Nájdené rozsudky pre výraz: pravidlá hospodárskeho styku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
21 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za závažné porušenie pravidiel hospodárskeho styku v zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 Tr. zák. nemožno považovať porušenie každého pravidla ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý upravuje konkrétne zmluvné vzťahy. V dôsledku toho nemôže byť bez ďalšieho stíhaný za trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku podľa citovaného zákonného ustanovenia dlžník, ktorý je v omeškaní s plnením dlhu, resp. účastník zmluvného vzťahu, ktorý poruší v zmluve dohodnuté povinnosti a pod. Závažným porušením pravidiel hospodárskeho styku treba rozumieť porušenie pravidiel h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 8. októbra 1993, sp. zn. 4 T 292/93, bol obvinený Ing. J. V. uznaný za vinného z trestného činu porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že na základe zmluvy o zabezpečení dodávok tovaru pre súkromných odberateľov, ktorú uzavrel ako súkromný podnikateľ so Zdrojom, š. p. Banská Bystrica OZ 09-08 Prievidza dňa 23. októbra 1991 v Prievidzi, v dobe od 22. novembra 1991 do 12. marca 1992 prevzal p
Meritum Souběh
R 66/1999
Právna veta: Jednočinný souběh trestných činů porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák. a porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák. je vyloučen. Naplňuje-li jednání pachatele znaky obou těchto trestných činů, posoudí se jen podle ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák., které je k ustanovení § 150 odst. 1 tr. zák. ve vztahu speciality.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil k odvolání obžalovaných rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 6. 1997 sp. zn. 2 T 62/96 a znovu rozhodl rozsudkem tak, že obžalované uznal vinnými a uložil jim trest. Z odůvodnění: Rozsudkem ze dne 4. 6. 1997 sp. zn. 2 T 62/96 byli obžalovaní H. A. a A. G. uznáni vinnými trestnými činy porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 tr. zák. a porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému
Právna veta: I. Zmyslom § 44 ods. 3 Trestného poriadku v znení novely vyko­nanej zákonom č. 403/2004 Z. z. je umožniť orgánom činným v trest­nom konaní sústrediť sa v trestnom stíhaní na účel trestného kona­nia v tom, aby trestné činy boli náležité zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní tak, ako tento účel vyplýva z § 1 ods. 1 Trestného poriadku. II. Rozhodnutie najvyššieho súdu podľa § 44 ods. 3 Trestného po­riadku o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní mení postavenie poškodených v zmysle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, v trestnej veci proti obvinenému V. F. a spol. na základe návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 18. novembra 2004 na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, rozhodol podľa § 44 ods. 3 Trestného poriadku v znení zákona č. 403/2004 Z. z., že sa v trestnom konaní nepripúšťa účasť poškode­ ných. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu vyšetrovania PZ v Košiciach zo 4. februára 2002, sp. zn. KUV-15/OVEK-2002
Právna veta: Charakteristickou črtou konania proti ušlému je to, že orgánom činným v trestnom konaní, resp. súdu nie je obvinený k dispozícii, a to z dôvodu jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky, alebo vzhľadom na to, že jeho pobyt nie je týmto orgánom známy. Ide o osobitný spôsob konania proti osobe, ktorú nemožno postaviť pred súd, pretože sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva (Rozhodnutie č. 21 uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 03/2010). Na začatie konania proti ušlému nestačí iba konštatovanie orgánu čin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 27 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci odsúdeného V. F. a spol. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 1. januára 2 006 (ďalej aj „Trestný zákon“) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona , preroko val na neverejnom
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sž/3/2012 9012010018 22.02.2012 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2012:9012010018.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. bytom L., proti žalovanému: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, so sídlom Štúrova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. IV/1 Gn 1195/11-8, jednomyseľne rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej
Meritum odvolania obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému V. F. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí 30. mája 2007 v Bratislave o odvolaniach obžalovaného V. F. a obhajcu obžalovaného F. M. JUDr. J. L. proti rozsud ku Špeciálneho súdu v Pezinku z 10. januára 2007, sp. zn. PK 2 Tš 8/2005, rozhodol t a k
MENU