SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204122
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný úraz


Približný počet výsledkov: 664 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovný úraz
  • pracovna nájdené 32158 krát v 7824 dokumentoch
  • uraz nájdené 7079 krát v 1269 dokumentochPrávna veta: O prekážku litispendencie v zmysle § 83 Občianskeho súdneho poriadku nejde, ak ten istý žalobca na podklade rovnakých skutkových okolností uplatní dvomi po sebe podanými žalobami rovnaký nárok, pričom v skôr začatom konaní uplatňuje svoj nárok voči žalovanému, na strane ktorého vystupuje ako vedľajší účastník konania ten, koho v neskôr poddanej žalobe označil za žalovaného.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v T., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, so sídlom v B., o zvýšenie náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28 C 57/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu .
Právna veta: Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia ako úrazová dávka sa poskytuje z úrazového poistenia (§ 13 ods. 3 písm. h/ zákona o sociálnom poistení). Poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu (§ 99 zákona o sociálnom poistení). V zmysle § 83 zákona o sociálnom poistení poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec, ak utrpel pracovný úraz. Pracovný úraz je poškodenie zdravia fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri pl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci žalobcu IS zastúpeného JUDr. D, proti žalovanému: SPÚ, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo 22-1910/2006 zo 7. júna 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č.k. 11S 68/2006-27 zo 17. januára 2007 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd súd Slovenskej .
Právna veta: § 2 zák.č. 461/2003 Z.z. upravuje rozsah sociálneho poistenia. Podľa tohto ustanovenia je sociálne poistenie okrem iných presne vymedzených poistení aj úrazové poistenie ako poistenie zamestnancov povinne úrazovo poisteného zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo choroby z povolania. Z ustanovení zák.č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že Sociálna poisťovňa má právomoc rozhodovať o úrazových dávkach, teda o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ale iba ak poškodenie zdravia bolo spôsobené pracovným úrazo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Rks 1/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov, Hurbanova č. 6, 085 46 Bardejov, proti odporcovi Okresný súd Bardejov, Partizánska č. 1, 085 75 Bardejov v spore o právomoc týkajúceho sa právnej veci žalobcu: J., bytom V., proti žalovanému: M., R., v konaní o náhradu škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, spôsobenej dopravnou nehodou, postúpenej navrhovateľovi .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva pre správny orgán taká skutočnosť, ktorá by bránila správnemu orgánu riešiť spornú otázku miery zavinenia žalobcu a zamestnávateľa na pracovnom úraze a za tým účelom vykonať dokazovanie. V prípade spornosti miery zavinenia je správny orgán povinný túto otázku skúmať a za týmto účelom musí vykonať náležité dokazovanie.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci žalobcu M. S., práv. zast. JUDr. J. Z., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočky Martin č. 300/2539/2007 zo dňa 20. novembra 2007, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského .
Právna veta: Na rozhodnutie o úrazovej rente nie je podstatné len posúdenie zhoršenia zdravotného stavu, ale musí byť posúdený aj pokles pracovnej schopnosti žiadateľa o dávku vykonávať doterajšie zamestnanie (baník).

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa P. M., bytom v H., P. č.X. (predtým O. ul.č.X.), proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul.29.augusta č.8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne číslo 222-1719/2007 z 26.marca 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž so/74/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. C. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpen ý: JUDr. Peter Harakály, advokát , so sídlom Mlynská 28, Košice, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta 8 -10, .
Kľúčové slová: pracovný úraz, pracovný úraz alebo choroba z povolania, strata možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa

