V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 ods. 1 O.s.p.). V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 ods. 2 O.s.p.). Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu J. H., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. P. D., advokátom v P., proti žalovanému H. B. P. a.s., so sídlom v P., o náhradu škody z pracovného úrazu, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 16 C 42/2004, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 27. júna 200
Právna veta: Nároky na odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia sa riadia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení do 31. marca 1999, ak do tohto dňa došlo nielen k škodnej udalosti (úrazu alebo inému poškodeniu zdravia), ale aj k takému ustáleniu zdravotného stavu poškodeného, ktorý umožňuje posúdiť sťaženie spoločenského uplatnenia. Ak k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného došlo po uvedenom dni, riadi sa výška odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v zn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov J UDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu J. C. , bývajúc eho v J., zastúpeného JUDr. F. K. , advokát om so sídlom v P., proti žalovanému MVDr. D. G. , bývajúcemu v S., za účasti Sociálnej poisťovn e, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, pobočk a Stará Ľubovňa, ako vedľajšej účastníčky na st
Právna veta: Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že jedným z predpokladov pre úplné zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom je zabezpečenie znalosti právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sústavné vyžadovanie ich dodržiavania a ich sústavná kontrola. Aj keď oboznamovanie, dodržiavanie a kontrolu predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zamestnávateľ, Zákonník práce a ani iný právny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Emila Franciscyho, v právnej veci žalobcu V., bývajúceho v D., proti žalovanému J., bývajúcemu v D., podnikajúceho pod obchodným menom J., s miestom podnikania v D., IČO: X., zastúpeného JUDr. M., advokátom so sídlom v K., o náhradu škody pri pracovnom úraze, za účasti vedľajšej účastníčky S., so sídlo
Právna veta: Podľa § 191 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne alebo ostatné predpisy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Podľa tohto zákonného liberačného dôvodu zamestnávateľ sa (sčasti) zbavuje zodpovednosti z dôvodu porušenia bezpečnostných predpisov alebo pokynov postihnutým zamestnancom. Musí pritom ísť o jeho tzv. kvalifikované zavinenie, teda zavinenie aspoň vo forme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machynika v právnej veci žalobcu T. P. , bývajúceho v P.P., proti žalovanej S. E. , a.s. so sídlom v Ž. Ž. , za účasti vedľajšej účastníčky S.P.S. , vo veci T. T. , o náhradu škody z pracovného úrazu , ktorá vec je vedená na Okresnom súde Martin
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž so/74/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. C. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpen ý: JUDr. Peter Harakály, advokát , so sídlom Mlynská 28, Košice, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. august
Kľúčové slová: prikázanie sporu inému súdudelegácia veci
Právna veta: Predpokladom prikázania sporu inému súdu podľa práve odcitovaného zákonného ustanovenia (z dôvodu vhodnosti) je existencia okolností, umožňujúcich hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie sporu iným súdom než tým, ktorého príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie bola určená na základe zákonných kritérií príslušnosti, existujúcich tu v čase začatia konania a zakladajúcich príslušnosť až do skončenia konania (takže tu v skutočnosti ide aj o prielom zásady „perpetuatio fori“, čiže trvania príslušnosti, zakotvenej v ustanovení § 36 ods. 2 veta za bodkočiarkou C. s. p.). Prejednávanie a rozhodovanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 8 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne M. P. , bývajúce j vo V. , zastúpenej JUDr. Martinou Fabianovou , advokátkou so sídlom v Hencovciach, Hencovská 2043, proti žalovan ej ADAMI SLOVENSKO s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Na Hrebienku 16, IČO: 46 304 703 , zastúpen ej GHS Legal, s. r. o., so sídlom v Bratislave , Lazaretská 3/A, IČO: 47 232 544 , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Pavol Horňák
Právna veta: O prekážku litispendencie v zmysle § 83 Občianskeho súdneho poriadku nejde, ak ten istý žalobca na podklade rovnakých skutkových okolností uplatní dvomi po sebe podanými žalobami rovnaký nárok, pričom v skôr začatom konaní uplatňuje svoj nárok voči žalovanému, na strane ktorého vystupuje ako vedľajší účastník konania ten, koho v neskôr poddanej žalobe označil za žalovaného.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v T., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, so sídlom v B., o zvýšenie náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28 C 57/2006, na dovolanie žalobcu proti
Právna veta: Úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania bolo upravené ako súčasť systému sociálneho poistenia. V zmysle § 16 zákona o sociálnom poistení povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ okrem zamestnávateľa sudcu podľa osobitného predpisu a zamestnávateľa prokurátora podľa osobitného predpisu. Podľa § 17 ods. 1 tohto zákona nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. Š., bývajúcej vo V., zastúpenej JUDr. V. K., advokátkou so sídlom v S., proti žalovaným 1/ J. I., bývajúcemu vo S., zastúpenému JUDr. P. B., advokátom so sídlom v P., a 2/ Sociálnej poisťovni, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, pobočka Poprad, so sídlom v Poprade, ul. 1. mája č. 4053/24, o určenie pracovného úrazu a náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Poprad p
MENU