Zbierka NS 1/2005
R 4/2005
Rozsudok
Právna veta: Strata možnosti poškodeného zamestnanca zamestnať sa v inom zamestnaní, zodpovedajúcom jeho pracovným úrazom zníženej pracovnej schopnosti, len pre nedostatok pracovných miest na trhu práce, nie je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom. Zníženie príjmu poškodeného zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti nemožno odškodniť v rámci náhrady straty na zárobku.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 17. júla 2002, č. k. 5 C 27/01-55, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 72 823,- Sk s príslušenstvom do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Žalovaného ďalej zaviazal zaplatiť na účet okresného súdu 3 640,- Sk súdneho poplatku. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Ako uviedol v odôvodnení, v konaní bolo preukázané, že: - žalobca v čase trvania pracovného pomeru u žalovaného utrpel 19. júna 1996 pracovný úraz, pre ktorý bol od 24. .
Právna veta: Žalobca podľa § 85 v nadväznosti na § 8 zák. č. 461/2003 Z. z. nemá nárok na úrazový príplatok, nakoľko úraz, z titulu ktorého si uplatňuje nárok na úrazový príplatok ako dávku úrazového poistenia, nespĺňa definíciu pracovného úrazu podľa § 8 zák. č. 461/2003 Z. z. a tým nie sú splnené podmienky nároku na úrazový príplatok ustanovené v § 85 zák. č. 461/2003 Z. z.. V konaní o posudzovanej veci bolo povinnosťou správnych orgánov – ako žalovanej tak i prvostupňového správneho orgánu – zachovať zákonný postup, ktorý je upravený v tretej časti zákona č. 461/2003 Z.z.. žalovaná, ktorej povinnosťou b ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/ 22/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci žalobcu : Ing. M. K. T. , zastúpeného JUDr. M. K.S. , proti žalovanej : Sociálna poisťovňa – ústredie , Ul. 29. au gusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž alovanej č. 223 -6740/2007 , 1107051349 zo 14. decembra 2007, o .
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou dožadovala odškodnenia pracovného úrazu - infarktu myokardu - utrpeného 28. 3. 1992 v dôsledku rozčúlenia na neserióznosť žalovaného, ktorý ju neprávom postihol kárnym opatrením a následným nepriznaním prémií, hoci v práci vyvíjala veľké úsilie pre splnenie termínovanej úlohy. Žalovaná organizácia navrhla žalobu zamietnuť, lebo ku vzniku infarktu myokardu došlo len pre trvajúcu chorobu srdca, cukrovky a vysoký krvný tlak žalobkyne. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 14. 4. .
Právna veta: Úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania zákonom č. 297/1991 Zb. nie je takou zmenou pomerov poškodeného, ktorá by ho oprávňovala domáhať sa zvýšenia náhrady nákladov na výživu pozostalých (§ 199 Zákonníka práce.) Určovanie novej výšky náhrady nákladov na výživu, ktorú zomrelý poskytoval alebo bol povinný poskytovať svojej manželke, sa riadi rovnakými hľadiskami ako rozhodovanie súdu o zmene vyživovacej povinnosti medzi manželmi.

Úryvok z textu:
... . 297/1991 Zb. sa vzťahovala len na úpravu nárokov pracovníkov, ktorým patrila náhrada straty na zárobku po skončení práceneschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania podľa § 195 Zák. práce a nie na úpravu výšky zárobku pre účely straty na výžive .
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že nemôže vykonávať doterajšiu prácu z dôvodu poškodenia zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Strata na zárobku sa určuje rozdielom medzi priemerným zárobkom zamestnanca pred vznikom škody a ... alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity (§ 195 Zákonníka práce) vzniká zo zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (§ 190 Zákonníka práce) vtedy, ak sa poškodenému zamestnancovi znížil príjem preto, .
Kľúčové slová: náhrada nákladov spojených s pohrebom, pracovný úraz alebo choroba z povolania, náhrada nákladov na výživu pozostalým

Zbierka NS 6/2006
R 59/2006
Uznesenie
Právna veta: V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebo­ lo právoplatne skončené do 31. decembra 2003, sa po tomto dni roz­ hodne za obdobie do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003 ako o pozos­ talostnej úrazovej rente podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj na konanie o ná­ hrade, na ktorú vznikol nárok pred 1. januárom 2004, ale nárok na jej náhradu bol uplatnený po 31. decembri 2003.

Úryvok z textu:
... ") mu táto právomoc nebola odňatá. Namietala, že Sociálna poisťovňa rozhoduje o pozostalostnej úrazovej rente podľa zákona v prípade pracovných úrazov, ktoré boli spôsobené po 1. januári 2004, a chorôb z povolania, ktoré boli zistené po 1. januári 2004 ... ani nárok manželky na náhradu nákladov spojených s pohrebom. Nakoľko je však sporná miera zavinenia poškodeného na vzniku smrteľného pracovného úrazu, o ktorej otázke musí rozhodnúť súd, navr­ huje, aby vec bola vrátená na prejednanie Okresnému súdu Z., .
Kľúčové slová: pracovný úraz alebo choroba z povolania, zhoršený zdravotný stav, odstupné pracovníkov, dôvod na skončenie pracovného pomeru

Zbierka NS 4-5/1996
R 50/1996
Rozsudok
Právna veta: Pre vznik nároku na odstupné podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu je okrem iného rozhodujúce, či k rozviazaniu pracovného pomeru došlo preto, že pracovník sa stal vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce buď pre ohrozenie chorobou z povolania alebo pre iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Zistenie takého ochoreni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre ochorenie chorobou z povolania alebo ohrozenie touto chorobou, pre pracovný úraz alebo pre iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky ... zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre ochorenie chorobou z povolania alebo pre pracovný úraz alebo ak dosiahli najvyššiu prípustnú expozíciu (§ 1 ods. 1 vyhl. č. 19/1991 Zb.); pracovníkom, .
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... úrazového poistenia. Pokiaľ sa v zmysle § 2 písm. c) citovaného zákona za pracovný úraz alebo chorobu z povolania považuje aj pracovný úraz alebo choroba z povolania uznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ... , druhá veta pred bodkočiarkou O. s. p.). Nároky zamestnanca vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania {pokiaľboli medzi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu sporné) prejednávali a rozhodovali o nich súdy ako .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... zodpovednostného zákona je pritom aj ústavne konformným, pretože zmierňuje, resp. odstraňuje disproporciu medzi zákonným úrazovým poistením, t. j. poistením pri pracovných úrazoch, a povinným zmluvným poistením zodpoved nosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Ak totiž dôjde pri dopravnej nehode k úmrtiu .
Kľúčové slová: výcvik, ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 6/1993
R 61/1993
Uznesenie
Právna veta: I. V zmysle § 5 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov uchádzač o oprávnenie na ich obsluhu musí získať prax v obsluhe stavebného stroja pod priamym a stálym dohľadom školiteľa alebo odborného učiteľa v rozsahu stanovenom v prílohe. Počas výcviku uchádzača preto plne zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pravidiel stanovených pre obsluhu stavebného stroja a za prípadné následky spojené s ich porušením jeho školiteľ, resp. odborný učiteľ. Ich zodpovednosť za uvedené následky je daná aj vtedy, keď ponechajú uchádzača pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . júla 1991 asi o 12,15 hod. v objekte strelnice v Tomášikove, ktorý patrí VÚ 8216 Sereď, došlo k smrteľnému pracovnému úrazu ppor. L. S. Rovnako, z výsledkov tohto dokazovania, možno vyvodiť ďalší jednoznačný záver o tom, že poškodený ppor. Ľ. S .
Kľúčové slová: strata na zárobku pri škode na zdraví, pracovná neschopnosť, pravdepodobný zárobok, osoba zárobkovo činná

Zbierka NS 2/2004
R 29/2004
Rozsudok
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... druhá veta Občianskeho zákonníka a náhradu určiť vyššou sumou než je určená predpismi pracovného práva pre náhradu škody pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania. Žalovaní sa v dovolacom konaní nevyjadrili. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací ... škôl), ktoré neboli v čase úrazu zárobkovo činné. Podľa § 46 uvedeného vládneho nariadenia zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz, prípadne u ktorých sa zistila choroba z povolania, v pracovnom pomere dojednanom na určitú dobu alebo pri .
Právna veta: Existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov nezakladá zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak.

Úryvok z textu:
... na Okresnom súde Žiar nad Hronom 21. januára 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na náhradu škody spôsobenej mu pracovným úrazom, ku ktorému došlo 3. novembra 1997. V rámci uplatneného nároku sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 1 168 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.